Näytetään tekstit, joissa on tunniste Video. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste Video. Näytä kaikki tekstit

keskiviikko 28. helmikuuta 2018

Tampermonkey & YouTube Center

2018 ja helmi­kuu jo lopus­sa. Pitkäs­tä aikaa jotain elon­merkke­jä blogis­sa. Viime ajat ovat ol­leet hanka­lat, eikä 5 kk sit­ten rak­kaan kissa­ni kuole­ma miten­kään hel­pot­ta­nut ti­lan­net­ta­ni. Edelleen valtava ikävä.

Mutta pieni softa­vinkki tähän väliin. Viimein. Otsikosta jo selviää, että laitetaan Tamper­monkey -laa­jen­nus ja siihen YouTube Center -user­script. Noin ly­hy­es­ti. :)

maanantai 14. marraskuuta 2016

Google2SRT - Youtube -videon tekstitys srt-muotoon

Jois­sa­kin You­tu­ben vi­deois­sa on va­lit­ta­vis­sa eri kie­li­siä teks­ti­tyk­siä. Näin sil­loin kun jo­ku on teh­nyt teks­ti­tyk­sen ko. vi­deoon. Youtube­han tar­joaa työ­ka­lut teks­ti­tyk­sen luo­mi­seen, jo­ten vä­lil­lä nä­kee et­tä jot­kut ovat ys­tä­väl­li­ses­ti luo­neet vi­deoon teks­ti­tyk­sen. Jos sit­ten ha­luaa la­da­ta täl­lai­sen vi­deon it­sel­leen tal­teen, niin huo­maa et­tä teks­ti­tyk­set puut­tu­vat. Tä­mä joh­tuu sii­tä, et­tä vi­deon kans­sa vaih­det­ta­vaa teks­ti­tys­tä ei luon­nol­li­ses­ti ole ns. "pol­tet­tu" ku­vaan vaan teks­ti­tys on ir­ral­li­se­na tie­to­na You­tubes­sa.

lauantai 31. lokakuuta 2015

LocalCast - lähetä mediaa Chromecastiin (myös pilvipalveluista)

Täs­sä­pä oh­jel­ma jo­ta aluk­si in­ho­sin, kos­ka sii­nä ei ol­lut tu­kea Dropboxiin vaik­ka oh­jel­ma niin esit­te­lys­sään näin lu­pa­si. An­toi­pa te­ki­jä mi­nul­le jär­jet­tö­män vas­tauk­sen an­ta­ma­ni ar­vos­te­luun, mi­ten vi­deot oli­si pi­tä­nyt Drop­boxis­ta saa­da Chrome­castiin. Ai­noa vain et­tei neu­vos­ta ol­lut apua. Niin­pä olen käyt­tä­nyt lä­hin­nä AllCastia, jos­sa vain on rai­vos­tut­ta­va ta­pa näyt­tää tie­dos­tot niin, et­tä lä­hes sok­ko­na jou­tuu va­lit­se­maan vi­deon. AllCast näyt­tää lis­tauk­ses­saan vi­deos­ta esi­kat­se­lu­ku­van, jos­ta ei usein­kaan sel­viä mis­tä on ky­se ja tie­dos­to­ni­mes­tä näy­te­tään vain pie­ni al­ku. Sit­ten on BubbleUPnP jo­ka näyt­ti tie­dos­tois­ta ni­met pa­rem­min, mut­ta ei osan­nut jat­kaa tauo­tet­tua vi­deo­ta (ai­na­kaan Drop­boxis­ta suo­ra­tois­to­na kat­sot­tu­na) ja uusim­mat ver­siot ei­vät toi­mi enää Chrome­castin kans­sa ol­len­kaan (ai­na­kaan mi­nul­la). Mi­nul­la to­sin on ny­kyään tä­mä uudem­pi Chrome­cast 2 (2015 versio), jo­ten en tie­dä on­ko on­gel­mat vain tä­män uudem­man kans­sa (täs­sä lis­ta erois­ta 1. ja 2. su­ku­pol­ven Chrome­castien vä­lil­lä).

No niin ja näin, pit­kän alus­tuk­sen jäl­keen tar­koi­tuk­seni oli mai­ni­ta, et­tä kan­nat­taa ko­keil­la vä­lil­lä myös nii­tä oh­jel­mia, jot­ka on jos­kus tuo­min­nut vaik­ka­pa 1 täh­den ar­voi­sek­si ros­kak­si. :) Oh­jel­mis­to voi osoit­tau­tua pal­jon pa­rem­mak­si ke­hit­tä­mi­sen jäl­keen. Näin kävi tä­män­ker­tai­sen pie­nen sof­ta­vin­kin koh­dal­la.

torstai 19. helmikuuta 2015

Yle Areenassa usein ongelmia kuulovammaisten tekstitysten kanssa

Ku­ten jo ai­kai­sem­min kir­joi­tin mai­nion Subtitle Edit -ohjel­man esit­te­lyn yh­tey­des­sä, et­tä vaik­kei mi­nul­la kuu­lo­vam­maa ole­kaan, ha­luan jos­kus kat­soa suo­men­kie­li­set­kin oh­jelmat suo­men­kie­li­sel­lä teks­teil­lä. Tä­mä joh­tuu jos­kus sii­tä et­tä ääni­rai­ta on huo­no, tai oh­jel­mas­sa saat­taa ol­la vie­ras­ta sa­nas­toa tms. Tä­män myö­tä Yle Areenan ns. kuu­lo­vam­mai­sil­le tar­koi­tet­tu­jen teks­ti­tys­ten on­gel­mat ovat tul­leet tu­tuk­si.

lauantai 31. tammikuuta 2015

FlickFetchiin mukavia uudistuksia

FlickFetch on mai­nio net­ti-tv la­taa­ja, jon­ka ver­sio 2.3.0.0 toi muu­ta­man kä­te­vän omi­nai­suu­den jo en­nes­tään­kin mai­ni­oon oh­jel­maan.

En­sik­si­kin, FlickFetch tal­len­taa nyt ole­tuk­se­na tie­don la­dat­tu­jen vi­deoi­den osoit­teis­ta tal­teen, jo­ten se osaa tar­vit­ta­es­sa il­moit­taa jos video on jo la­dat­tu jos­kus ai­kai­sem­min. Tar­vit­ta­es­sa la­tauk­sen voi täs­sä ta­pauk­ses­sa hy­pä­tä yli tai la­da­ta uudes­taan. Täs­sä­kin on va­lit­ta­vis­sa ase­tuk­sis­ta joko au­to­maat­ti­nen toi­min­ta, et­tä myös va­lin­ta et­tä käyt­tä­jäl­tä ky­sy­tään mi­ten toi­mi­taan.

keskiviikko 21. tammikuuta 2015

Subtitle Edit - monipuolista tekstityksien muokkaamista

Jos­kus saat­taa tul­la vas­taan ti­lan­ne, että teks­tit ovat epä­syn­kas­sa ku­van kans­sa. Näin it­sel­le­ni kävi vii­mek­si kun la­ta­sin Yle Areenas­ta Kandit -sarjan 4 en­sim­mäi­stä jak­soa. Nii­den mu­ka­na tul­leet suo­men­kie­li­set srt-teks­ti­tyk­set oli­vat 15 se­kun­tia vää­räs­sä ajas­sa, eli teks­tit il­maan­tui­vat 15 se­kun­tia myö­häs­sä.

No niin, teks­tit ilmes­tyivät täy­sin vääris­sä koh­taa esiin. Mitä siis tehdä? Pikai­sella google­tuksel­la löytyi mainio ohjelma nimeltä Subtitle Edit (Windowsille). Oh­jel­ma var­mas­ti tai­puu pal­jon muu­hun­kin, kuin mi­tä it­se käy­tin, mut­ta srt-teks­ti­tyk­sien ajoi­tuk­sen kor­jaus kä­vi Subtitle Editil­lä to­del­la hel­pos­ti.

sunnuntai 26. lokakuuta 2014

FlickFetch - paras kotimaisten netti-TV:n lataaja

(Päivitetty: 25.4.15)
Tänä hekti­senä aika­na ihmi­set halua­vat kat­soa TV-kana­vien tarjon­taa heil­le sopi­vana aika­na ja niin­pä mo­net kotimai­set TV-kanavam­me tarjoa­vat­kin siihen mahdol­lisuu­den sivus­tojen­sa kaut­ta. Aina välil­lä on vain niin, ettei ohjel­maa tahdo muis­taa kat­soa sille vara­tun ajan sisäl­lä, jos ollen­kaan. Tai sit­ten suo­raan netis­tä katsottu­na kuva pätkii tai ei muuten toimi kunnol­la selaimes­sa. Siksi olisi hyvä jos olisi mahdol­lis­ta ladata TV-ohjel­ma omal­le koneel­le ja kat­soa se kun itsel­le sopii, pät­kimät­tä ja selai­men kans­sa tap­pele­mat­ta. Mielestä­ni tämä vas­taa samaa kuin että tal­len­tai­si digi­bok­sil­la tms. TV-oh­jel­man ja kat­soi­si sen sit­ten kun se todel­la sopii itsel­le.

Kaikil­la vain ei ole sitä myöhem­pää katsomis­ta mah­dol­lis­ta­vaa digi­bok­sia tai vastaa­vaa. Vali­tet­tavas­ti jos­tain ihmeen syys­tä TV-ka­na­vi­en sivus­tot ei­vät itse tar­joa mah­dol­lisuut­ta tallen­taa TV-oh­jel­man video­ta itsel­leen, vaik­ka sopival­la laitteel­la kuten digi­boksi, näin on mah­dol­lis­ta tehdä koto­na kuiten­kin. Joten videon tal­lenta­mi­seen netis­tä tarvi­taan sopiva ohjelmis­to. Niinpä yksi suosi­tuim­mis­ta oh­jeis­ta­ni, van­hen­tu­nee­na­kin, on Yle Areena -lataa­jan oh­je. Käyt­tä­jät kun halua­vat ot­taa tal­teen Ylen laaduk­kai­ta ohjel­mia katsoak­seen ne parem­mal­la ajal­la, ei levit­tääk­seen vaan todel­la­kin katsoak­seen. Niinpä Yle Areena -ohjee­ni keik­kuu edel­leen joka ainut päi­vä Google Analyticsin si­vus­tol­le­ni tar­joa­man ti­las­ton kär­jes­sä. Vanhas­sa ohjees­sa sen­tään yri­tän tuo­da esil­le nyky­aikai­sem­pia vaih­to­eh­to­ja kuten Stream­Downloader. Mutta nyt on Stream­Downloaderin­kin ai­ka väis­tyä. On näet il­mes­ty­nyt jo­tain vie­lä parem­paa, ja nimen­omaan help­poa ja toi­mi­vaa.


Lisäys 23.12.14 

Katsomosta lataaminen ei ole enää mahdollista millään lataajalla.

tiistai 26. elokuuta 2014

Joskus pienet asiat ovat suuria

Oikeas­taan tämä on nauret­tavan pieni asia jos katso­taan oi­keas­ta perspek­tii­vis­tä. Mut­ta joskus pie­nil­lä yksi­tyis­kohdil­la voi olla suu­ri­kin mer­ki­tys. Näin huo­ma­sin vii­mek­si, kun et­sin ohjel­maa jol­la ohja­ta eri pil­vi­pal­ve­lui­hin tal­len­ta­mi­ani vi­deoi­ta Android-kän­ny­käl­lä­ni, kun haluan suo­ra­tois­taa vi­deoi­ta TV:ssäni Chromecastin kaut­ta. Ai­kai­sem­min löy­tä­mä­ni AllCast si­säl­si mo­nia rai­vos­tut­ta­via puut­tei­ta.

maanantai 18. elokuuta 2014

Yle Areena-lataaja -ohjeeni ei anna periksi, vaikka on jo vanhentunut

Yle Areena tekee hienon työn kun se jakaa laaduk­kaita ohjel­miaan katsot­tavaksi myös Inter­netin kautta, mutta esim. aina Yle Areenan aset­tamat aika­rajat tms. eivät katso­jalle sovi. Sil­loin tieten­kin haluaa ot­taa ohjel­man tal­teen katsot­tavaksi parem­paan ai­kaan, mutta Yle Areena itse ei suo tähän mahdolli­suutta. Siksi erilai­set ns. Yle Areena -lataajat ovat osoit­tauneet tarpeel­lisiksi. Niinpä yksi suosituim­pia kirjoit­tamiani ohjei­tani on Yle Areena -lataa­jan ohje. Valitet­tavasti ensim­mäiset näistä ohjel­mista ovat jo kuol­leita projek­teja, eivät­kä ne välttä­mättä enää sovel­lu käyt­töön ollen­kaan, tai sovel­tuvat huonos­ti.

maanantai 14. huhtikuuta 2014

Viikon softavinkki - vko 16 - VLC

Viikon 16 softavinkki on lähes kaiken mahdollisen toistava mediasoitin VLC.

maanantai 7. huhtikuuta 2014

Viikon softavinkki - vko 15 - MX Player

Viikon 15 softavinkki on MX Player, laadukas videosoitin Androidille.

maanantai 10. maaliskuuta 2014

Viikon softavinkki - vko 11 - XMedia Recode

Viikon 11 softavinkki on videoiden käsittelyyn XMedia Recode.

lauantai 25. helmikuuta 2012

Jatka automaattisesti siitä mihin viimeksi jäit

Jos kuuntelet tai katselet paljon Symbian laitteellasi, olet huomannut ettei Nokian omat soittimet muista missä kohtaa lopetit musiikin kuuntelemisen tai videoiden katselemisen. Pitkien tallenteiden kanssa tämä voi hieman harmittaa, sillä joudut seuraavalla kerralla etsimään kohdan mihin viime kerralla lopetit. Onneksi sopivilla apuohjelmilla tämäkin ongelma on korjattu. Musiikin kuunteluun on NEILA Player ja videoiden katseluun filMark.