Näytetään tekstit, joissa on tunniste Opera. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste Opera. Näytä kaikki tekstit

perjantai 14. huhtikuuta 2017

Vivaldi soi Operan haudalla

Pa­hoit­te­lut pit­käs­tä alus­tuk­ses­ta. Mut­ta mie­les­tä­ni se on teh­tä­vä jot­ta Vivaldin mer­kit­tä­vyys au­keai­si ai­hee­seen pe­reh­ty­mät­tö­mil­le­kin, eli si­nul­le. ;) Vi­val­din syn­nyl­le on syyn­sä, ja se on ai­ka pit­käl­le Operan koh­ta­lon syy­tä. Tä­mä kir­joi­tus on oi­keas­taan pie­nen muis­te­lon kaut­ta teh­ty ly­hyt oh­jel­ma­vink­ki Vi­val­dis­ta.

Verk­ko­se­lai­met (tun­ne­taan myös ni­mel­lä WWW-se­lai­met) ei­vät mie­les­tä­ni enää ole sel­lai­nen käyt­tä­jiä ja­ka­va ja in­to­hi­mo­ja ai­heut­ta­va asia kuin en­nen. Näin var­mas­ti osit­tain sik­si, et­tä mo­bii­li­lait­teil­la se­laa­mi­nen on aja­nut vä­hin­tään työ­pöy­tä­se­lain­ten ta­sal­le el­lei ohi­kin. Muu­ten­kin ne­tin eri net­ti­pal­ve­lui­den käyt­tö on ny­kyään enem­män eri­lais­ten mo­bii­li­so­vel­lus­ten va­ras­sa. En­nen kui­ten­kin palveluita käytettiin enemmän vain verkkoselaimella, ja oli mo­nen­lai­sia eri lei­re­jä se­lain­ten ym­pä­ril­lä, jot­ka van­noi­vat se­lai­men­sa ni­meen. Kaik­ki "vihasivat" Internet Exploreria, jos­kus kyl­lä ihan syys­tä, mut­ta usein vain sik­si et­tä oli muo­tia mol­la­ta si­tä.

sunnuntai 7. helmikuuta 2016

Smart RSS - palauta RSS-lukija Operaan

Operan WWW-selaain versio 12 (luon­nol­li­ses­ti Windows-ver­sio) oli vii­mei­nen ns. oi­kea Pres­to-poh­jai­nen Ope­ra. Yk­si Ope­ran si­säi­sis­tä omi­nai­suuk­sis­ta mo­nen muun li­säk­si, oli si­säi­nen RSS-lu­ki­ja. Ver­sion 12 jäl­keen uu­si Ope­ra on poh­jau­tu­nut Chromium -pro­jek­tiin, ja sii­tä puut­tui mo­nen ver­sion ajan lä­hes kaik­ki, mi­kä te­ki Ope­ras­ta niin hy­vän se­lai­men kuin se ver­sioon 12 as­ti oli.

On­nek­si ny­kyi­set ver­siot (tä­tä kir­joit­taes­sa Ope­ran va­kaa ver­sio on 35) ovat jo ai­ka hy­vin käy­tet­tä­vis­sä, vaik­ka­kin vaa­ti­vat usei­ta eri Operan laa­jen­nuk­sia, jot­ta sa­mat ihan pe­rus­omi­nai­suu­det toi­mi­si­vat ku­ten ne toi­mi­vat Ope­ra 12:ssa. Esi­mer­kik­si jot­ta vä­li­leh­det saa toi­mi­maan sa­moin kuin Ope­ras­sa oli mah­dol­li­suus si­säi­ses­ti va­li­ta, tar­vi­taan pe­rä­ti kak­si eri laa­jen­nus­ta (en to­sin ole tu­tus­tu­nut, jo­ko mo­lem­mat voi­si kor­va­ta yh­del­lä laa­jen­nuk­sel­la tms.).

Mutta se si­itä. Se siis mi­tä to­del­la mo­ni jäi uu­des­sa Chro­me-poh­jai­ses­sa Ope­ras­sa kai­paa­maan, oli Ope­ras­sa toi­mi­vaa RSS-lu­ki­jaa. On­nek­si sel­lai­nen on saa­ta­vil­la, laa­jen­nuk­se­na­pa tie­ten­kin.

lauantai 11. heinäkuuta 2015

Aseta Flash tilaan, jossa sitä käytetään vain tarvittaessa

Verk­ko­se­lai­mis­sa ylei­ses­ti käy­te­tys­sä Adoben Flash Playeris­sä tun­tuu ole­van jat­ku­vas­ti haa­voit­tu­vuuk­sia. Juu­ri täl­lä ku­lu­neel­la vii­kol­la on ol­lut ko­va ko­hu, et­tä päi­vit­tä­kää he­ti Flash Player kor­jat­tuun ver­sioon 18.0.0.203. Nyt Ado­be jo il­moit­taa et­tä täs­tä­kin ver­sios­ta on löy­ty­nyt haa­voit­tu­vuus, jo­hon paik­kaa lu­va­taan vii­kol­la 29, eli en­si vii­kol­la.

