Näytetään tekstit, joissa on tunniste Viikon softavinkki. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste Viikon softavinkki. Näytä kaikki tekstit

tiistai 31. heinäkuuta 2018

Stylus korvaa katalaksi muuttuneen Stylishin (poista se välittömästi)

Näin ne ajat muuttuvat. Siellä täällä näitäkin sivuja ja ohjeita vinkkaamani Stylish -laajennus, on näemmä valinnut pimeän puolen lähettämällä käyttäjien koko selaushistorian etäpalvelimelleen. Stylish on nyt poistettu kaikkien selainten laajennuspalveluista, ja esim. Chrome asettaa selaimeen mahdollisesti asennetun Stylish -laajennuksen pois käytöstä.

Jos sinulla on vielä Stylish -laajennus selaimessasi, poista se.


keskiviikko 28. helmikuuta 2018

Tampermonkey & YouTube Center

2018 ja helmi­kuu jo lopus­sa. Pitkäs­tä aikaa jotain elon­merkke­jä blogis­sa. Viime ajat ovat ol­leet hanka­lat, eikä 5 kk sit­ten rak­kaan kissa­ni kuole­ma miten­kään hel­pot­ta­nut ti­lan­net­ta­ni. Edelleen valtava ikävä.

Mutta pieni softa­vinkki tähän väliin. Viimein. Otsikosta jo selviää, että laitetaan Tamper­monkey -laa­jen­nus ja siihen YouTube Center -user­script. Noin ly­hy­es­ti. :)

perjantai 14. huhtikuuta 2017

Vivaldi soi Operan haudalla

Pa­hoit­te­lut pit­käs­tä alus­tuk­ses­ta. Mut­ta mie­les­tä­ni se on teh­tä­vä jot­ta Vivaldin mer­kit­tä­vyys au­keai­si ai­hee­seen pe­reh­ty­mät­tö­mil­le­kin, eli si­nul­le. ;) Vi­val­din syn­nyl­le on syyn­sä, ja se on ai­ka pit­käl­le Operan koh­ta­lon syy­tä. Tä­mä kir­joi­tus on oi­keas­taan pie­nen muis­te­lon kaut­ta teh­ty ly­hyt oh­jel­ma­vink­ki Vi­val­dis­ta.

Verk­ko­se­lai­met (tun­ne­taan myös ni­mel­lä WWW-se­lai­met) ei­vät mie­les­tä­ni enää ole sel­lai­nen käyt­tä­jiä ja­ka­va ja in­to­hi­mo­ja ai­heut­ta­va asia kuin en­nen. Näin var­mas­ti osit­tain sik­si, et­tä mo­bii­li­lait­teil­la se­laa­mi­nen on aja­nut vä­hin­tään työ­pöy­tä­se­lain­ten ta­sal­le el­lei ohi­kin. Muu­ten­kin ne­tin eri net­ti­pal­ve­lui­den käyt­tö on ny­kyään enem­män eri­lais­ten mo­bii­li­so­vel­lus­ten va­ras­sa. En­nen kui­ten­kin palveluita käytettiin enemmän vain verkkoselaimella, ja oli mo­nen­lai­sia eri lei­re­jä se­lain­ten ym­pä­ril­lä, jot­ka van­noi­vat se­lai­men­sa ni­meen. Kaik­ki "vihasivat" Internet Exploreria, jos­kus kyl­lä ihan syys­tä, mut­ta usein vain sik­si et­tä oli muo­tia mol­la­ta si­tä.

