perjantai 14. huhtikuuta 2017

Vivaldi soi Operan haudalla

Pa­hoit­te­lut pit­käs­tä alus­tuk­ses­ta. Mut­ta mie­les­tä­ni se on teh­tä­vä jot­ta Vivaldin mer­kit­tä­vyys au­keai­si ai­hee­seen pe­reh­ty­mät­tö­mil­le­kin, eli si­nul­le. ;) Vi­val­din syn­nyl­le on syyn­sä, ja se on ai­ka pit­käl­le Operan koh­ta­lon syy­tä. Tä­mä kir­joi­tus on oi­keas­taan pie­nen muis­te­lon kaut­ta teh­ty ly­hyt oh­jel­ma­vink­ki Vi­val­dis­ta.

Verk­ko­se­lai­met (tun­ne­taan myös ni­mel­lä WWW-se­lai­met) ei­vät mie­les­tä­ni enää ole sel­lai­nen käyt­tä­jiä ja­ka­va ja in­to­hi­mo­ja ai­heut­ta­va asia kuin en­nen. Näin var­mas­ti osit­tain sik­si, et­tä mo­bii­li­lait­teil­la se­laa­mi­nen on aja­nut vä­hin­tään työ­pöy­tä­se­lain­ten ta­sal­le el­lei ohi­kin. Muu­ten­kin ne­tin eri net­ti­pal­ve­lui­den käyt­tö on ny­kyään enem­män eri­lais­ten mo­bii­li­so­vel­lus­ten va­ras­sa. En­nen kui­ten­kin palveluita käytettiin enemmän vain verkkoselaimella, ja oli mo­nen­lai­sia eri lei­re­jä se­lain­ten ym­pä­ril­lä, jot­ka van­noi­vat se­lai­men­sa ni­meen. Kaik­ki "vihasivat" Internet Exploreria, jos­kus kyl­lä ihan syys­tä, mut­ta usein vain sik­si et­tä oli muo­tia mol­la­ta si­tä.

Jossain vaihees­sa, suurin­piirtein kai 10-12 vuot­ta sitten Firefox oli monen huulil­la ja sillä oli laaja kasva­va käyttäjä­kunta, joka höpisi avoimes­ta lähdekoo­dista, ihan niin kuin joku tavis niistä mitään ymmärtäi­si tai joku niitä valvoi­si. ;) Nykyään Firefoxin tilanne selaimen tekniikan suhteen ei ole kovin kehuttava. Firefox on yksin­kertaises­ti jäänyt ns. jälkeen junasta: se on resurs­sisyöp­pö, hidas ja kankea selain. Sillä tosin on edel­leen uskolli­nen käyttä­jäkun­ta. Onhan sen lähde­koodi avoin­ta. :D Olen toki joskus ollut hieman innois­sani minäkin, nimit­täin Firefoxin alku­aikoi­na kun se tunnet­tiin aluksi nimillä Phoenix ja sitten nimellä Firebird, kun­nes nimeksi vakiintui Firefox ja selai­mesta tuli raskaampi. Onhan kettu lintua raskaampi. ;D Vitsi vitsi, mutta oikeas­ti, ihan alku­aikoi­na siinä oli jotain, siihen aikaan erilais­ta, kepeyt­tä ja hie­noa. Sitten selaimes­ta tuli Firefox ja myö­hem­min suo­sio, joten kai oli pakko keksiä kaik­kea turhaa joka raskaut­ti selain­ta. Muistaak­seni jo versio 2.0 Firefoxis­ta oli todel­la kökkö. Viimeis­tään kun Firefox meni mukaan Chromen mukai­seen ver­sio­nu­me­roin­tiin (enkä nyt tarkoi­ta älytön­tä ver­sio­nu­me­roin­ta it­seään), se oli mie­les­täni pilat­tu yli­raskail­la omi­nai­suuk­silla. Mutta se oli massojen selain, ja on kai sitä hieman vielä­kin.

Sen sijaan Operal­la oli pieni mut­ta sitä­kin sitou­tuneem­pi käyt­tä­jä­kun­ta, varsin­kin ns. nört­tien ja hak­ke­rien eli ta­val­lis­ta edis­ty­neem­pien käyt­tä­jien kes­kuu­des­sa. Tä­mä joh­tui varmaan ainakin osittain Operan muo­kat­ta­vuu­des­ta, mutta eten­kin siitä, että Operan kanssa yleensä toimivat selaimista ensimmäi­senä monet HTML:n, CSS ja Java­Scriptin uutuu­det, eli Ope­ra toi yleen­sä tuen uutuuk­siin ensimmäi­senä selai­mista. Opera myös kehitti selai­meen­sa ensim­mäise­nä uusia ominai­suuk­sia, jotka nykyään ovat kaikissa selai­missa arkisia it­ses­tään­sel­vyyk­siä. Operalla teki paljon sellais­ta mitä muilla selai­milla ei onnis­tunut. Näin hieno histo­ria Operalla on, minun mie­les­täni siis ver­sioon 12 as­ti, jon­ka jäl­keen Operan ala­mäki al­koi.

