Näytetään tekstit, joissa on tunniste Nekon ohjeita. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste Nekon ohjeita. Näytä kaikki tekstit

tiistai 25. syyskuuta 2018

Blogi ja ohjeet hiipuivat, ilmeisen lopullisesti

Näyt­tää sil­tä, että into kir­joit­taa eri­lai­sia vink­ke­jä ja oh­jei­ta, on lop­pu­nut. Sen näkee vaik­ka­pa täs­tä blogis­ta­ni, ja muual­la ole­vien ohjei­den si­säl­lys­luet­te­lon päi­vi­tys mer­kin­nöis­tä: hil­jais­ta on ollut jo pidem­pään. Ehkä aika on ajanut täl­lais­ten oh­jei­den ohi. Varsinkin suomenkielisten. ;)

Joten, aikansa kutakin. Voikaa hyvin. Kiitos kaikille vuosien varrella yhteyttä ottaneille.

-neko

perjantai 20. maaliskuuta 2015

Taas taukoa blogiin, ohjeisiin ja vinkkeihin

Jot­kut ovat ehkä huo­man­neet, et­tä vii­me viik­koi­na blo­gi­kir­joi­tuk­set ovat lop­pu­neet enkä ole päi­vit­tä­nyt esim. mai­nion FlickFetchin oh­jet­ta, joka on viime viik­koi­na saa­nut monia mie­len­kiin­toi­sia omi­nai­suuk­sia. Olen jo ai­kai­sem­min mai­nin­nut ly­hyes­ti että kär­sin muu­ta­mas­ta ikä­väs­tä sai­rau­des­ta, ja niin­pä jäl­leen ker­ran täs­sä ol­laan sai­raa­na.

maanantai 24. marraskuuta 2014

Muuta unohtunut salasana ja muut suositut ohjeeni (joita luetaan vaihtelevalla tarkkuudella)

Olen kir­joit­ta­nut sa­to­ja oh­jei­ta eri tie­to­tek­ni­sis­tä ai­hei­sta (osa oh­jeis­ta on toki jo van­hen­tu­nei­ta, yri­tän jos­kus suo­rit­taa kun­non puh­dis­tuk­sen). Jos­kus on mu­ka­va seu­ra­ta mitä oh­jei­ta ja kir­joi­tuk­sia käyt­tä­jät lu­ke­vat. Tämä antaa viit­tei­tä sii­tä min­kä­lai­sia oh­jei­ta käyt­tä­jät tar­vit­se­vat. En saa tei­stä lu­ki­jois­ta tark­ko­ja tie­to­ja, joten olkaa huolet­ta. Näen lähin­nä millä sivul­la on kuinka mon­ta kävi­jää (on­nek­si tätä tie­toa ette pysty mil­lään es­tä­mään). Muuta en tar­vit­se­kaan, vaik­ka har­voin näen myös mil­lä ha­ku­sa­noil­la si­vuil­le­ni on löy­det­ty, asia mikä kiin­nos­tai­si kyl­lä. Nä­mä tie­dot minul­le tar­joaa Google Analytics, jos­ta siis voin seu­rail­la vaik­ka reaa­li­ai­kais­ta ti­lan­net­ta. Mi­ten­kään sään­nöl­li­ses­ti en asiaa jak­sa seu­ra­ta.

perjantai 30. toukokuuta 2014

Nekon blogi pitkälle tauolle - luultavasti loppuu


Aikansa kutakin. Tämän henkilö­kohtai­sempaa kir­joi­tusta ette tule minus­ta kuu­lemaan kos­kaan, minul­la kun ei ole Facebookia tai Twitteriä.

Kuten jotkut ovat saat­taneet lukea pieniä vih­jeitä, olen ollut nyt vaka­vasti sai­ras. Juuri nyt minul­la 2 kuu­kauden sairaa­lareis­su takana Meilah­dessa eri osas­toilla. Mukaan mahtuu parikin dramaat­tista tapah­tumaa, jol­loin olin jo joutu­massa mm. hengitys­koneeseen tiedot­tomana ja toises­sa olin kuol­la koti­lomalla valtimon jatkeena olleen laskimo­siirrän­näisen alkaessa vuota­maan rajusti. Jos vaimoni ei olisi tullut ilta­vuoros­ta aiemmin kotiin, tuskin kirjoit­taisin enää tässä.

sunnuntai 8. huhtikuuta 2012

Googlen täsmähaku blogiin ja ohjeisiin

Blogin oikeassa laidasta löytyvää hakua on parannettu hieman. Bloggerin tarjoama valmis haku haki vain blogiteksteistä, ja niistäkin ilmeisesti vain avainsanojen perusteella vaihtelevalla osumatarkkuudella. Niinpä virittelin Googlen täsmähaun ja nyt haku etsii blogikirjoitusten sisällöstä sekä myöskin ohjeiden sisällöstä.

torstai 7. huhtikuuta 2011

Nekon ohjeiden sisällysluettelosta


Nekon ohjeiden sisällysluetteloon on nyt lisätty maininta viimeksi lisätyistä ohjeista, tätä oli toivottu.

Toiseksi Googlen tarjoama täsmähaku toimii taas, oli varmaan mennyt siinä vaiheessa rikki, kun poistin kaikki ohjeet neko.1g.fi -osoitteesta.

tiistai 11. toukokuuta 2010

Nekon ohjeet muuttivat

Ohjeeni ovat tänään saaneet uuden kodin, eli neko.kapsi.fi.

Tämä ei tarkoita kovinkaan suuria muutoksia, ohjeet löytävät sisällysluetton kautta, sillä sinne olen jo osoitteet päivittänyt.

torstai 6. toukokuuta 2010

Alustavaa ohjeiden jaottelua

Olen noita pieniä ohjeita kirjoitellut kohta 3 vuotta, ja jonkinlainen sisällysluettelon tapainen on ollut päälle 2 vuotta täällä blogissa. Olen lisännyt aina uuden ohjeen vanhan perään, niinpä listan ainoa järjestys on ollut se missä olen ohjeet tehnyt.

Nyt vihdoin olen yrittänyt hieman jaotella noita sekalaisia ohjeita, jotta niistä löytäisi paremmin etsimänsä. Vieläkin noissa olisi järjestemistä, mutta sentään karkea jako on nyt saatu tehtyä. Toivottavasti tuosta on jotain apua.

Vielä on jaottelematta Windows 7/Vista-vinkit...