maanantai 14. marraskuuta 2016

Google2SRT - Youtube -videon tekstitys srt-muotoon

Jois­sa­kin You­tu­ben vi­deois­sa on va­lit­ta­vis­sa eri kie­li­siä teks­ti­tyk­siä. Näin sil­loin kun jo­ku on teh­nyt teks­ti­tyk­sen ko. vi­deoon. Youtube­han tar­joaa työ­ka­lut teks­ti­tyk­sen luo­mi­seen, jo­ten vä­lil­lä nä­kee et­tä jot­kut ovat ys­tä­väl­li­ses­ti luo­neet vi­deoon teks­ti­tyk­sen. Jos sit­ten ha­luaa la­da­ta täl­lai­sen vi­deon it­sel­leen tal­teen, niin huo­maa et­tä teks­ti­tyk­set puut­tu­vat. Tä­mä joh­tuu sii­tä, et­tä vi­deon kans­sa vaih­det­ta­vaa teks­ti­tys­tä ei luon­nol­li­ses­ti ole ns. "pol­tet­tu" ku­vaan vaan teks­ti­tys on ir­ral­li­se­na tie­to­na You­tubes­sa.

maanantai 3. lokakuuta 2016

Type Machine tallentaa kaiken kirjoittamasi tekstin

On­ko si­nul­le käy­nyt vaik­ka­pa näin? Kir­joi­tit äs­ket­täin tär­keän muis­tiin­panon, mut­ta et löy­dä si­tä tar­vit­taes­sa mis­tään? Min­ne ih­mee­seen se tal­len­net­tiin?

Tai olet kir­joit­ta­nut kom­ment­tia naa­ma pu­nai­se­na Hesarin jo­ka päi­väi­siin puo­lueel­li­siin tur­va­paik­ka-"uu­ti­siin", ja kun pit­kään na­put­te­le­ma­si oukai­susi on val­mis lä­he­tet­tä­väk­si, kaa­tuu se­lain tai sös­sit jo­tain it­se ja kas, teks­ti on me­ne­tet­ty. Lo­pul­li­ses­ti! Sin­ne meni! Voi vit­sa!

Pait­si jos si­nul­la on käy­tös­sä Type Machine.

keskiviikko 17. elokuuta 2016

Stylus - muokkaa muiden sivustoja omalla tyylilläsi


Lisäys 31.7.18  Tähän kirjoitukseen on vaihdettu alunperin esitelty Stylish ohjelma Stylusiin, koska omistajan vaihdosten yms. jälkeen Stylish syyllistyi käyttäjien koko selaushistorian lähettämiseen etäpalvelimelleen.

Lue lisää tästä: Stylus korvaa katalaksi muuttuneen Stylishin.


Olen tä­tä mai­nio­ta se­lain­laa­jen­nus­ta si­vun­nut jois­sain kir­joi­tuk­sis­sa­ni. Ajat­te­lin et­tä tä­mä laa­jen­nus täy­tyy mai­ni­ta ihan kun­nol­la tääl­lä, jo­ten sii­tä tä­mä pie­ni vink­ki Stylus-laa­jen­nuk­ses­ta.

Stylus on WWW-se­lai­mil­le teh­ty laa­jen­nus, jol­la on tar­koi­tus muut­taa eri si­vus­to­jen ul­ko­nä­köä, jos­kus jo­pa toi­min­taa. Tä­mä ta­pah­tuu yk­sin­ker­tai­ses­ti si­ten, et­tä Stylus muut­taa si­vus­toa si­tä var­ten luo­dul­la CSS-tyy­li­tie­dos­tol­la. CSS-tyy­lit ovat tär­kein ta­pa mää­ri­tel­lä, mil­tä si­vus­to näyt­tää. Omal­la ko­neel­la ole­vat tyy­li­mää­ri­tyk­set ohit­ta­vat tar­vit­taes­sa si­vus­ton omat tyy­lit, ja näin muu­tos si­vul­la saa­daan ai­kaan. Li­sää tie­toa CSS:stä löy­dät Googlen haul­la.

