Näytetään tekstit, joissa on tunniste tietotekniikka. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste tietotekniikka. Näytä kaikki tekstit

lauantai 1. heinäkuuta 2017

io-tech 6 kuukaudessa Suomen 102. suosituimmaksi
(Päivitetty 30.8.17: io-tech jo 50. suosituin)

Pis­te­tään­pä jo­tain no­peaa päi­vi­tys­tä pit­käs­tä ai­kaa, jot­ta sel­viää et­tä ihan hen­gis­sä ol­laan. Aik­aa vain ku­luu niin pal­jon TechBBS:ssä, et­tä jää­nyt kir­joit­te­lut vä­liin ;) Se­li se­li. Ei vaan joo.

Asiaan. Ker­roin kauan kauan sit­ten, jo am­moi­sil­la ajoil­la vii­me lo­ka­kuus­sa, et­tä uusi io-tech-si­vus­to on pe­rus­teil­la, ja täy­tyy nyt useam­man kuu­kau­den pe­rus­teel­la sanoa: ky­sees­sä on pa­ras suo­men­kie­li­nen tie­to­tek­niik­ka­si­vust­o. Plain and simple! Ja siel­tä löy­tyy myös pa­ras suo­men­kie­li­nen tie­to­­tek­niik­ka-ai­hei­nen foo­ru­mi TechBBS.

tiistai 18. lokakuuta 2016

io-tech.fi - Uuden sukupolven tietotekniikkafoorumi?

Ku­ten edel­li­ses­sä kir­joi­tuk­ses­sa mai­nit­sin, Mu­ro­pa­ket­ti.com ja Do­me.fi yh­dis­ty­vät. Mu­ron foo­ru­min MuroBBS:n jat­kos­ta ol­laan foo­ru­mil­la ol­tu ko­vin huo­lis­saan. On­pa toi­vot­tu uuden foo­ru­min pe­rus­ta­mis­ta, myös it­se­kin tä­tä olen esit­tä­nyt. Ja kas, toi­vei­siin on vas­tat­tu ja MuroBBS:n pe­rus­ta­ja Samp­sa Kur­ri on aloit­ta­nut uu­den tie­to­tek­niik­ka-ai­hei­sen si­vus­ton, jol­la on myös foo­rumi. Tadaa! io-tech.fi on syntynyt! Si­vus­to ker­too ka­rul­la etu­si­vul­laan aukea­van­sa , si­tä seu­raa­va­na päi­vä­nä kun Muron pe­rus­ta­jan Samp­sa Kur­rin työ­suh­de päät­tyy Ota­van Uu­det Lii­ke­toi­min­nat Oy:n kans­sa. Mie­len­kiin­tois­ta. :)

Lisäys 3.2.17: Foo­ru­min ni­mek­si on muo­dos­tu­nut TechBBS. Erit­täin hy­vä jut­tu, et­tä ni­mi on sel­keäm­pi kuin esim io-techBBS tms. Ly­hyt ja sel­keä nimi.

Ei muu­ta kuin tuon­ne kes­kus­te­lemaan, jos on tar­vet­ta laa­duk­kaal­le tie­to­tek­niik­ka-kes­kus­te­lul­le. Suoli24-tyyp­pi­nen ros­kan pu­hu­mi­nen ja trol­lai­lu puut­tu­vat ko­ko­kaan. Saat oikeaa apua ky­sy­myk­sii­si. Eh­dot­to­mas­ti pa­ras suo­men­kie­li­nen tie­to­tek­niik­kaan kes­kit­ty­vä foo­ru­mi. Hak­kaa en­ti­sen ku­nin­kaan MuroBBS:n men­nen tul­len. Ja TechBBS:ää ke­hi­te­tään koko ajan. Yl­lä­pi­to ot­taa mie­lel­lään pa­lau­tet­ta vas­taan, ja mo­ni pyy­det­ty omi­nai­suus on to­teu­tet­tu jo sa­ma­na päi­vä­nä. Laatua!keskiviikko 5. lokakuuta 2016

Muropaketti.com ja Dome.fi yhdistyvät - hyvästi MuroBBS?

Tä­nään tu­li su­rul­li­sia uuti­sia kun Muropaketti.com ker­toi hei­dän ja Dome.fin yh­dis­ty­vän. Sa­mal­la sai ai­koi­naan ko­ko Suo­men par­haim­mak­si tie­to­tek­nii­kan foo­ru­mik­si kas­va­neen MuroBBS:n (jat­kos­sa vain Muro) pe­rus­ta­ja Samp­sa Kur­ri läh­tö­pas­sit. Samp­sa Kur­ri kir­joit­taa oman jää­hy­väis­kir­joi­tuk­sen­sa täs­sä Mu­ron ket­jus­sa. Samp­sa lyö hans­kat tis­kiin 31.12.16.

Itseäni Muro­paketin muut osiot eivät juurikaan ole kiin­nosta­neet, ainoastaan Muron foorumi on ollut päivittäisenä luku- ja usein kirjoituspaikkanakin.

keskiviikko 17. joulukuuta 2014

MuroBBS vaihtoi fooruminsa ohjelmistoa - kirjoitusteni linkit Muroon poskellaan

Suo­men ken­ties pa­ras tie­to­tek­niik­kaan kes­kit­ty­vä foo­ru­mi MuroBBS vaih­toi foo­ru­min­sa oh­jel­mis­toa vBulletin v3 -alus­tas­ta XenForo -alus­taan. Va­li­tet­ta­vas­ti sa­mal­la myös itse osoi­te foo­ru­miin vaih­tui (vanha oli murobbs.plaza.fi ja uusi on murobbs.muropaketti.com.


Linkit on vinksin vonksin

Olen tätä mai­nio­ta foo­ru­mia mai­nos­ta­nut useas­sa yh­tey­des­sä oh­jeis­sa­ni ja kir­joi­tuk­sis­sani, ja nyt var­sin­kin suo­rat lin­kit joi­hin­kin kes­kus­te­lui­hin ovat tie­ten­kin pie­les­sä oh­jeis­sa­ni/­kir­joi­tuk­sis­sa­ni. Kor­jai­len link­ke­jä­ni si­tä mu­kaan kun vir­heel­li­siä tu­lee vas­taan, mut­ta osa jää­nee luon­nol­li­ses­ti päi­vit­tä­mät­tä. Pa­hoit­te­lut täs­tä.

sunnuntai 15. toukokuuta 2011

PC:n suojaus varkauden varalta


Riippumatta siitä käytätkö Windowsissa hyvää salasanaa suojaamassa järjestelmänvalvojan tiliä yms, järjestelmä on avattavissa erittäin helposti: Nimittäin jos PC:lle on fyysinen pääsy mahdollista! Tällöin kone voidaan esim. käynnistää sopivalla käynnistysmedialla ja päästä muokkaamaan/lukemaan kiintolevyn sisältöä täysin vapaasti (esim. järjestelmänvalvojan salasanan nollaaminen jne.).

maanantai 28. maaliskuuta 2011

Nuoret kuin kotonaan tietotekniikan ääressä?

Näinhän kuulee usein olevan. Itse olen hieman kummastellut näitä väitteitä, sillä jos tietotekniikan käyttö on muutakin kuin selaimen avaaminen Facebookiin, tuntuu osalle nuorista olevan todellisia vaikeuksia ihan yksinkertaistenkin asioiden kanssa. Parhaiten tämä tulee ilmi seuraamalla esim. jonkun keskustelufoorumin tietotekniikka-aiheisia kysymyksiä. Joskus ei tiedä onko kyseessä ihan tosissaan esitetty kysymys, tosin usein myöhemmin valitettavasti paljastuu että tosissaan oltiin. Joskus kysymyksissä ei ole logiikan häivääkään, kuten eräs kirjoittaja Suomi24-palstalla ansiokkaasti ironisoi.