Lisäys 14.7.15: Flash player 18.0.0.209 päivitys julkaistu.

Mo­ni on jo­pa pois­ta­nut Flashin ko­neel­ta, mut­ta it­se tar­vit­sen si­tä esim. Yle Aree­nan kans­sa, jo­ten on kek­sit­tä­vä toi­nen kei­no käyt­tää tä­tä "jat­ku­vas­ti haa­voit­tu­vas­sa ti­las­sa ole­vaa Flashia": olen aset­ta­nut se­lai­men niin, et­tä Flash Player käyn­nis­tyy vain mi­nun lu­val­la­ni, eli tämä Flash on ns. On Demand tai Click to Play -tilas­sa, eli se aje­taan vain kun mi­nä pai­nan ns. play­tä. Täs­tä on se etu et­tei Flash si­säl­töä aje­ta tur­haan mil­lään si­vul­la ja si­vu­jen la­tau­tu­mi­nen no­peu­tuu sen ohel­la et­tä myös mahd. haa­voit­tu­vuu­den hyö­dyn­tä­mi­nen tu­lee es­tet­tyä.

perjantai 12. kesäkuuta 2015

Opera 30 - laajennuksia sivupalkkiin

Operan versio 30 toi vihdoin sivupalkin ja mahdollisuuden tehdä laajennuksia sinne. Wanhassa kunnon Operassa, ennen kuin siitä tuli Chrome-klooni, niin sivupalkkiin sai ties mitä Operan toimintoja.

torstai 28. toukokuuta 2015

Stylebot - muokkaa sivustot mieleiseksesi

Häi­rit­see­kö suo­sik­ki­si­vus­tol­la­si jo­kin asia, esim. käy­tet­ty kir­jai­sin, mai­nok­set, tai ylei­nen aset­te­lu? Täl­löin oli­si mu­ka­va hie­man sää­tää em. asi­oi­ta ja Style­botil­la se mo­nel­la si­vus­tol­la on­nis­tuu­kin.

Itse esim. sää­din esi­mer­kin vuok­si Last­Passin foo­ru­min pals­tan le­veyt­tä, kos­ka se ole­tuk­se­na oli lai­das­ta lai­taan (var­maan ok mo­bii­lis­ti se­lat­taes­sa), jol­loin työ­pöytä­se­lai­mel­la teks­tit me­ne­vät le­veän näy­tön lai­das­ta toi­seen. Täl­löin teks­ti­ri­vit ovat pit­kiä ja han­ka­las­ti seu­rat­ta­via. Ly­hy­et ri­vit ovat hel­pom­min luet­ta­vis­sa, ai­na­kin it­sel­le­ni. Muu­ten­kin foo­ru­min ul­ko­asu oli mie­les­tä­ni ou­don lai­mea ja an­kea, jo­ten li­sä­sin vies­tien erot­ta­vuut­ta toi­sis­taan, sa­moin teks­ti­en erot­tu­vuut­ta poh­jas­ta.

perjantai 22. toukokuuta 2015

Kun selain pettää, Lazarus pelastaa kirjoituksesi

Tie­dät­hän sen tun­teen, kun olet kir­joit­ta­nut WWW-se­lai­mes­sa­si jon­kun si­vus­ton teks­ti­kent­tään pit­kään ja har­taas­ti, ja sit­ten jo­ko it­se teet jo­tain vää­rin tai se­lai­me­si vaik­ka kaa­tuu tms. Jo­ka ta­pauk­ses­sa teks­ti­si on to­den­nä­köi­ses­ti men­nyt­tä.

Täs­sä ta­pauk­ses­sa toi­voi­si, et­tä sii­hen as­ti kir­joi­tet­tu teks­ti oli­si tal­les­sa jos­sain. Jot­kin foo­ru­mit tar­joa­vat täl­lai­sen omi­nai­suu­den, mut­ta ne ovat har­vas­sa ja to­ki­han kir­joi­tuk­sia tulee kir­joi­tel­tua muual­la­kin kuin foo­ru­meil­la, vaik­ka an­net­ta­es­sa ki­pe­rää pa­lau­tet­ta pa­lau­te­si­vul­la.

torstai 23. lokakuuta 2014

µBlock korvaa ainakin kaksi suosittua laajennusta

Myönne­tään se nyt vaan kaik­ki: mainok­set WWW-sivuil­la ärsyttä­vät, varsin­kin jos ne ovat suhteetto­man kokoi­sia ja vilkku­vat hul­lun lail­la. Eikös vain? Niin­pä moni käyt­tää selaimes­saan AdBlock Plus- ja Ghostery- laa­jen­nuk­sia, jois­ta on­kin pal­jon iloa WWW-si­vu­jen sii­voa­mi­ses­sa mai­nok­sis­ta sekä yk­si­tyi­syy­den suo­jaa­mi­ses­sa. Mutta varsin­kin AdBlock Plus vai­kut­taa vä­lil­lä mel­koi­sel­ta re­surs­si­en hauk­kaa­jal­ta, joten kevyem­pi ohjelmis­to on enem­män kuin tervetul­lut. Nyt näyttäi­si tul­leen laajen­nus jol­la voi­si korva­ta kaksi uskollis­ta puurta­jaa.

lauantai 30. elokuuta 2014

Google-haun sivupalkki takaisin

Lisäys 31.7.18  Tähän kirjoitukseen on vaihdettu alunperin esitelty Stylish ohjelma Stylusiin, koska omistajan vaihdosten yms. jälkeen Stylish syyllistyi käyttäjien koko selaushistorian lähettämiseen etäpalvelimelleen.

Lue lisää tästä: Stylus korvaa katalaksi muuttuneen Stylishin.

Suomen­kieli­sen Wiki­pedian tie­dot ovat yleen­sä aina van­hen­tu­neet, va­li­tet­ta­vas­ti. Tie­dot ovat sup­peat ja ne­kin ajas­taan jäl­jes­sä. Esi­merk­ki­nä käy­köön mitä Wiki­pe­dia ker­too Goog­len ha­ku­ko­nees­ta: "Va­sem­mas­sa lai­das­sa ha­ku­tu­los­si­vul­la on si­vu­palk­ki, jon­ka avul­la käyt­tä­jä voi va­li­ta et­si­tään­kö tie­toa kai­kil­ta si­vus­toil­ta, uutis­si­vus­toi­lta, kir­joi­sta, ku­vis­ta vai reaa­li­ai­kai­sis­ta päi­vi­tyk­sis­tä. Si­vu­pal­kis­sa on myös mui­ta työ­ka­lu­ja avuk­si ha­ku­tu­lok­sien tar­ken­ta­mi­seen." Näin suo­men­kie­li­sen Wiki­pe­dian mu­kaan, niinpä niin. Vaan kun sivu­palk­kia ei ole enää pit­kään aikaan ollut Googlen haku­ko­nees­sa, Google poisti sivu­pal­kin ja siir­si valin­nat monen mut­kan taak­se ylä­palk­kiin.

torstai 14. helmikuuta 2013

Opera vaihtaa selainmoottoria

Opera-selain vaihtaa selainmoottoria omasta Prestosta mm. Googlen kehittämään WebKitiin jota mm. Chrome käyttää. WebKit-pohjainen Opera, työpöytäversio siis, perustuu ilmeisesti Chromium-projektiin joten Opera lienee vain nahka tälle, ja epäselväksi jää että kehittääkö Opera itse yhtään ominaisuuksia WebKitin alaisuudessa. WebKit-Opera nähtäneen ensin mobiiliselaimena Androidissa, mutta kuten mainittua, joskus tulevaisuudessa myös työpöydillä Windowsissa.

sunnuntai 22. tammikuuta 2012

Operassa vaarallinen bugi korjaamatta

Nykyään haittaohjelmien tärkein leviämiskanava ovat tavalliset nettisivustot. Tarkoitus on, että haittaohjelman tekijä saa ujutettua pienen pätkän koodia ns. luotetulle hyvämaineiselle sivustolle, ja käyttäjän selaimen kautta saada haittaohjelma suoritetuksi. Tämä tapahtuu usein laajasti käytetyillä upotetuilla kehyksillä (IFrame) ja JavaScriptillä.

tiistai 9. elokuuta 2011

Valuuttamuunnokset suoraan alkuperäiselle sivulle

Tänä päivänä tehdään paljon ostoksia nettikaupoista. Usein hinnat ovat vaikkapa Yhdysvaltain dollareina ($/USD) tai Englannin puntina (£/GBP), joten saadakseen selville hinnan euroina (€/EUR) on suoritettava valuuttamuunnos. Itse olen suosinut XE - Universal Currency Converteria mutta sopivalla selainlaajennuksella erillistä muunnosta ei tarvitse tehdä käsin ollenkaan.
 

tiistai 21. kesäkuuta 2011

Laadukkaita Operan laajennuksia

Viime aikoina Opera on tehnyt sitä samaa kuin jo vuosia: ei oikeastaan mitään, merkittävää ainakaan. Viime versiot ovat menneet Speed dialia uudelleen keksiessä! Speed dial tuli Operaan alunperin jo vuonna 2007, ja nyt Opera päätti "uudistaa" sen. Voi vain kysyä että miksi? Miksi Opera ei enää keksi mitään oikeasti innovatiivista, kuten esim. vuonna 2000 keksityt hiirieleet olivat?