Opera siis teki version 12 jäl­keen ikävän tem­pun käyt­täjil­leen, ja ampui mie­les­tä­ni omaan jal­kaan­sa, hylkää­mällä Preston, Operan oman selain­mootto­rin, ja alkoi Operan kehit­tämi­sen aivan alusta, käyt­täen nyt selain­mootto­rina Blinkiä, jota moni Chromium-poh­jai­nen selain käyt­tää, kuten esim. Google Chrome ja monet muut selai­met. Preston hylkää­misen myötä Operasta katosi niin monen monta ominai­suutta, johon Operan käyttä­jät olivat ihastu­neet ja joita tarvit­sivat, ja joita ei löytynyt muista selai­mista kuin korkein­taan selain­laajennuk­sina, jos siten­kään. Ja kuten Vivaldi myöhemmin osoitti, homman voi toki aloittaa alusta, mutta ei siten kuin Opera sen teki. Olisivat vaikka taustalla tehneet uuden Operan riit­tävän valmiik­si, ja päi­vittä­neet vanhaa ainakin turva­päivityk­sin sillä aikaa. Mutta kun ei. Onneton räpellys tuotiin raaki­leena ja ainoana vaih­toehto­na.

On tosin myönnet­tävä, että Operan Prestolla alkoi olla ongelmia, eli Opera ei välttä­mättä aina toiminut oikein uusimmil­la sivustoil­la. Tämä tosin oli osittain huonosti toteutet­tujen sivusto­jen syytä, mutta tässä vaihees­sa kuitenkin oli jo käynyt niin, että Google Chrome oli taval­laan käynyt pohjaksi yhdessä Internet Explorerin kanssa, joka määrit­teli sen, että kunhan sivusto toimii niillä, niin sivusto on toimiva. Preston uudista­minen olisi varmaan ollut suuri työ. Mutta yhtä­kaik­ki, muutta­malla Prestosta Blinkiin, Opera menetti lähes kaikki ominai­suuten­sa mihin Operan vaki­käyttä­jät olivat tottu­neet. Siksi käyttä­jien tyyty­mättö­myyden ymmär­tää. Viimei­seksi "kunnon Operaksi" jäi versio 12. Ja nykyään alun­perin norja­laisen selai­men omistaa kiina­laiset, jo itsessään tämä on hyvä syy välttää Opera-se­lain­ta.

Nykyään Google Chrome on yli­voi­mai­nen työ­pöy­tä­selain (tätä kir­joit­taes­sa, kul­loi­sen­kin tilan­teen näet tästä). Entinen suosikki Firefox on edelleen kärjessä toisella sijalla (tätä kir­joit­taes­sa), mutta mieles­täni se on ehkä markkinoi­den hitain selain, ellei Internet Explorer ole vielä hitaampi. Mieles­täni Firefox vain on jotenkin jäänyt kehityk­sestä jälkeen, mutta on myönnet­tävä että mielipitee­seeni vaikutta­nee oma inhoni Firefoxia kohtaan. Kenties olen väärässä­kin Firefoxin suhteen. Muistan kuitenkin myös lukeneeni tyyty­mättö­myyden nousun Firefoxia kohtaan. Joka tapauk­sessa, tuntuu ettei enää ole niin suurta merkitystä mitä ns. työ­pöy­tä­se­lain­ta käyt­tää, kaikki ovat yhtä samaan puuroa. Ja kuten mainittua, asia ei ole enää niin tärkeä netin käytön pirs­tou­tues­sa pitkin eri ympä­ristö­jä ja lait­tei­ta.

Se histo­riasta. Kuinkahan moni jaksoi lukea. Ja pahoit­telut, jos tekstissä on asia­virhei­tä, korjan­nette ne vaikka pa­laut­tee­seen/kom­ment­tei­hin!


