Näytetään tekstit, joissa on tunniste WWW-selaimet. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste WWW-selaimet. Näytä kaikki tekstit

perjantai 14. huhtikuuta 2017

Vivaldi soi Operan haudalla

Pa­hoit­te­lut pit­käs­tä alus­tuk­ses­ta. Mut­ta mie­les­tä­ni se on teh­tä­vä jot­ta Vivaldin mer­kit­tä­vyys au­keai­si ai­hee­seen pe­reh­ty­mät­tö­mil­le­kin, eli si­nul­le. ;) Vi­val­din syn­nyl­le on syyn­sä, ja se on ai­ka pit­käl­le Operan koh­ta­lon syy­tä. Tä­mä kir­joi­tus on oi­keas­taan pie­nen muis­te­lon kaut­ta teh­ty ly­hyt oh­jel­ma­vink­ki Vi­val­dis­ta.

Verk­ko­se­lai­met (tun­ne­taan myös ni­mel­lä WWW-se­lai­met) ei­vät mie­les­tä­ni enää ole sel­lai­nen käyt­tä­jiä ja­ka­va ja in­to­hi­mo­ja ai­heut­ta­va asia kuin en­nen. Näin var­mas­ti osit­tain sik­si, et­tä mo­bii­li­lait­teil­la se­laa­mi­nen on aja­nut vä­hin­tään työ­pöy­tä­se­lain­ten ta­sal­le el­lei ohi­kin. Muu­ten­kin ne­tin eri net­ti­pal­ve­lui­den käyt­tö on ny­kyään enem­män eri­lais­ten mo­bii­li­so­vel­lus­ten va­ras­sa. En­nen kui­ten­kin palveluita käytettiin enemmän vain verkkoselaimella, ja oli mo­nen­lai­sia eri lei­re­jä se­lain­ten ym­pä­ril­lä, jot­ka van­noi­vat se­lai­men­sa ni­meen. Kaik­ki "vihasivat" Internet Exploreria, jos­kus kyl­lä ihan syys­tä, mut­ta usein vain sik­si et­tä oli muo­tia mol­la­ta si­tä.

maanantai 11. heinäkuuta 2016

Tivi kysyy, mutta ei anna vastata rehellisesti

IT-uutisten Seiska, eli Tivi ky­syy "uu­ti­ses­saan" Huo­ma­sit­ko eron? Amp­pa­rien mai­nok­set muut­tu­vat nyt esi­mer­kik­si sään ja ta­pah­tu­mien mu­kaan. Vas­ta­sin ihan re­hel­li­ses­ti kom­men­teis­sa et­ten huo­man­nut. Mut­ta kom­ment­tia ei jul­kais­tu. Ei­kä seu­raa­vaa­kaan.

Ih­me pel­lei­lyä. Mi­täs ky­sy­vät kun ei kel­paa il­mei­­ses­ti kuin myön­tei­set vas­tauk­set? No, pi­tä­köön kom­ment­tin­sa, tai­dan­pa li­sä­tä Ti­vin es­to­lis­tal­le, ihan hosts tie­dos­toon, niin ei­pä tu­le klik­ke­jä Ti­vil­le edes va­hin­gos­sa. On muu­ten­kin sel­lai­nen Seiska-leh­den vas­ti­ne IT-puo­lel­la. Eli "uuti­set" ovat mi­tä ovat, ly­hyi­tä hömp­pä­jut­tu­ja, mi­nun mie­les­tä­ni siis.

lauantai 11. heinäkuuta 2015

Aseta Flash tilaan, jossa sitä käytetään vain tarvittaessa

Verk­ko­se­lai­mis­sa ylei­ses­ti käy­te­tys­sä Adoben Flash Playeris­sä tun­tuu ole­van jat­ku­vas­ti haa­voit­tu­vuuk­sia. Juu­ri täl­lä ku­lu­neel­la vii­kol­la on ol­lut ko­va ko­hu, et­tä päi­vit­tä­kää he­ti Flash Player kor­jat­tuun ver­sioon 18.0.0.203. Nyt Ado­be jo il­moit­taa et­tä täs­tä­kin ver­sios­ta on löy­ty­nyt haa­voit­tu­vuus, jo­hon paik­kaa lu­va­taan vii­kol­la 29, eli en­si vii­kol­la.

Lisäys 14.7.15: Flash player 18.0.0.209 päivitys julkaistu.