Onneksi Opera älysi sentään lopettaa laajennuksia vastaan taistelemisen, ja nöyrtyi matkimaan edelläkävijöitä kuten esim. Firefoxia. Nyt kun laajennukset ovat olleet mahdollisia hieman yli puoli vuotta, laajennuksia on jo kohtalainen määrä olemassa. Suurin osa on täyttä roskaa, mutta seasta löytyy muutamia varsin laadukkaitakin laajennuksia.

perjantai 11. helmikuuta 2011

Opera, softakehittäjien Pohjois-Korea?

Opera käy entistä raivoisampaa sotaa Operan käyttäjien antamaa kritiikkiä kohtaan. Ainahan Operan foorumilla on oltu herkkähipiäisiä, mutta viime kuukausina Operan blogin kommenteissa on todella tarkasti valvottu, ettei mitään kritiikkiä saa kommenteissa esiintyä.

tiistai 23. marraskuuta 2010

Opera 11 tuo pinottavat välilehdet

Operan tulossa olevan versio 11:n ensimmäinen julkinen beta-versio (build 1111) tuo mielenkiintoisen ominaisuuden välilehtien käsittelyyn: pinoamisen. Välilehtiä voi pinota päällekäin, ja tarpeen vaatiessa sitten näyttää ja valita sitten pinosta sivusto. Toiminto muistuttaa etäisesti Windows 7:n Aero Peek -toimintoa.

torstai 18. marraskuuta 2010

Verkkotunnuksen korostaminen vihdoin Operaan

Vihdoinkin myös Opera saa verkkotunnuksen korostamisen (Domain Highlighting). Uusin versio 11 alfa build 1094 tuo tämän ominaisuuden uusitun osoitekentän yhteydessä.

lauantai 13. marraskuuta 2010

Opera toimimaan Gmailin kanssa

Eilen Gmail/Opera muuttivat jotain, ja Gmail lopetti toimimasta Operalla (ainakin viimeisimmällä 11 alfalla, build 1060). Onneksi eräästä Operan blogista löytyi taas apua. Laittamalla alla olevan käyttäjän JavaScriptin* Operan JavaScript- kansioon, Gmail toimii taas (kts. alkup. viesti tästä).

torstai 21. lokakuuta 2010

Opera 11.00 ensimmäinen alfa ilmestynyt

Opera kertoi viikko sitten tuovansa vihdoin laajennukset Operaan. Tätähän olen vuosia odottanut, jee! Nyt on sitten ensimmäinen alfa-versio saatavilla. Voit ladata sen tästä linkistä www.opera.com/browser/next/. Kannattaa lueskella myös Operan blogia, jossa käyttäjät raportoivat laajasti löytämistään bugeista.

perjantai 15. lokakuuta 2010

Opera tuo mahdollisuuden laajennuksiin

En oikeasti uskonut tämän päivän tulevan, mutta niin vain Opera ilmoitti eilen, että se tuo laajennukset Operan versioon 11. Tai siis mahdollisuuden, eli API:n, sitten on vielä odoteltava että erilaisia laajennuksia tarjoavat sovittavat tuotteensa Operalle. Saa nähdä kuinka kauan menee, kun saamme Operalla nauttia esim. NoScriptistä? Tai tuleeko se oikea Cooliris vihdoin myös Operalle?

maanantai 12. heinäkuuta 2010

PrevX + lisenssisekoilu = maksavan asiakkaan menetys

PrevX on ilmeisen pienen puljun pilvi-pohjainen haittaohjelmien torjuntaan tarkoitettu ohjelma. Itse ohjelmassa ei liene mitään vikaa, mitä nyt on melkoinen purkkaviritys, mutta se toiminee, joskus liiankin innokkaasti (mm. kerran PrevX päätti sotkea koko hosts-tiedoston mitään ilmoittamatta).

keskiviikko 16. kesäkuuta 2010

Opera ei vain osaa

Opera julkaisi juuri 10.60 betan (build 3422), jossa mm. tuodaan HTML5 -tuki Operaan. Samalla Opera jo perinteeksi muodostuneella tavalla rikkoi Googlen palveluita: tällä kertaa ei toimi Google Docs, eli Google dokumentit.