Stylus on sii­tä hie­no laa­jen­nus, et­tä sil­lä on laa­ja tu­ki eri tie­to­ko­nees­sa käy­tet­tä­vil­le se­lai­mil­le, mut­ta myös mo­bii­li­se­lai­mil­le jot­ka vain tu­ke­vat laa­jen­nuk­sia. Esim. Androidin Firefox.

tiistai 2. elokuuta 2016

Automatic Call Recorder lopetti näemmä toimintansa

Automatic Call Recorderin vink­kiin li­sä­sin tä­nään ker­to­muk­sen sii­tä mi­ten Automatic Call Recorder lo­pet­ti toi­min­tan­sa, mi­ten tä­hän ti­laan­tee­seen jou­duin ja siir­ryin käyt­tä­mään lo­pul­ta Boldbeast Call Recorderia. En jak­sa­nut teh­dä eril­lis­tä kir­joi­tus­ta/vink­kiä/whatever. Ah, lais­kuus. :)

torstai 21. heinäkuuta 2016

HBO Nordicin tekstitys liian pientä Samsung -tabletissasi?

Jos kat­se­let HBO Nor­dicia sen omal­la oh­jel­mal­la Sam­sungin tab­le­tis­sa, ja sur­kut­te­let ai­van liian pien­tä teks­ti­tys­tä, pa­hoit­te­lu­ni: HBO Nordic ei tar­joa mi­tään mah­dol­li­suut­ta muut­taa teks­ti­tyk­sen ko­koa. HBO Nor­dicin oh­jel­ma ja it­se si­vus­ton tar­joa­mat ase­tuk­set ovat it­se asias­sa mel­koi­nen yk­sin­ker­tai­suu­den hui­pen­nus. Juu­ri mi­hin­kään ei voi vai­kut­taa. Esim. Net­flixis­sä voi muut­taa teks­ti­tyk­sen ko­koa ja tyy­le­jä run­saas­ti­kin täl­lä ase­tus­si­vul­la ja vaik­kapa Yle Aree­nan oh­jel­ma an­taa muut­taa teks­ti­tyk­sen ko­koa. HBO Nor­dicin kan­nat­tai­si ot­taa op­pia kil­pai­li­jois­ta.

sunnuntai 19. kesäkuuta 2016

Chrooma Keyboard - uusi suosikkinäppäimistöni

Jot­ta tu­li­si jo­ku elon­merk­ki tän­ne kuo­le­vaan(?) blo­gii­ni, niin ote­taan nop­sas­ti oh­jel­mis­to­vink­ki Androidil­le.

Näp­päi­mis­tö on yk­si tär­keim­mis­tä oh­jel­mis­ta pu­he­li­mes­sa/tab­le­tis­sa, ja kyl­lä niis­sä on eroja. Esim. erit­täin suo­sit­tu (tur­haan hy­pe­tet­ty) SwiftKey Keyboard on mie­les­tä­ni täy­teen kaik­kea tur­haa tun­get­tu hi­das kök­kö­trak­to­ri. Täy­del­li­siä ne eivät ole kos­kaan, kos­ka var­sin­kin pu­he­li­mis­sa pys­ty­asen­nos­sa ti­la le­veys­suun­nas­sa vain usein on ra­jal­li­nen ja typoja tu­lee teh­tyä her­käs­ti. Edel­leen odo­tan et­tä jo­ku toi­si fyy­si­sen näp­päi­mis­tön kän­nyk­kään­sä. Ai­koi­naan os­tin No­kia E72:n vain sik­si et­tä sii­nä on kun­nol­li­nen, pie­ni mut­ta toi­mi­va, fyy­si­nen näp­päi­mis­tö (kts. kuva) ja to­del­la hyvä se oli­kin. Hak­kaa edel­leen men­nen tul­len nä­mä ruu­dul­la ole­vat kos­ke­tus­näp­päi­mis­töt. Ai et­tä ra­kas­tin käyt­tää E72:sta. Heh, mi­nul­la on edel­leen Nokia E72 tal­les­sa, säi­ly­tän näet lä­hes kaik­ki lait­tee­ni * (pait­si Samsung Galaxy S3:n an­noin vai­mol­le­ni kun han­kin S4:n).