Mo­ni on jo­pa pois­ta­nut Flashin ko­neel­ta, mut­ta it­se tar­vit­sen si­tä esim. Yle Aree­nan kans­sa, jo­ten on kek­sit­tä­vä toi­nen kei­no käyt­tää tä­tä "jat­ku­vas­ti haa­voit­tu­vas­sa ti­las­sa ole­vaa Flashia": olen aset­ta­nut se­lai­men niin, et­tä Flash Player käyn­nis­tyy vain mi­nun lu­val­la­ni, eli tämä Flash on ns. On Demand tai Click to Play -tilas­sa, eli se aje­taan vain kun mi­nä pai­nan ns. play­tä. Täs­tä on se etu et­tei Flash si­säl­töä aje­ta tur­haan mil­lään si­vul­la ja si­vu­jen la­tau­tu­mi­nen no­peu­tuu sen ohel­la et­tä myös mahd. haa­voit­tu­vuu­den hyö­dyn­tä­mi­nen tu­lee es­tet­tyä.

perjantai 12. kesäkuuta 2015

Opera 30 - laajennuksia sivupalkkiin

Operan versio 30 toi vihdoin sivupalkin ja mahdollisuuden tehdä laajennuksia sinne. Wanhassa kunnon Operassa, ennen kuin siitä tuli Chrome-klooni, niin sivupalkkiin sai ties mitä Operan toimintoja.

torstai 28. toukokuuta 2015

Stylebot - muokkaa sivustot mieleiseksesi

Häi­rit­see­kö suo­sik­ki­si­vus­tol­la­si jo­kin asia, esim. käy­tet­ty kir­jai­sin, mai­nok­set, tai ylei­nen aset­te­lu? Täl­löin oli­si mu­ka­va hie­man sää­tää em. asi­oi­ta ja Style­botil­la se mo­nel­la si­vus­tol­la on­nis­tuu­kin.

Itse esim. sää­din esi­mer­kin vuok­si Last­Passin foo­ru­min pals­tan le­veyt­tä, kos­ka se ole­tuk­se­na oli lai­das­ta lai­taan (var­maan ok mo­bii­lis­ti se­lat­taes­sa), jol­loin työ­pöytä­se­lai­mel­la teks­tit me­ne­vät le­veän näy­tön lai­das­ta toi­seen. Täl­löin teks­ti­ri­vit ovat pit­kiä ja han­ka­las­ti seu­rat­ta­via. Ly­hy­et ri­vit ovat hel­pom­min luet­ta­vis­sa, ai­na­kin it­sel­le­ni. Muu­ten­kin foo­ru­min ul­ko­asu oli mie­les­tä­ni ou­don lai­mea ja an­kea, jo­ten li­sä­sin vies­tien erot­ta­vuut­ta toi­sis­taan, sa­moin teks­ti­en erot­tu­vuut­ta poh­jas­ta.

perjantai 22. toukokuuta 2015

Kun selain pettää, Lazarus pelastaa kirjoituksesi

Tie­dät­hän sen tun­teen, kun olet kir­joit­ta­nut WWW-se­lai­mes­sa­si jon­kun si­vus­ton teks­ti­kent­tään pit­kään ja har­taas­ti, ja sit­ten jo­ko it­se teet jo­tain vää­rin tai se­lai­me­si vaik­ka kaa­tuu tms. Jo­ka ta­pauk­ses­sa teks­ti­si on to­den­nä­köi­ses­ti men­nyt­tä.

Täs­sä ta­pauk­ses­sa toi­voi­si, et­tä sii­hen as­ti kir­joi­tet­tu teks­ti oli­si tal­les­sa jos­sain. Jot­kin foo­ru­mit tar­joa­vat täl­lai­sen omi­nai­suu­den, mut­ta ne ovat har­vas­sa ja to­ki­han kir­joi­tuk­sia tulee kir­joi­tel­tua muual­la­kin kuin foo­ru­meil­la, vaik­ka an­net­ta­es­sa ki­pe­rää pa­lau­tet­ta pa­lau­te­si­vul­la.

lauantai 4. huhtikuuta 2015

Sensuuri iskee Ilta-sanoman kommenteissa

Ilta-sanomat kirjoittivat tällaisen jutun laajennuksista jotka vievät koneen resursseja ja näyttävät mainoksia. Yritin kommentoida juttua, mutta eipä kommenttia tietenkään julkaistu.

lauantai 27. joulukuuta 2014

Dolphin - paras web-selain Androidille 🐬

Androidil­le on saa­ta­vil­la jos jon­kin­lais­ta web-se­lain­ta, jo­ten va­lin­nan va­raa riit­tää. Lä­hin­nä va­lin­taan vai­kut­taa omat tar­peet. Oma va­lin­ta­ni on Dolphin. Se on mie­les­tä­ni pa­ras se­lain Androidil­le. Se on no­pea, var­sin­kin jos ny­kyään si­sään­ra­ken­ne­tun Jet­packin ot­taa käyt­töön ja se on yk­si har­vois­ta se­lai­mis­ta jon­ka kans­sa Flash player toi­mii.

tiistai 2. joulukuuta 2014

Stylish for Dolphin - muokkaa sivustojen tyylejä myös Android-selaimessa

Stylish for Dolphin on näp­pä­rä laa­jen­nus Androidin Dolphin se­lai­mel­le*. Se tuo työ­pöy­tä-se­lai­mis­ta tu­tun Stylish -laa­jen­nuk­sen omi­nai­suu­det käyt­töö­si Androidiin Dolphin-se­lai­meen. En äk­ki­sel­tään löy­tä­nyt Stylish -laa­jen­nus­ta muil­le Android-se­lai­mil­le. Työ­pöy­tä-käy­tös­sä­hän Stylish on saa­ta­vil­la useil­le eri Windows-se­lai­mil­le.

