Näytetään tekstit, joissa on tunniste MuroBSS. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste MuroBSS. Näytä kaikki tekstit

lauantai 1. heinäkuuta 2017

io-tech 6 kuukaudessa Suomen 102. suosituimmaksi
(Päivitetty 30.8.17: io-tech jo 50. suosituin)

Pis­te­tään­pä jo­tain no­peaa päi­vi­tys­tä pit­käs­tä ai­kaa, jot­ta sel­viää et­tä ihan hen­gis­sä ol­laan. Aik­aa vain ku­luu niin pal­jon TechBBS:ssä, et­tä jää­nyt kir­joit­te­lut vä­liin ;) Se­li se­li. Ei vaan joo.

Asiaan. Ker­roin kauan kauan sit­ten, jo am­moi­sil­la ajoil­la vii­me lo­ka­kuus­sa, et­tä uusi io-tech-si­vus­to on pe­rus­teil­la, ja täy­tyy nyt useam­man kuu­kau­den pe­rus­teel­la sanoa: ky­sees­sä on pa­ras suo­men­kie­li­nen tie­to­tek­niik­ka­si­vust­o. Plain and simple! Ja siel­tä löy­tyy myös pa­ras suo­men­kie­li­nen tie­to­­tek­niik­ka-ai­hei­nen foo­ru­mi TechBBS.

tiistai 18. lokakuuta 2016

io-tech.fi - Uuden sukupolven tietotekniikkafoorumi?

Ku­ten edel­li­ses­sä kir­joi­tuk­ses­sa mai­nit­sin, Mu­ro­pa­ket­ti.com ja Do­me.fi yh­dis­ty­vät. Mu­ron foo­ru­min MuroBBS:n jat­kos­ta ol­laan foo­ru­mil­la ol­tu ko­vin huo­lis­saan. On­pa toi­vot­tu uuden foo­ru­min pe­rus­ta­mis­ta, myös it­se­kin tä­tä olen esit­tä­nyt. Ja kas, toi­vei­siin on vas­tat­tu ja MuroBBS:n pe­rus­ta­ja Samp­sa Kur­ri on aloit­ta­nut uu­den tie­to­tek­niik­ka-ai­hei­sen si­vus­ton, jol­la on myös foo­rumi. Tadaa! io-tech.fi on syntynyt! Si­vus­to ker­too ka­rul­la etu­si­vul­laan aukea­van­sa , si­tä seu­raa­va­na päi­vä­nä kun Muron pe­rus­ta­jan Samp­sa Kur­rin työ­suh­de päät­tyy Ota­van Uu­det Lii­ke­toi­min­nat Oy:n kans­sa. Mie­len­kiin­tois­ta. :)

Lisäys 3.2.17: Foo­ru­min ni­mek­si on muo­dos­tu­nut TechBBS. Erit­täin hy­vä jut­tu, et­tä ni­mi on sel­keäm­pi kuin esim io-techBBS tms. Ly­hyt ja sel­keä nimi.

Ei muu­ta kuin tuon­ne kes­kus­te­lemaan, jos on tar­vet­ta laa­duk­kaal­le tie­to­tek­niik­ka-kes­kus­te­lul­le. Suoli24-tyyp­pi­nen ros­kan pu­hu­mi­nen ja trol­lai­lu puut­tu­vat ko­ko­kaan. Saat oikeaa apua ky­sy­myk­sii­si. Eh­dot­to­mas­ti pa­ras suo­men­kie­li­nen tie­to­tek­niik­kaan kes­kit­ty­vä foo­ru­mi. Hak­kaa en­ti­sen ku­nin­kaan MuroBBS:n men­nen tul­len. Ja TechBBS:ää ke­hi­te­tään koko ajan. Yl­lä­pi­to ot­taa mie­lel­lään pa­lau­tet­ta vas­taan, ja mo­ni pyy­det­ty omi­nai­suus on to­teu­tet­tu jo sa­ma­na päi­vä­nä. Laatua!keskiviikko 5. lokakuuta 2016

Muropaketti.com ja Dome.fi yhdistyvät - hyvästi MuroBBS?

Tä­nään tu­li su­rul­li­sia uuti­sia kun Muropaketti.com ker­toi hei­dän ja Dome.fin yh­dis­ty­vän. Sa­mal­la sai ai­koi­naan ko­ko Suo­men par­haim­mak­si tie­to­tek­nii­kan foo­ru­mik­si kas­va­neen MuroBBS:n (jat­kos­sa vain Muro) pe­rus­ta­ja Samp­sa Kur­ri läh­tö­pas­sit. Samp­sa Kur­ri kir­joit­taa oman jää­hy­väis­kir­joi­tuk­sen­sa täs­sä Mu­ron ket­jus­sa. Samp­sa lyö hans­kat tis­kiin 31.12.16.