No niin mut­ta pa­la­taan­pa ai­hee­seen. On tul­lut käy­tet­tyä mo­nen muun ohes­sa NextApp Keyboardia, mut­ta sen ke­hi­tyk­sen lo­put­tua (ke­hit­tä­jä tun­tuu ole­van vä­hän ou­to, mo­ni oli­si mak­sa­nut jo beta-vai­hees­sa jot­ta oli­si saa­nut käyt­tää mak­sul­li­sia omi­nai­suuk­sia, mut­ta hem­mo tuhersi jon­kun muun jou­ta­van ikui­suus­pro­jek­tin pa­ris­sa) olen pi­tä­nyt eni­ten Swypestä ja Google-näp­päi­mis­tös­tä jo­ta käy­tin en­nen kuin löy­sin tä­män vin­kin pi­ka­raa­pai­sul­la esit­te­le­vän Chrooma Keyboardin.

lauantai 12. maaliskuuta 2016

Textify - kopioi tekstiä melkein mistä tahansa


Use­as­ti tu­lee ti­lan­ne esim. vir­he­il­moi­tus­ten kans­sa, jois­sa saat­taa ol­la jo­kin han­ka­la vir­he­koo­di tms. jo­ka oli­si mu­ka­va vain kopioida leikepöydälle ja etsiä löytyykö Googlella jotain tietoa. Noin siis esimerkiksi. Osan voi kopioida Windowsin omalla Ctrl+C valinnalla mutta on paljon tilanteita joissa tuo ei toimi. Eikä kyse tarvitse olla vain virheilmoituksista, ylipäätään tekstin kopiointi voi tulla kyseeseen mitä ihmeellisimmissä tilanteissa. Ja nyt on on pieni ohjelma jolla se onnistuu.

sunnuntai 21. helmikuuta 2016

RunAsTool - aja ohjelmia helposti toisen käyttäjän oikeuksin

Jos käy­tät Windowsin päi­vit­täi­ses­sä käy­tös­sä ns. Nor­maa­lia käyt­tä­jä­ti­liä, ku­ten kan­nat­tai­si, olet huo­man­nut et­tä joi­den­kin oh­jel­mien koh­dal­la tar­vi­taan jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keuk­sia. Täs­tä on sit­ten yli­mää­räis­tä vai­vaa kun jou­dut syöt­tä­mään jär­jes­tel­män­val­vo­jan sa­la­sa­nan si­tä pyy­det­täes­sä. Oi­keas­ti täs­tä on hait­taa vain jos tä­tä jou­tuu te­ke­mään to­del­la usein, mut­ta kui­ten­kin. Vaan en­tä ti­lan­ne et­tä tie­to­ko­net­ta­si ha­luaa käyt­tää vaik­ka­pa tut­tu­si, ja hän tar­vit­see jo­tain jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keuk­sia tar­vit­se­vaa oh­jel­maa. Et var­maan viit­si ol­la ko­ko ajan avaa­mas­sa hä­nel­le ko. oh­jel­maa tai pal­jas­taa jär­jes­tel­män­val­vo­jan sa­la­sa­naa, mi­kä on pe­rin huo­no idea, jo­ten jon­kun­lai­nen rat­kai­su oli­si kui­ten­kin löy­det­tä­vä.

perjantai 12. helmikuuta 2016

AdAway - estä mainoksia ja haitallisia sivustoja latautumasta (vaatii rootin)

Jos Android -lait­tee­si on ns. roo­tat­tu, eli olet hank­ki­nut jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keu­det lait­tee­seen, niin en­sim­mäi­nen teh­tä­vä voi­si ol­la asen­taa AdAway oh­jel­ma tie­to­tur­van pa­ran­ta­mi­sek­si ja mai­nos­ten es­tä­mi­sek­si.