torstai 23. lokakuuta 2014

µBlock korvaa ainakin kaksi suosittua laajennusta

Myönne­tään se nyt vaan kaik­ki: mainok­set WWW-sivuil­la ärsyttä­vät, varsin­kin jos ne ovat suhteetto­man kokoi­sia ja vilkku­vat hul­lun lail­la. Eikös vain? Niin­pä moni käyt­tää selaimes­saan AdBlock Plus- ja Ghostery- laa­jen­nuk­sia, jois­ta on­kin pal­jon iloa WWW-si­vu­jen sii­voa­mi­ses­sa mai­nok­sis­ta sekä yk­si­tyi­syy­den suo­jaa­mi­ses­sa. Mutta varsin­kin AdBlock Plus vai­kut­taa vä­lil­lä mel­koi­sel­ta re­surs­si­en hauk­kaa­jal­ta, joten kevyem­pi ohjelmis­to on enem­män kuin tervetul­lut. Nyt näyttäi­si tul­leen laajen­nus jol­la voi­si korva­ta kaksi uskollis­ta puurta­jaa.

perjantai 22. elokuuta 2014

Vanhaa tekniikkaa nykypäivään: nopea RAM-levy käyttöön

Jos sinulla on reilusti vapaata keskus­muistia tieto­koneessasi, voit käyttää kenties sen paremmin hyväksesi. Vanha totuushan on: turhan panttina ja vapaana oleva muisti on hukkaan heitettyä muistia, joten se kannattaa käyttää hyväksi. Ei ole järkeä tavoitella sitä, että muistia on mahdolli­simman paljon vapaana, siksi esim. erilai­set ns. muistin "siivoajat/­vapauttajat/­optimoijat" ovat vain ainoas­taan haital­lisia. Windows tarjoaa muistin hyöty­käyttöön joitain mahdolli­suuksia kuten esim. SuperFetch. Mutta voit kokeilla myös vanhan kunnon RAM-levyn käyttöö­nottoa esim. selainten välimuis­tien (cache) kohteena. Itse huomasin selvästi eroa Opera- ja Chrome-selainten kanssa, varsinkin jos taus­talla työsken­teli jokin enemmän kiinto­levyä käyttävä ohjel­misto.

maanantai 17. helmikuuta 2014

Viikon softavinkki - vko 8 - WiFi File Transfer

Viikon 8 softavinkki on WiFi File Transfer jolla siirrät tiedostoja langattomasti Android-laitteen ja tietokoneen välillä.

tiistai 29. tammikuuta 2013

Handels Bank tuli järkiinsä ja luopuu Javasta


Jo pitkään joillekin suomalaisille on ollut Javalle tarvetta vain yhden sivuston takia: Danske Bankin verkkopankki. Verkkorikollisille taas Java on ollut oikea unelmien työkalupakki, koska Javasta tuntuu löytyvän haavoittuvuuksia ehtymättömästi. Siksi minäkin olen jo vuodesta 2010 asti kehoittanut poistamaan Javan jos sille ei löydy oikeasti tarvetta.

sunnuntai 13. tammikuuta 2013

Helppo tapa poistaa Java selainten käytöstä

Jatkuvasti haavoittuneessa tilassa oleva Java alkaa olemaan varsinainen murheenkryyni. Tällä hetkelläkin juuri ilmestynyt uusin Java 7 Update 10 sisältää paikkaamattomia haavoittuvuuksia, joten sen käyttäminen on aika turvatonta, varsinkin koska Java alkaa olla, ellei jo ole, hyökätyin kohde selaimissa. Nyt uusimman Java 7 Update 10 myötä Oracle tuo kuitenkin helpon tavan poistaa Java käytöstä selaimista.

tiistai 10. heinäkuuta 2012

Olisiko jo aika hylätä Java?

Suurin osa internetin käyttäjistä ei luultavasti tarvitse Javaa yhtään missään. Harvat sivustot käyttävät enää käyttäjän selaimessa ajettavaa Javaa, vaikka jotkut sivustot toki sisäisesti käyttäisivätkin (mutta se on kokonaan toinen asia). Silti Java löytyy lähes jokaisen tietokoneelta.

Javan ongelma on siinä, monella käyttäjällä on tietämättään jokin vanha haavoittuva versio Javasta omalla koneellaan, ja niitä vastaan hyökätää aktiivisesti. Eikä käyttäjä edes tajua, että jotain kriittistä pitäisi päivittää. Valitettavasti Java on tällä hetkellä kenties haittaohjelmien hyökätyin kohde. Käyttäjät eivät tiedä/osaa/viitsi päivittää haavoittunutta Javaa korjattuun versioon, ja niinpä he avaavat näin tien haittaohjelmille. Rikolliset ovat todellakin huomanneet tämän.