Näytetään tekstit, joissa on tunniste Nekon löpinät. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste Nekon löpinät. Näytä kaikki tekstit

tiistai 25. syyskuuta 2018

Blogi ja ohjeet hiipuivat, ilmeisen lopullisesti

Näyt­tää sil­tä, että into kir­joit­taa eri­lai­sia vink­ke­jä ja oh­jei­ta, on lop­pu­nut. Sen näkee vaik­ka­pa täs­tä blogis­ta­ni, ja muual­la ole­vien ohjei­den si­säl­lys­luet­te­lon päi­vi­tys mer­kin­nöis­tä: hil­jais­ta on ollut jo pidem­pään. Ehkä aika on ajanut täl­lais­ten oh­jei­den ohi. Varsinkin suomenkielisten. ;)

Joten, aikansa kutakin. Voikaa hyvin. Kiitos kaikille vuosien varrella yhteyttä ottaneille.

-neko

perjantai 20. maaliskuuta 2015

Taas taukoa blogiin, ohjeisiin ja vinkkeihin

Jot­kut ovat ehkä huo­man­neet, et­tä vii­me viik­koi­na blo­gi­kir­joi­tuk­set ovat lop­pu­neet enkä ole päi­vit­tä­nyt esim. mai­nion FlickFetchin oh­jet­ta, joka on viime viik­koi­na saa­nut monia mie­len­kiin­toi­sia omi­nai­suuk­sia. Olen jo ai­kai­sem­min mai­nin­nut ly­hyes­ti että kär­sin muu­ta­mas­ta ikä­väs­tä sai­rau­des­ta, ja niin­pä jäl­leen ker­ran täs­sä ol­laan sai­raa­na.

perjantai 30. toukokuuta 2014

Nekon blogi pitkälle tauolle - luultavasti loppuu


Aikansa kutakin. Tämän henkilö­kohtai­sempaa kir­joi­tusta ette tule minus­ta kuu­lemaan kos­kaan, minul­la kun ei ole Facebookia tai Twitteriä.

Kuten jotkut ovat saat­taneet lukea pieniä vih­jeitä, olen ollut nyt vaka­vasti sai­ras. Juuri nyt minul­la 2 kuu­kauden sairaa­lareis­su takana Meilah­dessa eri osas­toilla. Mukaan mahtuu parikin dramaat­tista tapah­tumaa, jol­loin olin jo joutu­massa mm. hengitys­koneeseen tiedot­tomana ja toises­sa olin kuol­la koti­lomalla valtimon jatkeena olleen laskimo­siirrän­näisen alkaessa vuota­maan rajusti. Jos vaimoni ei olisi tullut ilta­vuoros­ta aiemmin kotiin, tuskin kirjoit­taisin enää tässä.

sunnuntai 8. huhtikuuta 2012

Googlen täsmähaku blogiin ja ohjeisiin

Blogin oikeassa laidasta löytyvää hakua on parannettu hieman. Bloggerin tarjoama valmis haku haki vain blogiteksteistä, ja niistäkin ilmeisesti vain avainsanojen perusteella vaihtelevalla osumatarkkuudella. Niinpä virittelin Googlen täsmähaun ja nyt haku etsii blogikirjoitusten sisällöstä sekä myöskin ohjeiden sisällöstä.

torstai 10. marraskuuta 2011

Nekon löpinät Google+ sivu

Nekon löpinät -blogi sai nyt testimielessä oman Google+ sivun. Voit purkaa sydäntäsi, antaa vinkkejä ja ehdotuksia yms. mitä mieleen juolahtaa koskien joko Nekon ohjeita tai muita kirjoituksiani.

Edelleen pääasiallinen tiedotus on luonnollisesti tämä blogi, mutta sana on vapaampi G+:n puolella. Käyttäydytään asiallisesti silti. Ok?

Linkkejä