Google luon­nol­li­ses­ti ei pi­dä oh­jel­man luon­tees­ta mai­nos­ten es­tä­mi­sen osal­ta, jo­ten tä­tä oh­jel­maa et voi la­da­ta enää Google Playstä. AdAway on tur­val­lis­ta la­da­ta jo­ko täl­tä si­vul­ta tai asen­ta­mal­la F-Droid -oh­jel­man (vas­taa hie­man Google Playtä, eli F-Droidil­la voi asen­taa eri­lai­sia il­mai­sia avoi­men läh­de­koo­din oh­jel­mia. Jo­ka ta­pauk­ses­sa jou­dut vä­li­ai­kai­ses­ti sal­lia la­taa­mi­nen muis­ta läh­teis­tä kuin Google Playsta.

Kos­ka AdAwayn luo­ma es­to on hosts-tie­dos­toon pe­rus­tu­va, se kos­kee kaik­kia oh­jel­mia, ko­ko jär­jes­tel­mää. Eli sen aset­ta­mat es­tot ei­vät ole si­dot­tu tiet­tyyn oh­jel­maan, esim. jo­hon­kin se­lai­meen tms. vaan kaik­kiin oh­jel­miin.

sunnuntai 7. helmikuuta 2016

Smart RSS - palauta RSS-lukija Operaan

Operan WWW-selaain versio 12 (luon­nol­li­ses­ti Windows-ver­sio) oli vii­mei­nen ns. oi­kea Pres­to-poh­jai­nen Ope­ra. Yk­si Ope­ran si­säi­sis­tä omi­nai­suuk­sis­ta mo­nen muun li­säk­si, oli si­säi­nen RSS-lu­ki­ja. Ver­sion 12 jäl­keen uu­si Ope­ra on poh­jau­tu­nut Chromium -pro­jek­tiin, ja sii­tä puut­tui mo­nen ver­sion ajan lä­hes kaik­ki, mi­kä te­ki Ope­ras­ta niin hy­vän se­lai­men kuin se ver­sioon 12 as­ti oli.

On­nek­si ny­kyi­set ver­siot (tä­tä kir­joit­taes­sa Ope­ran va­kaa ver­sio on 35) ovat jo ai­ka hy­vin käy­tet­tä­vis­sä, vaik­ka­kin vaa­ti­vat usei­ta eri Operan laa­jen­nuk­sia, jot­ta sa­mat ihan pe­rus­omi­nai­suu­det toi­mi­si­vat ku­ten ne toi­mi­vat Ope­ra 12:ssa. Esi­mer­kik­si jot­ta vä­li­leh­det saa toi­mi­maan sa­moin kuin Ope­ras­sa oli mah­dol­li­suus si­säi­ses­ti va­li­ta, tar­vi­taan pe­rä­ti kak­si eri laa­jen­nus­ta (en to­sin ole tu­tus­tu­nut, jo­ko mo­lem­mat voi­si kor­va­ta yh­del­lä laa­jen­nuk­sel­la tms.).

Mutta se si­itä. Se siis mi­tä to­del­la mo­ni jäi uu­des­sa Chro­me-poh­jai­ses­sa Ope­ras­sa kai­paa­maan, oli Ope­ras­sa toi­mi­vaa RSS-lu­ki­jaa. On­nek­si sel­lai­nen on saa­ta­vil­la, laa­jen­nuk­se­na­pa tie­ten­kin.

maanantai 11. tammikuuta 2016

AnyMote Smart Remote - universaali kaukosäädin Androidille

Vuo­den 2016 en­sim­mäi­nen kir­joi­tus on jo ta­vak­si tul­lut to­del­la vä­hän in­for­maa­ti­ota si­säl­tä­vä, ly­hyt oh­jel­ma­esit­te­ly. Jos te­ki­sin pi­dem­män ja enem­män omi­nai­suuk­sia esit­te­le­vän kir­joi­tuk­sen, niin se me­ni­si hel­pos­ti sit­ten jo oh­jeen kir­joit­ta­mi­sek­si. Se taas teet­täi­si työ­tä, ny­kyi­seen elä­män­ti­lan­tee­seen näh­den ehkä jopa lii­kaa. Ja kir­joi­tin­han viime mar­ras­kuus­sa sen­tään Freemake Video Converterin tur­val­li­sesta asennuksesta ohjeen. Että en minä koko­naan ole lopet­tanut :).

