Näytetään tekstit, joissa on tunniste tekstitys. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste tekstitys. Näytä kaikki tekstit

maanantai 14. marraskuuta 2016

Google2SRT - Youtube -videon tekstitys srt-muotoon

Jois­sa­kin You­tu­ben vi­deois­sa on va­lit­ta­vis­sa eri kie­li­siä teks­ti­tyk­siä. Näin sil­loin kun jo­ku on teh­nyt teks­ti­tyk­sen ko. vi­deoon. Youtube­han tar­joaa työ­ka­lut teks­ti­tyk­sen luo­mi­seen, jo­ten vä­lil­lä nä­kee et­tä jot­kut ovat ys­tä­väl­li­ses­ti luo­neet vi­deoon teks­ti­tyk­sen. Jos sit­ten ha­luaa la­da­ta täl­lai­sen vi­deon it­sel­leen tal­teen, niin huo­maa et­tä teks­ti­tyk­set puut­tu­vat. Tä­mä joh­tuu sii­tä, et­tä vi­deon kans­sa vaih­det­ta­vaa teks­ti­tys­tä ei luon­nol­li­ses­ti ole ns. "pol­tet­tu" ku­vaan vaan teks­ti­tys on ir­ral­li­se­na tie­to­na You­tubes­sa.

torstai 21. heinäkuuta 2016

HBO Nordicin tekstitys liian pientä Samsung -tabletissasi?

Jos kat­se­let HBO Nor­dicia sen omal­la oh­jel­mal­la Sam­sungin tab­le­tis­sa, ja sur­kut­te­let ai­van liian pien­tä teks­ti­tys­tä, pa­hoit­te­lu­ni: HBO Nordic ei tar­joa mi­tään mah­dol­li­suut­ta muut­taa teks­ti­tyk­sen ko­koa. HBO Nor­dicin oh­jel­ma ja it­se si­vus­ton tar­joa­mat ase­tuk­set ovat it­se asias­sa mel­koi­nen yk­sin­ker­tai­suu­den hui­pen­nus. Juu­ri mi­hin­kään ei voi vai­kut­taa. Esim. Net­flixis­sä voi muut­taa teks­ti­tyk­sen ko­koa ja tyy­le­jä run­saas­ti­kin täl­lä ase­tus­si­vul­la ja vaik­kapa Yle Aree­nan oh­jel­ma an­taa muut­taa teks­ti­tyk­sen ko­koa. HBO Nor­dicin kan­nat­tai­si ot­taa op­pia kil­pai­li­jois­ta.

torstai 19. helmikuuta 2015

Yle Areenassa usein ongelmia kuulovammaisten tekstitysten kanssa

Ku­ten jo ai­kai­sem­min kir­joi­tin mai­nion Subtitle Edit -ohjel­man esit­te­lyn yh­tey­des­sä, et­tä vaik­kei mi­nul­la kuu­lo­vam­maa ole­kaan, ha­luan jos­kus kat­soa suo­men­kie­li­set­kin oh­jelmat suo­men­kie­li­sel­lä teks­teil­lä. Tä­mä joh­tuu jos­kus sii­tä et­tä ääni­rai­ta on huo­no, tai oh­jel­mas­sa saat­taa ol­la vie­ras­ta sa­nas­toa tms. Tä­män myö­tä Yle Areenan ns. kuu­lo­vam­mai­sil­le tar­koi­tet­tu­jen teks­ti­tys­ten on­gel­mat ovat tul­leet tu­tuk­si.

keskiviikko 21. tammikuuta 2015

Subtitle Edit - monipuolista tekstityksien muokkaamista

Jos­kus saat­taa tul­la vas­taan ti­lan­ne, että teks­tit ovat epä­syn­kas­sa ku­van kans­sa. Näin it­sel­le­ni kävi vii­mek­si kun la­ta­sin Yle Areenas­ta Kandit -sarjan 4 en­sim­mäi­stä jak­soa. Nii­den mu­ka­na tul­leet suo­men­kie­li­set srt-teks­ti­tyk­set oli­vat 15 se­kun­tia vää­räs­sä ajas­sa, eli teks­tit il­maan­tui­vat 15 se­kun­tia myö­häs­sä.

No niin, teks­tit ilmes­tyivät täy­sin vääris­sä koh­taa esiin. Mitä siis tehdä? Pikai­sella google­tuksel­la löytyi mainio ohjelma nimeltä Subtitle Edit (Windowsille). Oh­jel­ma var­mas­ti tai­puu pal­jon muu­hun­kin, kuin mi­tä it­se käy­tin, mut­ta srt-teks­ti­tyk­sien ajoi­tuk­sen kor­jaus kä­vi Subtitle Editil­lä to­del­la hel­pos­ti.

maanantai 24. maaliskuuta 2014

Viikon softavinkki - vko 13 - SubRip

Viikon 13 softavinkki on DVD:ltä tekstitykset SRT:ksi irroittava SubRip.