tiistai 25. syyskuuta 2018

Blogi ja ohjeet hiipuivat, ilmeisen lopullisesti

Näyt­tää sil­tä, että into kir­joit­taa eri­lai­sia vink­ke­jä ja oh­jei­ta, on lop­pu­nut. Sen näkee vaik­ka­pa täs­tä blogis­ta­ni, ja muual­la ole­vien ohjei­den si­säl­lys­luet­te­lon päi­vi­tys mer­kin­nöis­tä: hil­jais­ta on ollut jo pidem­pään. Ehkä aika on ajanut täl­lais­ten oh­jei­den ohi. Varsinkin suomenkielisten. ;)

Joten, aikansa kutakin. Voikaa hyvin. Kiitos kaikille vuosien varrella yhteyttä ottaneille.

-neko

Jätän kuiten­kin olemas­sa olevat kirjoi­tukset ja ohjeet toistaiseksi saata­ville. Esim. Wordin sivu­numero-ohje on muuta­man ker­ran vuodes­sa kovin kovassa käytös­sä. :) Toinen jat­kuvas­ti sta­tis­tii­kas­sa eteen pomp­piva ohje on unoh­tuneen sala­sanan vaihta­minen ilman jär­jes­tel­män­val­vo­jan tunnuk­sia. Eipä sillä, ihan toimi­via ne ovat edel­leen. Wordin ohje tosin kai­paisi kai uudem­pien Wordien esimerk­kejä, mutta ohje anta­nee kuiten­kin vinkkiä miten homma hoide­taan. Yrittä­kää vähän itsekin. ;)

Muita suosituimpia ohjeita olen joskus pohtinut tässä Muuta unohtunut salasana ja muut suositut ohjeeni (joita luetaan vaihtelevalla tarkkuudella) -kirjoituksessani.

Joten tässä ne. 15.1.2008 aloitti tämä blogi (erilliset Windows yms. ohjeet jo aikaisemmin, muistaakseni 2007), ja loppu on nyt tässä.


Toisaalta, kuka tietää mitä tulevaisuudessa tapahtuu...PS. Muista­kaa maail­man paras suomen­kielinen tieto­tekniikka-foorumi TechBBS. Sieltä löydät­te laa­duk­kaim­man avun, mitä suomek­si on saata­villa.