Olkoon vuosi 2016 kaikille oikein hyvä ja rauhaisa vuosi. Ja nyt ise asiaan.
- neko 11.1.16


Jos si­nul­la sat­tuu ole­maan Android-lai­te jos­sa on in­fra­pu­na­lä­he­tin (ku­ten ih­me kyl­lä sat­tuu ole­maan mi­nun van­has­sa Samsung Galaxy S4:ssa jopa), niin täs­sä­pä kä­te­vä oh­jel­ma jol­la muu­tat vaik­k­apa pu­he­li­me­si kau­ko­sää­ti­mek­si, jol­la käyt­te­let vaik­ka TV:tä, di­gi­bok­sia, Blu-Ray-soi­tin­ta jne. Oh­jel­ma tun­tee val­ta­van mää­rän lait­tei­ta, ja jos suo­raan ei löy­dy omaa kau­ko­sää­det­tä­vää lai­tet­ta, voit va­li­ta lä­hel­lä ole­van, esim. sa­maa sar­jaa ole­van ja luul­ta­vas­ti kau­ko­sää­din toi­mii. Näin oli mi­nun kaik­ki­en lait­tei­den kans­sa (TV/Di­gi­bok­si/Blu-Ray). Ja jos si­nul­la on to­del­la ek­soot­ti­nen lai­te, niin voit opet­taa oh­jel­maa tun­nis­ta­maan lait­tee­si kau­ko­sää­ti­men ko­men­not.

maanantai 21. joulukuuta 2015

Nova Launcher - miellyttävä käynnistysohjelma Androidille

Android ko­ke­mus voi ol­la pal­jon­kin kiin­ni sii­nä käy­te­tys­sä käyn­nis­tys­oh­jel­mas­ta (launcher). Esim. Samsunging oma Touch­Wiz on mie­les­tä­ni pe­rin vas­ten­mie­li­nen käyt­tää. To­sin täs­sä voi vai­kut­taa mi­kä lai­te si­nul­la on.

Toi­saal­ta pelk­kä käyn­nis­tys­oh­jel­ma ei ko­ko ko­ke­mus­ta vie­lä tee, sil­lä esim. Samsungis­sa ei Touch­Wiziä pää­se ko­ko­naan kar­kuun vaik­ka käyn­nis­tys­oh­jel­man asen­tai­si­kin. Kun­non käyn­nis­tys­oh­jel­maa on kui­ten­kin mu­ka­vam­pi ko­ke­mus jo sii­tä mi­ten saat oh­jel­mat jär­jes­tet­tyä yms. ja voi ol­la riit­tä­vä syy ot­taa käyt­töön joku toi­nen käyn­nis­tys­oh­jel­ma.

maanantai 16. marraskuuta 2015

Simple.Savr - jaa tekstiä saman IP:n alla

Jos­kus voi ol­la tar­peen siir­tää simp­pe­liä teks­tiä, vaik­ka­pa link­ki esim. PC:n ja mo­bii­li­lait­teen vä­lil­lä. It­se olen käyt­tä­nyt mai­nio­ta Googlen Keepiä, mut­ta joil­le­kin toi­mil­le se on vä­hän tur­han ras­kas keino.

