Näytetään tekstit, joissa on tunniste suomenkielinen. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste suomenkielinen. Näytä kaikki tekstit

maanantai 14. marraskuuta 2016

Google2SRT - Youtube -videon tekstitys srt-muotoon

Jois­sa­kin You­tu­ben vi­deois­sa on va­lit­ta­vis­sa eri kie­li­siä teks­ti­tyk­siä. Näin sil­loin kun jo­ku on teh­nyt teks­ti­tyk­sen ko. vi­deoon. Youtube­han tar­joaa työ­ka­lut teks­ti­tyk­sen luo­mi­seen, jo­ten vä­lil­lä nä­kee et­tä jot­kut ovat ys­tä­väl­li­ses­ti luo­neet vi­deoon teks­ti­tyk­sen. Jos sit­ten ha­luaa la­da­ta täl­lai­sen vi­deon it­sel­leen tal­teen, niin huo­maa et­tä teks­ti­tyk­set puut­tu­vat. Tä­mä joh­tuu sii­tä, et­tä vi­deon kans­sa vaih­det­ta­vaa teks­ti­tys­tä ei luon­nol­li­ses­ti ole ns. "pol­tet­tu" ku­vaan vaan teks­ti­tys on ir­ral­li­se­na tie­to­na You­tubes­sa.

perjantai 31. lokakuuta 2014

Suomen kielestä vielä

Jo­ku ai­ka sit­ten va­lit­te­lin ny­kyi­siä lai­na­sa­no­ja. En tie­dä mik­si, mut­ta it­se­äni är­syt­tää esim. "disab­loin­ti" yms. vään­nök­set ai­ka pal­jon. Ajat­te­lin mie­les­sä­ni ole­va­ni asian kans­sa ai­ka yk­sin. Ja kie­li­hän kuu­lem­ma ns. ke­hit­tyy, mitä kyl­lä epäi­len kun esim. vas­taan tu­lee pahim­mil­laan et­tä disab­la­sin ja enab­la­sin.

Eilen kui­ten­kin satuin kuu­le­maan mie­len­kiin­toi­sen oh­jel­man ni­mel­tä 140 merkkiä ja sii­tä jak­son Mil­lainen estra­di Twitter on kie­len käyt­tämi­selle?

Ohjelmassa oli vieraana Koti­mais­ten kiel­ten kes­kuk­ses­ta eri­tyis­asian­tun­ti­ja Minna Pyhälahti, jon­ka kans­sa poh­dit­tiin monta mie­len­kiin­tois­ta asiaa kie­leen liit­tyen. Mones­ti suo­men­kie­li­set vas­ti­neet englan­nis­ta vään­ne­tyil­le sanoil­le kuiten­kin ovat parem­pi vaihto­ehto kuin englan­nis­ta vään­net­ty vään­nös. Vai kumpi mie­les­tä­si kuvaa parem­min mistä on kysy­mys: striimaus (engl. streaming) vai suoratoisto?

keskiviikko 27. toukokuuta 2009

Windows 7 RC suomenkielinen kielipaketti Windows Updatessa

Windows 7 RC:lle on nyt kaikkien saatavilla suomenkielinen kielipaketti Windows Updaten kautta. Vista-vinkit -sivusto alkaa tästä lähtien tekemään Windows 7 -vinkit suomeksi, jos se vain on mahdollista (n. 90% Windowsista on käsittääkseni käännetty tässä vaiheessa).