Itseäni Muro­paketin muut osiot eivät juurikaan ole kiin­nosta­neet, ainoastaan Muron foorumi on ollut päivittäisenä luku- ja usein kirjoituspaikkanakin.

keskiviikko 17. joulukuuta 2014

MuroBBS vaihtoi fooruminsa ohjelmistoa - kirjoitusteni linkit Muroon poskellaan

Suo­men ken­ties pa­ras tie­to­tek­niik­kaan kes­kit­ty­vä foo­ru­mi MuroBBS vaih­toi foo­ru­min­sa oh­jel­mis­toa vBulletin v3 -alus­tas­ta XenForo -alus­taan. Va­li­tet­ta­vas­ti sa­mal­la myös itse osoi­te foo­ru­miin vaih­tui (vanha oli murobbs.plaza.fi ja uusi on murobbs.muropaketti.com.


Linkit on vinksin vonksin

Olen tätä mai­nio­ta foo­ru­mia mai­nos­ta­nut useas­sa yh­tey­des­sä oh­jeis­sa­ni ja kir­joi­tuk­sis­sani, ja nyt var­sin­kin suo­rat lin­kit joi­hin­kin kes­kus­te­lui­hin ovat tie­ten­kin pie­les­sä oh­jeis­sa­ni/­kir­joi­tuk­sis­sa­ni. Kor­jai­len link­ke­jä­ni si­tä mu­kaan kun vir­heel­li­siä tu­lee vas­taan, mut­ta osa jää­nee luon­nol­li­ses­ti päi­vit­tä­mät­tä. Pa­hoit­te­lut täs­tä.

keskiviikko 12. marraskuuta 2014

Haluatko huonoja neuvoja? Vai hyviä neuvoja? Vai vain nauraa makeasti?

Suomi24 on lie­nee Suo­men suu­rin kes­kus­telu­sivus­to. Suomi24:n kohdal­la tu­lee to­dis­te­tuk­si, et­tei mää­rä ai­na tar­koi­ta sa­maa kuin laa­tu. Suomi24:n suo­sion syy on lie­nee­kin sii­nä, että se on yksi har­voja suo­men­kie­li­siä kes­kuste­luja (ainoa?), joi­hin voi kir­joit­taa ano­nyy­mis­ti il­man tun­nuk­sia. Tu­lok­se­na on vä­lil­lä sit­ten to­del­la ala-ar­voi­sia "kes­kus­telu­ja". Mutta tun­kio ve­tää puoleen­sa, ei kai Suomi24:n suosio­ta muu­ten voi ymmär­tää? Trol­lien toive­paik­ka?

Silti ihmet­te­len suures­ti miksi jot­kut kysy­vät apua Suomi24:n "Apua aloit­teli­joil­le" -osios­ta tie­to­tek­niik­ka-ai­hei­siin onge­lmiin­sa? Ainoa syy jon­ka kek­sin on se edel­lä mainit­tu, että ko. kom­pos­tiin voi kir­joit­taa il­man min­kään­lais­ta rekis­te­röi­ty­mis­tä ja se kysy­jil­le suota­koon. Mutta kun homma vaan ei tunnu toimi­van kunnol­la niin mik­sei panos­ta sen ver­ran oman ongel­man ratkai­suun, että rekis­te­röi itsel­leen nimi­mer­kin jos­tain laa­duk­kaam­mas­ta keskustelu­fooru­mista?


sunnuntai 4. syyskuuta 2011

Noloja tunnustuksia

Googlamalla eksyin joitain päiviä sitten Iltalehden tietokone "keskusteluun". Voi hyvänen aika sentään mitä sontaa koko palsta on täynnä! Loka lentää puolin jos toisinkin. Vastapuolet ovat ne perinteiset osapuolet eli Windows vs. Linux vs. Mac, ja viestien ainoa tarkoitus tuntuu olevan mitä erilaisimmin keinoin loukata vastapuolen käyttämää käyttöjärjestelmää sekä henkilökohtaisesti muita kirjoittajia. Kuinka älytöntä! Uskomatonta ettei palstalla tunnu olevan ollenkaan moderointia, niinpä meno palstalla äityy välillä uskomattomaksi paljastaen samalla suomalaisten sivistystason raadollisimmillaan.

sunnuntai 30. toukokuuta 2010

En suosittele enää Afterdawnia

Olen ollut uskollinen AD:n käyttäjä jo kohtuullisen pitkään, syksyllä tulee 5 vuotta. Olen ohjeissani yms. suositellut AD:ia paikkana kysyä apua erinäisiin tietotekniikan onglelmiin. Vaan en suosittele enää. Pikkuhiljaa on vain alkanut nyppimään AD:n ylläpidon/moderaattoreiden/whatever asenne.