Vivaldi, Operan henkinen jatkaja

Mennäänpä vihdoin softa­vinkkiin, jonka oli tarkoitus olla vain pitkästä aikaa kirjoi­tettu, lyhyt softa­vinkki blogiini, että hengissä ollaan. Nyt huomaan, että kirjoi­tus sisältää­kin paljon tausta­tietoa. Ja historian kerto­minen jatkuu vieläkin. Mutta koen sen tarpeelli­seksi kertoa; Kenties moni nykyinen nettinatii­vi ei tiedosta, että verkko­selain voi olla tunteisiin vetoava tärkeä väline. :)

Vivaldin kehit­täjä­tiimis­tä löytyy­kin, edellä se­litet­tyyn histo­riaan mielen­kiin­toi­sesti sopiva, Opera Softwaren toi­nen pe­rus­ta­ja­jä­sen ja sen en­ti­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Jon Step­hen­son von Tetzchner. Hän il­moit­ti kesä­kuussa 2011 jät­tä­vän­sä Opera Softwaren ja vuo­den 2013 jou­lu­kuus­sa Tetzchner pe­rus­ti yri­tyk­sen ni­mel­tä Vivaldi Techno­logies, ja 2014 hän tii­mei­neen aloit­ti­vat suun­nit­te­le­maan uut­ta se­lain­ta nimel­tä Vivaldi. En­sim­mäi­nen tes­ti­ver­sio Vivaldis­ta jul­kais­tiin 27.1.2015.

Vivaldi ei sisäl­lä omaa selain­moot­toria, vaan sekin käyt­tää Blinkiä mootto­ri­naan, kuten monet muut Chromium-poh­jai­set se­lai­met. Vaikka Vivaldi tosiaan on "taas yksi Chrome-muun­nos li­sää", se pyr­kii tuo­maan alku­peräi­sen Operan muo­kat­ta­vuu­den takai­sin, eli omi­nai­suuk­sia joita muissa selai­missa ei ole ilman erilli­siä laa­jen­nuk­sia yms. sekä alku­peräis­tä "Operamaista" tun­nel­maa, joka tuhot­tiin Operasta (asiaa ei mainita suoraan, mutta mitä muuta voi tarinasta lukea?). Chrome-poh­jai­suus ei sitä paitsi välttä­mät­tä ole huono asia, sillä tuohan se suuren määrän, laa­duk­kaita­kin, Chromen laajen­nuk­sia käytet­täväk­si Vivaldis­sa ja selain­moot­torin joka toimii suurim­mal­la osalla sivus­toja!

Käytin jonkun aikaa uutta Operaa, eli riisut­tua Chrome-klooni Operaa, jota kutsuin­kin ChOpera-nimel­lä, kun en itse Chromesta ole kos­kaan eri­tyisem­min pitä­nyt. Tosin se on ollut kakkos­selai­mena vuosia, ja Firefox oli pitkään vaimolle varattu kun käytimme pöytä­koneel­la samaa käyttä­jäti­liä, joten molem­mil­la oli oltava oma selai­mensa. Sitä paitsi, olen aina inhon­nut Firefoxia, siinä ei ole ollut mitään muuta minua miel­lyt­tä­vää kuin sen logo. Mutta se siitä. Uusi karsittu Opera siis oli käytös­säni jonkun aikaa, tosin käytin vanhaa kunnon Opera 12:sta rinnal­la pit­kään.

Kokeilin Vivaldia heti ensim­mäis­ten tes­tat­ta­vak­si an­net­tu­jen tes­ti­ver­sioi­den ilmes­tyt­tyä. Tuol­loin Vivaldi oli monel­la tapaa raa­kile ja niinpä meni useita kuukau­sia ennen kuin oikeasti aloin tutus­tumaan siihen. Mutta kun lopulta aloin tehdä tutta­vuut­ta Vivaldin kanssa, eli toin sinne kir­jan­merk­kini, asensin kaikki tarvit­ta­vat laajen­nuk­set ase­tuk­si­neen, niin siltä tu­tus­tu­mis­reis­sul­ta ei ole pa­luu­ta ol­lut. Pian huoma­sin etten käyn­nis­tä­nyt ChOperaa enää ollen­kaan. Ja jonkun ajan kulut­tua tuli­kin käytöl­le­ni lopulli­nen kuolinis­ku: Opera myy­tiin kii­na­lai­sil­le. Minulla ei ole Kiinaa ja kii­na­lai­sia ih­mi­siä koh­taan mi­tään, päin­vastoin, mut­ta oh­jel­mis­to­asiois­sa väl­tän kii­na­lai­sia ja ve­nä­läi­siä oh­jel­mis­to­ja. Vaatisi oman kirjoituk­sensa kertoa, että miksi näin, katso­taan jos joskus innos­tun kerto­maan teille jotain...


