keskiviikko 28. helmikuuta 2018

Tampermonkey & YouTube Center

2018 ja helmi­kuu jo lopus­sa. Pitkäs­tä aikaa jotain elon­merkke­jä blogis­sa. Viime ajat ovat ol­leet hanka­lat, eikä 5 kk sit­ten rak­kaan kissa­ni kuole­ma miten­kään hel­pot­ta­nut ti­lan­net­ta­ni. Edelleen valtava ikävä.

Mutta pieni softa­vinkki tähän väliin. Viimein. Otsikosta jo selviää, että laitetaan Tamper­monkey -laa­jen­nus ja siihen YouTube Center -user­script. Noin ly­hy­es­ti. :)

Aiheen sain päivä pari sitten saamas­tani palaut­tees­ta, jossa ihmetel­tiin miten Freemake Video Converterilla sai­si ladat­tua videoi­ta Youtubes­ta. Vas­taukse­ni oli, sillä vähäisel­lä kokemuk­sella mitä minul­la lataa­mises­ta em. ohjel­mal­la on, että se ei vaan onnistu. En ole itse onnis­tunut lataa­maan videoi­ta Youtubes­ta Freemake Video Converteril­la. Mutta eipä ole ollut sellai­seen tarvet­ta, koska löytyy lukui­sia parem­pia vaihto­ehtoa. Joko monen­kirja­vaa selai­men laajen­nus­ta, joiden jou­kosta toimi­van löytä­minen voi tosin olla tuskais­ta. Sitten on myös melkoi­nen kasa ns. user­scripte­jä, jot­ka lisää­vät eri sivus­toil­la esim. eri­lai­sia ulko­näkö ja/tai toi­min­nal­li­sia muu­tok­sia.

Tällä kertaa nopsasti laitetaan selaimeen (Chrome/Vivaldi) Youtuben videoi­den lataa­mista varten YouTube Center -users­cript, ja alustak­si sille Tamper­monkey -laa­jen­nus (ja toki on sitten hal­lin­ta-alus­ta vaikka mille muille­kin user­scripteil­le, it­sel­läni on pal­jon eri­lai­sia scriptejä asen­net­tu­na Tamper­monkeyn hal­lin­taan).

En sen enempiä selvit­tele tällä kertaa asioi­den jokais­ta kant­tia, vaan men­nään eteen­päin suo­ra­vii­vai­ses­ti. Voit­te itse tut­kia an­net­tu­ja link­ke­jä lisä­tie­don nälän tyy­dyt­tä­mi­sek­si. :)

Asennetaan Tampermonkey ja siihen YouTube Center -userscripti

 1. Asenna selaimeesi Tampermonkey -laajennus (tässä ohjeessa linkki Chromelle/Vivaldille).
 2. Kun asennus on suoritettu, Tampermonkeyn kuvake ilmaantuu selaimen oikeaan yläkulmaan.
 3. Seuraavaksi asennamme YouTube Centerin Developer version, koska se tuntuu olevan ainoa jota päivitetään. Julkaisuversioita ei kai päivitetä. Kaipa se näinkin käy...

  Mene YouTube Centerin Developer Version -sivulle ja klikkaa ensimmäistä YouTubeCenter.user.js -linkkiä. Asennus käynee nopeasti.
 4. YouTube Center userscript täytyy ottaa käyttöön, sen voi tehdä usealla tavalla. Tässä vinkissä teemme näin.

  Mene Youtubeen, ja kirjaudu tilillesi, ellet ole jo sisällä. Valitse halutessasi jo se sivu jonka videon haluat ladata.

  Valitse sitten Tampermonkeyn kuvake ja avautuvasta valikosta aseta YouTube Center Developer Build toimintaan (valitsin harmaasta vihreäksi, Enabled).

  HUOM! Ylin Enabled (tai jos on Disabled) liittyy koko Tampermonkeyn tilaan. Älä sekoita sitä toimenpiteemme suorittamiseen.
   
 5. Jotta YouTube Centerin toiminta alkaa vaikuttaa Youtubessa, on sivu ladattava uudelleen, joten lataa sivu uudelleen.
 6. Nyt jos kaikki on mennyt hyvin, Youtuben sivulle on ilmaantunut videon alle Lataa -valikko, josta valitsemalla voi ladata videon saatavilla olevissa muodoissa. Näin helppoa!
 7. YouTube Centerin oletus­asetuk­set voivat muut­taa paljon­kin Youtuben sivun ulko­asua tai toimin­taa, joten varmaan tutus­tut mielel­lään YouTube Centerin ase­tuk­siin. Niihin pääset valit­semal­la Pro­fii­li-ku­vak­kee­si vie­reen il­maan­tu­neen YouTube Centerin ase­tus -kuvak­keen kaut­ta.

  Asetuksissa sitten löytyy. :) Kannat­taa ehkäpä muut­taa asetuk­sia mal­til­li­ses­ti, kenties muu­ta­ma ker­ral­laan, jotta pysyt pe­räs­sä te­ke­mis­tä­si muu­tok­sis­ta, sil­tä va­ral­ta et­tet pi­tä­nyt te­ke­mäs­tä­si muu­tok­ses­ta.

  Onneksi ominaisuuksia on selitet­ty katta­vasti YouTube Centerin Features-si­vuil­la, joi­hin kan­nat­taa tu­tus­tua.

  Pieni vinkki: Pääset usein suor­aan ase­tuk­sis­ta ko. omi­nai­suu­den esit­te­lyyn, jos ko. ase­tuk­sen koh­dal­la on pi­eni vaa­lean­si­ni­nen ky­sy­mys­merk­ki, jo­ta klik­kaa­mal­la ava­taan juu­ri ko. ase­tuk­sen oh­jeet.Apua, Youtube meni rikki!

Jos YouTube Centerin käyttöönoton jälkeen tilanne on toimimaton sivu, voi kyseessä olla se, että käytät Youtuben uutta mallia, jonka kanssa YouTube Center ei valitettavasti vielä toimi.


Korjataksesi ongelman, sinun tulee vaihtaa Youtuben sivusto vanhempaan malliin.

 1. Ensiksi ota YouTube Center pois käytöstä valitsemalla Tampermonkeyn kuvake ja avautuvasta valikosta aseta YouTube Center Developer Build pois toiminnasta (valitsin vihreästä harmaaksi, Disabled).
 2. Valitse Profiilisi kuvake, sitten valikosta alhaalta Palauta vanha Youtube ja vielä kuittaa valinta valitsemalla Palauta vanha Youtube.
 3. Aseta YouTube Center takaisin toimintaan.
 4. Lataa sivu uudelleen.
 5. Nyt jos kaikki on mennyt hyvin, Youtuben sivulle on ilmaantunut videon alle Lataa -valikko, josta valitsemalla voi ladata videon saatavilla olevissa muodoissa.


Linkkejä
Ei kommentteja: