Näytetään tekstit, joissa on tunniste Stylebot. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste Stylebot. Näytä kaikki tekstit

tiistai 31. heinäkuuta 2018

Stylus korvaa katalaksi muuttuneen Stylishin (poista se välittömästi)

Näin ne ajat muuttuvat. Siellä täällä näitäkin sivuja ja ohjeita vinkkaamani Stylish -laajennus, on näemmä valinnut pimeän puolen lähettämällä käyttäjien koko selaushistorian etäpalvelimelleen. Stylish on nyt poistettu kaikkien selainten laajennuspalveluista, ja esim. Chrome asettaa selaimeen mahdollisesti asennetun Stylish -laajennuksen pois käytöstä.

Jos sinulla on vielä Stylish -laajennus selaimessasi, poista se.


keskiviikko 17. elokuuta 2016

Stylus - muokkaa muiden sivustoja omalla tyylilläsi


Lisäys 31.7.18  Tähän kirjoitukseen on vaihdettu alunperin esitelty Stylish ohjelma Stylusiin, koska omistajan vaihdosten yms. jälkeen Stylish syyllistyi käyttäjien koko selaushistorian lähettämiseen etäpalvelimelleen.

Lue lisää tästä: Stylus korvaa katalaksi muuttuneen Stylishin.


Olen tä­tä mai­nio­ta se­lain­laa­jen­nus­ta si­vun­nut jois­sain kir­joi­tuk­sis­sa­ni. Ajat­te­lin et­tä tä­mä laa­jen­nus täy­tyy mai­ni­ta ihan kun­nol­la tääl­lä, jo­ten sii­tä tä­mä pie­ni vink­ki Stylus-laa­jen­nuk­ses­ta.

Stylus on WWW-se­lai­mil­le teh­ty laa­jen­nus, jol­la on tar­koi­tus muut­taa eri si­vus­to­jen ul­ko­nä­köä, jos­kus jo­pa toi­min­taa. Tä­mä ta­pah­tuu yk­sin­ker­tai­ses­ti si­ten, et­tä Stylus muut­taa si­vus­toa si­tä var­ten luo­dul­la CSS-tyy­li­tie­dos­tol­la. CSS-tyy­lit ovat tär­kein ta­pa mää­ri­tel­lä, mil­tä si­vus­to näyt­tää. Omal­la ko­neel­la ole­vat tyy­li­mää­ri­tyk­set ohit­ta­vat tar­vit­taes­sa si­vus­ton omat tyy­lit, ja näin muu­tos si­vul­la saa­daan ai­kaan. Li­sää tie­toa CSS:stä löy­dät Googlen haul­la.

Stylus on sii­tä hie­no laa­jen­nus, et­tä sil­lä on laa­ja tu­ki eri tie­to­ko­nees­sa käy­tet­tä­vil­le se­lai­mil­le, mut­ta myös mo­bii­li­se­lai­mil­le jot­ka vain tu­ke­vat laa­jen­nuk­sia. Esim. Androidin Firefox.

maanantai 11. heinäkuuta 2016

Tivi kysyy, mutta ei anna vastata rehellisesti

IT-uutisten Seiska, eli Tivi ky­syy "uu­ti­ses­saan" Huo­ma­sit­ko eron? Amp­pa­rien mai­nok­set muut­tu­vat nyt esi­mer­kik­si sään ja ta­pah­tu­mien mu­kaan. Vas­ta­sin ihan re­hel­li­ses­ti kom­men­teis­sa et­ten huo­man­nut. Mut­ta kom­ment­tia ei jul­kais­tu. Ei­kä seu­raa­vaa­kaan.

Ih­me pel­lei­lyä. Mi­täs ky­sy­vät kun ei kel­paa il­mei­­ses­ti kuin myön­tei­set vas­tauk­set? No, pi­tä­köön kom­ment­tin­sa, tai­dan­pa li­sä­tä Ti­vin es­to­lis­tal­le, ihan hosts tie­dos­toon, niin ei­pä tu­le klik­ke­jä Ti­vil­le edes va­hin­gos­sa. On muu­ten­kin sel­lai­nen Seiska-leh­den vas­ti­ne IT-puo­lel­la. Eli "uuti­set" ovat mi­tä ovat, ly­hyi­tä hömp­pä­jut­tu­ja, mi­nun mie­les­tä­ni siis.

torstai 22. lokakuuta 2015

Adguard - mainokset pois Androidista - ilman roottia!

