Näytetään tekstit, joissa on tunniste windows. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste windows. Näytä kaikki tekstit

lauantai 1. heinäkuuta 2017

io-tech 6 kuukaudessa Suomen 102. suosituimmaksi
(Päivitetty 30.8.17: io-tech jo 50. suosituin)

Pis­te­tään­pä jo­tain no­peaa päi­vi­tys­tä pit­käs­tä ai­kaa, jot­ta sel­viää et­tä ihan hen­gis­sä ol­laan. Aik­aa vain ku­luu niin pal­jon TechBBS:ssä, et­tä jää­nyt kir­joit­te­lut vä­liin ;) Se­li se­li. Ei vaan joo.

Asiaan. Ker­roin kauan kauan sit­ten, jo am­moi­sil­la ajoil­la vii­me lo­ka­kuus­sa, et­tä uusi io-tech-si­vus­to on pe­rus­teil­la, ja täy­tyy nyt useam­man kuu­kau­den pe­rus­teel­la sanoa: ky­sees­sä on pa­ras suo­men­kie­li­nen tie­to­tek­niik­ka­si­vust­o. Plain and simple! Ja siel­tä löy­tyy myös pa­ras suo­men­kie­li­nen tie­to­­tek­niik­ka-ai­hei­nen foo­ru­mi TechBBS.

lauantai 12. maaliskuuta 2016

Textify - kopioi tekstiä melkein mistä tahansa


Use­as­ti tu­lee ti­lan­ne esim. vir­he­il­moi­tus­ten kans­sa, jois­sa saat­taa ol­la jo­kin han­ka­la vir­he­koo­di tms. jo­ka oli­si mu­ka­va vain kopioida leikepöydälle ja etsiä löytyykö Googlella jotain tietoa. Noin siis esimerkiksi. Osan voi kopioida Windowsin omalla Ctrl+C valinnalla mutta on paljon tilanteita joissa tuo ei toimi. Eikä kyse tarvitse olla vain virheilmoituksista, ylipäätään tekstin kopiointi voi tulla kyseeseen mitä ihmeellisimmissä tilanteissa. Ja nyt on on pieni ohjelma jolla se onnistuu.

sunnuntai 21. helmikuuta 2016

RunAsTool - aja ohjelmia helposti toisen käyttäjän oikeuksin

Jos käy­tät Windowsin päi­vit­täi­ses­sä käy­tös­sä ns. Nor­maa­lia käyt­tä­jä­ti­liä, ku­ten kan­nat­tai­si, olet huo­man­nut et­tä joi­den­kin oh­jel­mien koh­dal­la tar­vi­taan jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keuk­sia. Täs­tä on sit­ten yli­mää­räis­tä vai­vaa kun jou­dut syöt­tä­mään jär­jes­tel­män­val­vo­jan sa­la­sa­nan si­tä pyy­det­täes­sä. Oi­keas­ti täs­tä on hait­taa vain jos tä­tä jou­tuu te­ke­mään to­del­la usein, mut­ta kui­ten­kin. Vaan en­tä ti­lan­ne et­tä tie­to­ko­net­ta­si ha­luaa käyt­tää vaik­ka­pa tut­tu­si, ja hän tar­vit­see jo­tain jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keuk­sia tar­vit­se­vaa oh­jel­maa. Et var­maan viit­si ol­la ko­ko ajan avaa­mas­sa hä­nel­le ko. oh­jel­maa tai pal­jas­taa jär­jes­tel­män­val­vo­jan sa­la­sa­naa, mi­kä on pe­rin huo­no idea, jo­ten jon­kun­lai­nen rat­kai­su oli­si kui­ten­kin löy­det­tä­vä.

sunnuntai 7. helmikuuta 2016

Smart RSS - palauta RSS-lukija Operaan

Operan WWW-selaain versio 12 (luon­nol­li­ses­ti Windows-ver­sio) oli vii­mei­nen ns. oi­kea Pres­to-poh­jai­nen Ope­ra. Yk­si Ope­ran si­säi­sis­tä omi­nai­suuk­sis­ta mo­nen muun li­säk­si, oli si­säi­nen RSS-lu­ki­ja. Ver­sion 12 jäl­keen uu­si Ope­ra on poh­jau­tu­nut Chromium -pro­jek­tiin, ja sii­tä puut­tui mo­nen ver­sion ajan lä­hes kaik­ki, mi­kä te­ki Ope­ras­ta niin hy­vän se­lai­men kuin se ver­sioon 12 as­ti oli.

On­nek­si ny­kyi­set ver­siot (tä­tä kir­joit­taes­sa Ope­ran va­kaa ver­sio on 35) ovat jo ai­ka hy­vin käy­tet­tä­vis­sä, vaik­ka­kin vaa­ti­vat usei­ta eri Operan laa­jen­nuk­sia, jot­ta sa­mat ihan pe­rus­omi­nai­suu­det toi­mi­si­vat ku­ten ne toi­mi­vat Ope­ra 12:ssa. Esi­mer­kik­si jot­ta vä­li­leh­det saa toi­mi­maan sa­moin kuin Ope­ras­sa oli mah­dol­li­suus si­säi­ses­ti va­li­ta, tar­vi­taan pe­rä­ti kak­si eri laa­jen­nus­ta (en to­sin ole tu­tus­tu­nut, jo­ko mo­lem­mat voi­si kor­va­ta yh­del­lä laa­jen­nuk­sel­la tms.).

Mutta se si­itä. Se siis mi­tä to­del­la mo­ni jäi uu­des­sa Chro­me-poh­jai­ses­sa Ope­ras­sa kai­paa­maan, oli Ope­ras­sa toi­mi­vaa RSS-lu­ki­jaa. On­nek­si sel­lai­nen on saa­ta­vil­la, laa­jen­nuk­se­na­pa tie­ten­kin.

torstai 30. heinäkuuta 2015

Windows vinkkini lopetti

Tai oi­keas­taan vin­kit lo­pet­ti jo muu­ta­ma vuo­si sit­ten, kun Windows 8 il­mes­tyi. Voi olla, että jotain oh­jei­ta on tul­lut sen jäl­keen­kin, mut­ta pää­osin vink­kien te­ke­mi­nen kes­key­tyi, kos­ka in­ho­sin Windows 8:aa sy­dä­me­ni poh­jas­ta. Nii­npä tau­otin vink­kien te­koa. En vain tien­nyt sii­nä vai­hees­sa et­tä ky­sei­nen tau­ko ve­nyi­si lo­pul­ta lo­pet­ta­mi­seen. Eli mi­tään dra­maat­tis­ta ei ole ta­pah­tu­nut :)

tiistai 2. kesäkuuta 2015

Windows 10 ilmaisena päivityksenä

Täy­tyy myön­tää, et­tä alun ko­kei­lun jäl­keen, en ole ol­lut yh­tään in­nois­sa­ni Windows 10:stä. En ole juu­ri­kaan seu­ran­nut uuti­sia sii­tä, ja ko­kei­lu jäi muu­ta­maan ko­kei­luun oi­keal­la ko­neel­la se­kä hie­man enem­män Virtual­Boxis­sa. Sii­nä se. Sen olen tien­nyt et­tä päi­vi­tän kyl­lä Windows 7:n luul­ta­vas­ti Windows 10:een, jos sen saa so­pu­hin­taan. Ja sen­hän näem­mä saa, il­mai­sek­si!

maanantai 9. helmikuuta 2015

Korjaa Windowsin Sää-pienoisohjelman yhteys


Lisäys 19.8.15 

Lopeta tämän kanssa pelleily, et saa tätä Sää-pienoisohjelmaa kunnolla toimiimaan. Ota sen sijaan käyttöön 8GadgetPack joka toimii myös Windows 10:ssä.


Mo­nel­la on Windows 7:ssä Sää-pie­nois­oh­jel­ma lo­pet­ta­nut toi­min­tan­sa il­moi­tuk­seen, et­tei yh­teyt­tä saa­da.

Syy­tä tä­hän en osaa sa­noa. Vaik­ka Microsoft suo­sit­te­lee­kin et­tä pie­nois­oh­jel­mia ei enää käy­tet­täi­si, var­sin­kaan 3. osa­puo­len te­ke­miä, niin pie­nois­oh­jel­mien toi­mi­mat­to­muus ei kä­sit­tääk­se­ni lii­ty suo­raan tä­hän.

Jo­ka ta­pauk­ses­sa Sää-pie­nois­oh­jel­man yh­teys­on­gel­ma on hel­pos­ti kor­jat­ta­vis­sa.

tiistai 2. joulukuuta 2014

Stylish for Dolphin - muokkaa sivustojen tyylejä myös Android-selaimessa

Stylish for Dolphin on näp­pä­rä laa­jen­nus Androidin Dolphin se­lai­mel­le*. Se tuo työ­pöy­tä-se­lai­mis­ta tu­tun Stylish -laa­jen­nuk­sen omi­nai­suu­det käyt­töö­si Androidiin Dolphin-se­lai­meen. En äk­ki­sel­tään löy­tä­nyt Stylish -laa­jen­nus­ta muil­le Android-se­lai­mil­le. Työ­pöy­tä-käy­tös­sä­hän Stylish on saa­ta­vil­la useil­le eri Windows-se­lai­mil­le.

maanantai 24. marraskuuta 2014

Muuta unohtunut salasana ja muut suositut ohjeeni (joita luetaan vaihtelevalla tarkkuudella)

Olen kir­joit­ta­nut sa­to­ja oh­jei­ta eri tie­to­tek­ni­sis­tä ai­hei­sta (osa oh­jeis­ta on toki jo van­hen­tu­nei­ta, yri­tän jos­kus suo­rit­taa kun­non puh­dis­tuk­sen). Jos­kus on mu­ka­va seu­ra­ta mitä oh­jei­ta ja kir­joi­tuk­sia käyt­tä­jät lu­ke­vat. Tämä antaa viit­tei­tä sii­tä min­kä­lai­sia oh­jei­ta käyt­tä­jät tar­vit­se­vat. En saa tei­stä lu­ki­jois­ta tark­ko­ja tie­to­ja, joten olkaa huolet­ta. Näen lähin­nä millä sivul­la on kuinka mon­ta kävi­jää (on­nek­si tätä tie­toa ette pysty mil­lään es­tä­mään). Muuta en tar­vit­se­kaan, vaik­ka har­voin näen myös mil­lä ha­ku­sa­noil­la si­vuil­le­ni on löy­det­ty, asia mikä kiin­nos­tai­si kyl­lä. Nä­mä tie­dot minul­le tar­joaa Google Analytics, jos­ta siis voin seu­rail­la vaik­ka reaa­li­ai­kais­ta ti­lan­net­ta. Mi­ten­kään sään­nöl­li­ses­ti en asiaa jak­sa seu­ra­ta.

perjantai 14. marraskuuta 2014

Notepad2 Bookmark Edition - mainoa Muistion korvaaja

Windowsin muka­na tu­lee teks­ti­tie­dos­to­jen kä­sit­te­lyyn oh­jel­ma ni­mel­tä Muistio. Se on pe­rin yk­sin­ker­tai­nen oh­jel­ma, eikä se moni­mut­kai­seen muok­kaa­mi­seen ole­kaan tar­koi­tet­tu, vaan nope­aan muok­kaa­mi­seen tai vain nopeas­ti tie­don tar­kis­ta­mi­seen. Ja hyvä niin. Täl­lai­sia nopei­ta ja kevyi­tä ohjel­mia tar­vi­taan­kin. Mut­ta monia tärkei­tä omi­nai­suuk­sia Muistio­sta silti puut­tuu, joten sille on kehitet­ty lukui­sia kor­vaa­jia.

Yksi näis­tä Muistion kor­vaa­jis­ta on esim. Notepad2 Bookmark Edition (lyhyemmin Notepad2 BE). Se itse­kin on toi­sen ohjel­man korvaa­ja, olles­saan alun­perin Florian Balmerin Muis­tion korjaa­jaksi tekemäs­tä Notepad2:sta edel­leen kehi­tetty ver­sio. Notepad2 Bookmark Editioniin on li­sät­ty uu­sia omi­nai­suuk­sia ver­rat­tuna Notepad2:een. Tie­toa muu­toks­is­ta ver­rat­tu­na al­ku­pe­räi­seen Notepad2:een löy­dät Notepad2 BE:n si­vul­ta.

tiistai 4. marraskuuta 2014

Menikö asennetun ohjelman asetukset väärälle käyttäjätilille Windowsissa?

Jos käytät normaa­lia tiliä päi­vit­täi­ses­sä käy­tös­sä, ku­ten kan­nat­tai­si, niin on­ko si­nul­le jos­kus käy­nyt niin että olet asen­ta­nut oh­jel­man, käyn­nis­tä­nyt sen ja tehnyt ken­ties vaik­ka­pa pal­jon­kin töi­tä esim. ase­tus­ten eteen, tai vaik­ka­pa pe­lan­nut pe­liä eteen­päin jne. Kun sit­ten seu­raa­val­la ker­ral­la käyn­nis­tät oh­jel­man, on kuin et oli­si sitä aikai­sem­min käyt­tä­nyt­kään. Ase­tuk­set ovat ole­tuk­sil­la, peli on alus­sa jne. Mitä ih­met­tä on ta­pah­tu­nut, mik­si oh­jel­ma ei muis­ta ase­tuk­sia tai mi­hin vaik­ka­pa pe­lis­sä jää­tiin? Syy on yk­sin­ker­tai­nen, ase­tuk­set/muu­tok­set jne. me­ni­vät eri ti­lil­le kuin nor­maa­lis­ti käy­tät.

perjantai 22. elokuuta 2014

Vanhaa tekniikkaa nykypäivään: nopea RAM-levy käyttöön

Jos sinulla on reilusti vapaata keskus­muistia tieto­koneessasi, voit käyttää kenties sen paremmin hyväksesi. Vanha totuushan on: turhan panttina ja vapaana oleva muisti on hukkaan heitettyä muistia, joten se kannattaa käyttää hyväksi. Ei ole järkeä tavoitella sitä, että muistia on mahdolli­simman paljon vapaana, siksi esim. erilai­set ns. muistin "siivoajat/­vapauttajat/­optimoijat" ovat vain ainoas­taan haital­lisia. Windows tarjoaa muistin hyöty­käyttöön joitain mahdolli­suuksia kuten esim. SuperFetch. Mutta voit kokeilla myös vanhan kunnon RAM-levyn käyttöö­nottoa esim. selainten välimuis­tien (cache) kohteena. Itse huomasin selvästi eroa Opera- ja Chrome-selainten kanssa, varsinkin jos taus­talla työsken­teli jokin enemmän kiinto­levyä käyttävä ohjel­misto.

sunnuntai 10. elokuuta 2014

Sinulla siis on varmuuskopiot, pystytkö käyttämään niitä?


Kirjoi­tan usein varmuus­kopioin­nista ja sen tärkey­destä. Ja tär­keää se onkin. On hyvä ottaa järjes­telmästä levykuvia ja omista tiedos­toista tiedosto-pohjaisia varmuus­kopioita. Mutta on myös tärkeää varmistaa että tarpeen tullen varmuus­kopion palaut­taminen onnistuu. Näin varsinkin siis levy­kuvia tekevien ohjelmien kanssa. Oletko sinä kokeil­lut palauttaa tekemäsi levykuvan? Jos et, niin syytä olisi. Itse olen pitänyt itseäni hyvin valmistau­tuneena, mutta tänään koettiin hienoisia ongelmia kun levy­kuvan palaut­tamisen hetki taas tuli eteen.


lauantai 9. elokuuta 2014

EMET 5 julkaistu

EMET (Enhanced Mitigation Experience Toolkit) -suojatyökalusta on julkaistu uusi 5.0 versio. Vaik­ka tämä mainio ohjel­ma esi­tel­tiin jo vuonna 2009 ensim­mäi­sen kerran, se ei näytä saa­neen kovin­kaan suurta käyt­tä­jä­kun­taa ns. ta­val­lis­ten käyt­tä­jien kes­kuu­des­sa. Ohjel­maa kai pidetään vaikeana, vaik­kei se ole sitä olleen­kaan. Toki EMET ei ole "asenna ja unohda" -ohjelma sillä tavoin kuin monet Internet Security Baby-Sitter Super Hyper Anti-Virukset jotka ovat val­vo­vi­naan konet­ta, mut­ta EMET on itse asias­sa erit­täin help­po käyt­tää, varsin­kin viimei­sim­mät 4 ja 5 versiot EMETistä.

maanantai 3. maaliskuuta 2014

Viikon softavinkki - vko 10 - WebMon

Viikon 10 softavinkki on sivustojen muutoksia tarkkaileva WebMon.

maanantai 24. helmikuuta 2014

maanantai 3. helmikuuta 2014

Viikon softavinkki - vko 6 - StartUpLite

Viikon 6 softavinkki on StartUpLite jolla poistat turvallisesti Windowsin käynnistymisen yhteydessä käynnistyviä tarpettomia ohjelmia.

maanantai 23. joulukuuta 2013

Viikon softavinkki - vko 52 - Autoruns

Viikon 52 softavinkki on Autoruns jolla voi muokata kaikkia Windowsin automaattisia käynnistyskohteita.

maanantai 9. joulukuuta 2013

Viikon softavinkki - vko 50 - StartupMonitor

Viikon 50 softavinkki on Windowsin käynnistymisen yhteyteen pyrkiviä ohjelmia vahtiva StartupMonitor.

maanantai 11. marraskuuta 2013