Näytetään tekstit, joissa on tunniste väännökset. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste väännökset. Näytä kaikki tekstit

maanantai 14. marraskuuta 2016

Google2SRT - Youtube -videon tekstitys srt-muotoon

Jois­sa­kin You­tu­ben vi­deois­sa on va­lit­ta­vis­sa eri kie­li­siä teks­ti­tyk­siä. Näin sil­loin kun jo­ku on teh­nyt teks­ti­tyk­sen ko. vi­deoon. Youtube­han tar­joaa työ­ka­lut teks­ti­tyk­sen luo­mi­seen, jo­ten vä­lil­lä nä­kee et­tä jot­kut ovat ys­tä­väl­li­ses­ti luo­neet vi­deoon teks­ti­tyk­sen. Jos sit­ten ha­luaa la­da­ta täl­lai­sen vi­deon it­sel­leen tal­teen, niin huo­maa et­tä teks­ti­tyk­set puut­tu­vat. Tä­mä joh­tuu sii­tä, et­tä vi­deon kans­sa vaih­det­ta­vaa teks­ti­tys­tä ei luon­nol­li­ses­ti ole ns. "pol­tet­tu" ku­vaan vaan teks­ti­tys on ir­ral­li­se­na tie­to­na You­tubes­sa.

perjantai 31. lokakuuta 2014

Suomen kielestä vielä

Jo­ku ai­ka sit­ten va­lit­te­lin ny­kyi­siä lai­na­sa­no­ja. En tie­dä mik­si, mut­ta it­se­äni är­syt­tää esim. "disab­loin­ti" yms. vään­nök­set ai­ka pal­jon. Ajat­te­lin mie­les­sä­ni ole­va­ni asian kans­sa ai­ka yk­sin. Ja kie­li­hän kuu­lem­ma ns. ke­hit­tyy, mitä kyl­lä epäi­len kun esim. vas­taan tu­lee pahim­mil­laan et­tä disab­la­sin ja enab­la­sin.

Eilen kui­ten­kin satuin kuu­le­maan mie­len­kiin­toi­sen oh­jel­man ni­mel­tä 140 merkkiä ja sii­tä jak­son Mil­lainen estra­di Twitter on kie­len käyt­tämi­selle?

Ohjelmassa oli vieraana Koti­mais­ten kiel­ten kes­kuk­ses­ta eri­tyis­asian­tun­ti­ja Minna Pyhälahti, jon­ka kans­sa poh­dit­tiin monta mie­len­kiin­tois­ta asiaa kie­leen liit­tyen. Mones­ti suo­men­kie­li­set vas­ti­neet englan­nis­ta vään­ne­tyil­le sanoil­le kuiten­kin ovat parem­pi vaihto­ehto kuin englan­nis­ta vään­net­ty vään­nös. Vai kumpi mie­les­tä­si kuvaa parem­min mistä on kysy­mys: striimaus (engl. streaming) vai suoratoisto?

sunnuntai 1. joulukuuta 2013

Suomen kieli disabloitu?

Joutavaa narinaa näin sunnuntaiksi. Mutta jotenkin saan näppyjä näistä englannin kielen väännöksistä "suomeksi": disable vääntyy disabloida ja enable enabloida. Huonoimmat väännöset mitä eteen ovat osuneet ovat disablasin ja enablasin. Ja entäs sitten setupoitua. Ei helvetti, oikeasti. Aaargh. Ihan niin kuin Turun murre ei riittäisi ;)