Moni si­vus­to on pi­lan­nut it­sen­sä mai­nok­sil­la, jos­kus jo­pa täy­sin lu­ku­kel­vot­to­mak­si. Niin­pä mo­ni on ot­ta­nut työ­pöy­tä-se­lai­mis­sa eri­lai­sia mai­nok­sen es­tä­jiä, omat suo­sik­ki­ni ovat µBlock ja Stylebot (ei var­si­nai­ses­ti mai­nos­ten es­tä­jä mut­ta erit­täin näp­pä­rä myös täs­sä). Täs­sä tie­ten­kin hä­viä­vät si­vus­ton pi­tä­jät mai­nos­tu­lo­ja, mut­ta mo­ni oli­si val­mis kat­so­maan staat­ti­sia ku­va­mai­nok­sia, jos ne oli­si si­joi­tet­tu jär­ke­väs­ti. Mut­ta jos ruu­tuun lä­väh­tää vaik­ka hir­mui­sel­la möy­käl­lä va­rus­tet­tu, ko­ko ruu­dun täyt­tä­vä mai­nos, niin al­kaa no­peas­ti ha­mua­maan jon­kun lu­kui­sis­ta työ­pöy­tä-se­lai­mil­le saa­ta­vis­ta mai­nos­ten es­tä­jis­tä. Si­vus­tot täs­sä hä­viä­vät, ja lä­hes ai­na pei­liin kat­so­mi­sen paik­ka oli­si si­vus­tol­la.

Mut­ta en­tä sit­ten mo­bii­li­lait­teis­sa? Monesti joudut vain tyytymään mainoksiin koska esim. Androidin mainosten estäjät va­li­tet­ta­vas­ti mel­kein pää­sään­töi­ses­ti vaa­ti­vat root-oi­keuk­sia. Minul­la on hosts-tie­dos­toon pe­rus­tu­va Adaway roo­ta­tus­sa kän­ny­käs­sä­ni. Adaway on mai­nio, läh­tee mai­nok­set niin appseis­ta kuin myös WWW-si­vuis­ta­kin. Tab­let­tia­ni en ole jak­sa­nut vie­lä roo­ta­ta, ja nyt löy­tyi so­pi­va oh­jel­ma jol­la läh­ti mai­nok­set niin se­la­tes­sa net­tiä kuin myös appseis­ta­kin, il­man root-oi­keuk­sia!

torstai 28. toukokuuta 2015

Stylebot - muokkaa sivustot mieleiseksesi

Häi­rit­see­kö suo­sik­ki­si­vus­tol­la­si jo­kin asia, esim. käy­tet­ty kir­jai­sin, mai­nok­set, tai ylei­nen aset­te­lu? Täl­löin oli­si mu­ka­va hie­man sää­tää em. asi­oi­ta ja Style­botil­la se mo­nel­la si­vus­tol­la on­nis­tuu­kin.

Itse esim. sää­din esi­mer­kin vuok­si Last­Passin foo­ru­min pals­tan le­veyt­tä, kos­ka se ole­tuk­se­na oli lai­das­ta lai­taan (var­maan ok mo­bii­lis­ti se­lat­taes­sa), jol­loin työ­pöytä­se­lai­mel­la teks­tit me­ne­vät le­veän näy­tön lai­das­ta toi­seen. Täl­löin teks­ti­ri­vit ovat pit­kiä ja han­ka­las­ti seu­rat­ta­via. Ly­hy­et ri­vit ovat hel­pom­min luet­ta­vis­sa, ai­na­kin it­sel­le­ni. Muu­ten­kin foo­ru­min ul­ko­asu oli mie­les­tä­ni ou­don lai­mea ja an­kea, jo­ten li­sä­sin vies­tien erot­ta­vuut­ta toi­sis­taan, sa­moin teks­ti­en erot­tu­vuut­ta poh­jas­ta.