Vivaldi, tehokäyttäjän selain

Jos haluat selaimen, joka on nopea, toimii vakaasti, jolle on laaja valikoima Chrome-laa­jen­nuk­sia ja haluat muoka­ta selai­men ulkonä­köä ja toimin­taa muita Chrome-kloo­neja enem­män, kokeile ihmees­sä Vivaldia. Jos sinulla on vähän­kään propelli­pään vikaa, luulta­vasti löydät uuden lemp­pa­ri­se­lai­me­si Vivaldis­ta. Toisaalta, sinun ei tarvitse olla nettihakke­ri pärjätäkse­si Vivaldin kanssa, päinvas­toin. Aloit­teli­jakin pärjää Vivaldin kanssa, mutta siellä alla vain on mahdol­li­suudet muo­kat­tavuu­teen, jos niin haluat.

Se on totuuden nimessä sanottava, ettei ihan sen vanhan kunnon Operan (v12 as­ti) tasoon olla vielä päästy. Siis vielä. Kuka tietää mitä tulevai­suus tuo. Tai osassa toimin­toja toki ollaan Opera v12 ohikin menty. No, tällä hetkellä tämä tuore selain on hyvällä alulla. Toivon, uskonkin, sen saavutta­van vielä paljon, tuoden käyt­tä­jil­leen pal­jon laa­dukkai­ta ja uniik­keja ominai­suuk­sia.

Kokeile ihmeessä. Et luulta­vasti pety, jos olet avoimin mielin liikkeel­lä. Muista, että jos joku asia on toisin kuin omassa lempi­selai­messa­si, sen luultavas­ti saa aivan samoin Vivaldiin (luulta­vasti paremmin­kin), et vain ole vielä käynyt sitä Vivaldin ase­tuk­sis­ta muut­ta­mas­sa pääl­le/pois.

Ja muista, esim. Chromessa käyttämis­täsi laajennuk­sista, että saanet helposti vietyä ko. laajennuk­sen asetukset tiedos­toon talteen ja tuotua ne Vivaldiin (jos siis laa­jen­nuk­sessa on laajasti tietoa, etsi vain Export viedäk­sesi tiedot tal­teen ja Vivaldis­sa saman laajennuk­sen kohdal­la Import tuodakse­si edellä tallen­netut tiedot Vivaldis­sa olevaan laajennuk­seen jne.).

Kokeile ihmees­sä Vivaldia, et menetä mitään, paitsi ehkä runsaasti aikaa tutustues­sasi innolla selai­meen, jota ei ihan joka jannu älyäkään käyttää ;)

Vivaldia kehitetään jatkusvasti, ja jos sinua kiinostaa surfata aallon harjalla saaden käyttöösi julkaisuversioita nopeammin uutuudet ja kenties bugejakin (ollut todella vähän), siirry seuraamaan viimeisimpiä snapshoteja. Voi aina palata myös ns. vakaisiin stable versioihin. Olen itse koko käyttöaikani käyttänyt ns. snapshoteja tyytyväisenä.


Vivaldi on saatavilla tätä kirjoitettaessa seuraaville käyttöjärjestelmille: Windows, Linux, macOS.

Huh, tulipa siinä tekstiä. Pahoittelut.
-neko 14.4.17


Joitain kuvakaappauksia

Joitain kuvakaappauksia Vivaldistani. Kuvakaappaukset ovat hieman turhia, koska usealla on oma näkemyksensä Vivaldista, koska sen ulkonäköä on niin helppo muuttaa monella tavalla.
Perun näkymä minun Vivaldista.
Älä säikähdä kenties aneemisen näköistä Vivaldiani, selaimen voi muokata todella monella eri tavalla. Omani nyt sattuu näyttämään tältä, siellä on jo monenlaista kirjanmerkkiä palkissa ja laajennuksia tusina, joten näkyvä voi olla sekava. Mutta sen ei tarvitse olla sitä sinulla. :)

Vivaldin mainio Historia-ominaisuus.
Juuri äskettäin Vivadiin lisätty mainio selaimen historian selailu, jossa voi ihmetellä monin eri tavoin että missäs sitä on tullut selailtua. Voittaa mennen tullen kaikkien muiden selainten historian selailun.

Laajenna Vivaldia Chromen laajennuksilla.
Laajennukset ovat luonnollinen osuus nykyaikaista selailua. Vivaldiin käy kaikki Chromen laajennukset (muutamaan yksittäistä erikoislaajennuksia lukuunottamatta).

Oheisen painikkeen alta näet lisää ruutukaappauksia esim. ase­tuk­sis­ta.

(Painike vaatii JavaScriptin toimiakseen)


Linkkejä

Ei kommentteja: