Näytetään tekstit, joissa on tunniste keskustelufoorumit. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste keskustelufoorumit. Näytä kaikki tekstit

lauantai 1. heinäkuuta 2017

io-tech 6 kuukaudessa Suomen 102. suosituimmaksi
(Päivitetty 30.8.17: io-tech jo 50. suosituin)

Pis­te­tään­pä jo­tain no­peaa päi­vi­tys­tä pit­käs­tä ai­kaa, jot­ta sel­viää et­tä ihan hen­gis­sä ol­laan. Aik­aa vain ku­luu niin pal­jon TechBBS:ssä, et­tä jää­nyt kir­joit­te­lut vä­liin ;) Se­li se­li. Ei vaan joo.

Asiaan. Ker­roin kauan kauan sit­ten, jo am­moi­sil­la ajoil­la vii­me lo­ka­kuus­sa, et­tä uusi io-tech-si­vus­to on pe­rus­teil­la, ja täy­tyy nyt useam­man kuu­kau­den pe­rus­teel­la sanoa: ky­sees­sä on pa­ras suo­men­kie­li­nen tie­to­tek­niik­ka­si­vust­o. Plain and simple! Ja siel­tä löy­tyy myös pa­ras suo­men­kie­li­nen tie­to­­tek­niik­ka-ai­hei­nen foo­ru­mi TechBBS.

tiistai 18. lokakuuta 2016

io-tech.fi - Uuden sukupolven tietotekniikkafoorumi?

Ku­ten edel­li­ses­sä kir­joi­tuk­ses­sa mai­nit­sin, Mu­ro­pa­ket­ti.com ja Do­me.fi yh­dis­ty­vät. Mu­ron foo­ru­min MuroBBS:n jat­kos­ta ol­laan foo­ru­mil­la ol­tu ko­vin huo­lis­saan. On­pa toi­vot­tu uuden foo­ru­min pe­rus­ta­mis­ta, myös it­se­kin tä­tä olen esit­tä­nyt. Ja kas, toi­vei­siin on vas­tat­tu ja MuroBBS:n pe­rus­ta­ja Samp­sa Kur­ri on aloit­ta­nut uu­den tie­to­tek­niik­ka-ai­hei­sen si­vus­ton, jol­la on myös foo­rumi. Tadaa! io-tech.fi on syntynyt! Si­vus­to ker­too ka­rul­la etu­si­vul­laan aukea­van­sa , si­tä seu­raa­va­na päi­vä­nä kun Muron pe­rus­ta­jan Samp­sa Kur­rin työ­suh­de päät­tyy Ota­van Uu­det Lii­ke­toi­min­nat Oy:n kans­sa. Mie­len­kiin­tois­ta. :)

Lisäys 3.2.17: Foo­ru­min ni­mek­si on muo­dos­tu­nut TechBBS. Erit­täin hy­vä jut­tu, et­tä ni­mi on sel­keäm­pi kuin esim io-techBBS tms. Ly­hyt ja sel­keä nimi.

Ei muu­ta kuin tuon­ne kes­kus­te­lemaan, jos on tar­vet­ta laa­duk­kaal­le tie­to­tek­niik­ka-kes­kus­te­lul­le. Suoli24-tyyp­pi­nen ros­kan pu­hu­mi­nen ja trol­lai­lu puut­tu­vat ko­ko­kaan. Saat oikeaa apua ky­sy­myk­sii­si. Eh­dot­to­mas­ti pa­ras suo­men­kie­li­nen tie­to­tek­niik­kaan kes­kit­ty­vä foo­ru­mi. Hak­kaa en­ti­sen ku­nin­kaan MuroBBS:n men­nen tul­len. Ja TechBBS:ää ke­hi­te­tään koko ajan. Yl­lä­pi­to ot­taa mie­lel­lään pa­lau­tet­ta vas­taan, ja mo­ni pyy­det­ty omi­nai­suus on to­teu­tet­tu jo sa­ma­na päi­vä­nä. Laatua!keskiviikko 5. lokakuuta 2016

Muropaketti.com ja Dome.fi yhdistyvät - hyvästi MuroBBS?

Tä­nään tu­li su­rul­li­sia uuti­sia kun Muropaketti.com ker­toi hei­dän ja Dome.fin yh­dis­ty­vän. Sa­mal­la sai ai­koi­naan ko­ko Suo­men par­haim­mak­si tie­to­tek­nii­kan foo­ru­mik­si kas­va­neen MuroBBS:n (jat­kos­sa vain Muro) pe­rus­ta­ja Samp­sa Kur­ri läh­tö­pas­sit. Samp­sa Kur­ri kir­joit­taa oman jää­hy­väis­kir­joi­tuk­sen­sa täs­sä Mu­ron ket­jus­sa. Samp­sa lyö hans­kat tis­kiin 31.12.16.

Itseäni Muro­paketin muut osiot eivät juurikaan ole kiin­nosta­neet, ainoastaan Muron foorumi on ollut päivittäisenä luku- ja usein kirjoituspaikkanakin.

keskiviikko 12. marraskuuta 2014

Haluatko huonoja neuvoja? Vai hyviä neuvoja? Vai vain nauraa makeasti?

Suomi24 on lie­nee Suo­men suu­rin kes­kus­telu­sivus­to. Suomi24:n kohdal­la tu­lee to­dis­te­tuk­si, et­tei mää­rä ai­na tar­koi­ta sa­maa kuin laa­tu. Suomi24:n suo­sion syy on lie­nee­kin sii­nä, että se on yksi har­voja suo­men­kie­li­siä kes­kuste­luja (ainoa?), joi­hin voi kir­joit­taa ano­nyy­mis­ti il­man tun­nuk­sia. Tu­lok­se­na on vä­lil­lä sit­ten to­del­la ala-ar­voi­sia "kes­kus­telu­ja". Mutta tun­kio ve­tää puoleen­sa, ei kai Suomi24:n suosio­ta muu­ten voi ymmär­tää? Trol­lien toive­paik­ka?

Silti ihmet­te­len suures­ti miksi jot­kut kysy­vät apua Suomi24:n "Apua aloit­teli­joil­le" -osios­ta tie­to­tek­niik­ka-ai­hei­siin onge­lmiin­sa? Ainoa syy jon­ka kek­sin on se edel­lä mainit­tu, että ko. kom­pos­tiin voi kir­joit­taa il­man min­kään­lais­ta rekis­te­röi­ty­mis­tä ja se kysy­jil­le suota­koon. Mutta kun homma vaan ei tunnu toimi­van kunnol­la niin mik­sei panos­ta sen ver­ran oman ongel­man ratkai­suun, että rekis­te­röi itsel­leen nimi­mer­kin jos­tain laa­duk­kaam­mas­ta keskustelu­fooru­mista?


lauantai 27. helmikuuta 2010

Panosta kysymykseesi keskustelufoorumilla

Kenties se on ikä tms. juttu, mutta olen huomannut, etten jaksa vastailla huonosti kirjoitettuihin kysymyksiin. En, vaikka tietäisin vastauksenkin. Näin siis poikkeuksia lukuunottamatta.