Niin­pä in­nos­tuin heti kun vas­taan tuli to­del­la yk­sin­ker­tai­nen pal­ve­lu ni­mel­tä Simple.Savr. Idea on mai­nio. Kir­joi­tit­pa mil­lä lait­teel­la ta­han­sa, sa­man IP-osoit­teen al­la, sa­mat teks­tit ovat käy­tet­tä­vis­sä mil­lä ta­han­sa lait­teel­la.

lauantai 31. lokakuuta 2015

LocalCast - lähetä mediaa Chromecastiin (myös pilvipalveluista)

Täs­sä­pä oh­jel­ma jo­ta aluk­si in­ho­sin, kos­ka sii­nä ei ol­lut tu­kea Dropboxiin vaik­ka oh­jel­ma niin esit­te­lys­sään näin lu­pa­si. An­toi­pa te­ki­jä mi­nul­le jär­jet­tö­män vas­tauk­sen an­ta­ma­ni ar­vos­te­luun, mi­ten vi­deot oli­si pi­tä­nyt Drop­boxis­ta saa­da Chrome­castiin. Ai­noa vain et­tei neu­vos­ta ol­lut apua. Niin­pä olen käyt­tä­nyt lä­hin­nä AllCastia, jos­sa vain on rai­vos­tut­ta­va ta­pa näyt­tää tie­dos­tot niin, et­tä lä­hes sok­ko­na jou­tuu va­lit­se­maan vi­deon. AllCast näyt­tää lis­tauk­ses­saan vi­deos­ta esi­kat­se­lu­ku­van, jos­ta ei usein­kaan sel­viä mis­tä on ky­se ja tie­dos­to­ni­mes­tä näy­te­tään vain pie­ni al­ku. Sit­ten on BubbleUPnP jo­ka näyt­ti tie­dos­tois­ta ni­met pa­rem­min, mut­ta ei osan­nut jat­kaa tauo­tet­tua vi­deo­ta (ai­na­kaan Drop­boxis­ta suo­ra­tois­to­na kat­sot­tu­na) ja uusim­mat ver­siot ei­vät toi­mi enää Chrome­castin kans­sa ol­len­kaan (ai­na­kaan mi­nul­la). Mi­nul­la to­sin on ny­kyään tä­mä uudem­pi Chrome­cast 2 (2015 versio), jo­ten en tie­dä on­ko on­gel­mat vain tä­män uudem­man kans­sa (täs­sä lis­ta erois­ta 1. ja 2. su­ku­pol­ven Chrome­castien vä­lil­lä).

No niin ja näin, pit­kän alus­tuk­sen jäl­keen tar­koi­tuk­seni oli mai­ni­ta, et­tä kan­nat­taa ko­keil­la vä­lil­lä myös nii­tä oh­jel­mia, jot­ka on jos­kus tuo­min­nut vaik­ka­pa 1 täh­den ar­voi­sek­si ros­kak­si. :) Oh­jel­mis­to voi osoit­tau­tua pal­jon pa­rem­mak­si ke­hit­tä­mi­sen jäl­keen. Näin kävi tä­män­ker­tai­sen pie­nen sof­ta­vin­kin koh­dal­la.

torstai 22. lokakuuta 2015

Adguard - mainokset pois Androidista - ilman roottia!

Moni si­vus­to on pi­lan­nut it­sen­sä mai­nok­sil­la, jos­kus jo­pa täy­sin lu­ku­kel­vot­to­mak­si. Niin­pä mo­ni on ot­ta­nut työ­pöy­tä-se­lai­mis­sa eri­lai­sia mai­nok­sen es­tä­jiä, omat suo­sik­ki­ni ovat µBlock ja Stylebot (ei var­si­nai­ses­ti mai­nos­ten es­tä­jä mut­ta erit­täin näp­pä­rä myös täs­sä). Täs­sä tie­ten­kin hä­viä­vät si­vus­ton pi­tä­jät mai­nos­tu­lo­ja, mut­ta mo­ni oli­si val­mis kat­so­maan staat­ti­sia ku­va­mai­nok­sia, jos ne oli­si si­joi­tet­tu jär­ke­väs­ti. Mut­ta jos ruu­tuun lä­väh­tää vaik­ka hir­mui­sel­la möy­käl­lä va­rus­tet­tu, ko­ko ruu­dun täyt­tä­vä mai­nos, niin al­kaa no­peas­ti ha­mua­maan jon­kun lu­kui­sis­ta työ­pöy­tä-se­lai­mil­le saa­ta­vis­ta mai­nos­ten es­tä­jis­tä. Si­vus­tot täs­sä hä­viä­vät, ja lä­hes ai­na pei­liin kat­so­mi­sen paik­ka oli­si si­vus­tol­la.

Mut­ta en­tä sit­ten mo­bii­li­lait­teis­sa? Monesti joudut vain tyytymään mainoksiin koska esim. Androidin mainosten estäjät va­li­tet­ta­vas­ti mel­kein pää­sään­töi­ses­ti vaa­ti­vat root-oi­keuk­sia. Minul­la on hosts-tie­dos­toon pe­rus­tu­va Adaway roo­ta­tus­sa kän­ny­käs­sä­ni. Adaway on mai­nio, läh­tee mai­nok­set niin appseis­ta kuin myös WWW-si­vuis­ta­kin. Tab­let­tia­ni en ole jak­sa­nut vie­lä roo­ta­ta, ja nyt löy­tyi so­pi­va oh­jel­ma jol­la läh­ti mai­nok­set niin se­la­tes­sa net­tiä kuin myös appseis­ta­kin, il­man root-oi­keuk­sia!

keskiviikko 21. lokakuuta 2015

Titanium Backup - varmuuskopiointia Android-laitteille (rootatuille)

Var­muus­ko­pioin­ti, tuo tie­to­tur­van usein unoh­det­tu. Sii­hen pa­nos­te­taan usein liian vä­hän. Pää­osin Android-lait­teis­sa voim­me­kin mel­ko tyy­nes­ti päi­vit­tää Google Playstä uut­ta ver­sio­ta van­han pääl­le, mut­ta sil­loin täl­löin tu­lee ti­lan­tei­ta jois­sa esim. päi­vi­tys­tä edel­li­sel­le ver­si­ol­le tu­lee tar­vet­ta.

Täl­löin jää vaih­to­eh­dok­si yrit­tää löy­tää van­hem­pi ver­sio ties mis­tä epä­mää­räi­sis­tä si­vus­tois­ta, tai pa­laut­taa edel­li­nen ver­sio omis­ta var­muus­ko­piois­ta. It­se pa­lau­tan mie­luum­min omis­ta var­muus­ko­piois­ta.

maanantai 28. syyskuuta 2015

MicEnum - Tiedostojen ja rekisterin eheystasot selville

Osa Windowsin tur­va­jär­jes­tel­mää on re­kis­te­rin ja tie­dos­to­jen eheys­ta­sot. Ja täs­sä ta­pauk­ses­sa ei siis ole mis­tään le­vyn­eheyt­tä­mi­ses­tä ky­se, ei­kä eten­kään lä­hin­nä käär­me­öl­jyä vas­taa­vas­ta re­kis­te­rin "sii­vouk­ses­ta".

Har­mit­ta­vas­ti näi­den eheys­ta­so­jen tie­to­jen tark­kai­luun ja muun­te­luun ei ole ol­lut ole­mas­sa kuin ko­men­to­ri­vi-ik­ku­nas­sa ajet­ta­va Icacls -ko­men­to. Nyt on il­mes­ty­nyt il­mai­nen oh­jel­ma MicEnum joka on en­sim­mäi­nen graa­fisen käyt­tö­liit­ty­män si­säl­tä­vä oh­jel­mis­to eheys­ta­so­jen tark­kai­luun ja muut­ta­mi­seen­kin, mi­tä ei voi suo­si­tel­la kuin niil­le jot­ka to­del­la tie­tä­vät mi­tä te­ke­vät.