maanantai 14. marraskuuta 2016

Google2SRT - Youtube -videon tekstitys srt-muotoon

Jois­sa­kin You­tu­ben vi­deois­sa on va­lit­ta­vis­sa eri kie­li­siä teks­ti­tyk­siä. Näin sil­loin kun jo­ku on teh­nyt teks­ti­tyk­sen ko. vi­deoon. Youtube­han tar­joaa työ­ka­lut teks­ti­tyk­sen luo­mi­seen, jo­ten vä­lil­lä nä­kee et­tä jot­kut ovat ys­tä­väl­li­ses­ti luo­neet vi­deoon teks­ti­tyk­sen. Jos sit­ten ha­luaa la­da­ta täl­lai­sen vi­deon it­sel­leen tal­teen, niin huo­maa et­tä teks­ti­tyk­set puut­tu­vat. Tä­mä joh­tuu sii­tä, et­tä vi­deon kans­sa vaih­det­ta­vaa teks­ti­tys­tä ei luon­nol­li­ses­ti ole ns. "pol­tet­tu" ku­vaan vaan teks­ti­tys on ir­ral­li­se­na tie­to­na You­tubes­sa.

Tämä ei ole Youtuben käyt­tö­opas, mutta maini­taan lyhyes­ti, että saa­tavil­la ole­van teks­tityk­sen voi tarkis­taa Youtubes­sa valitse­mal­la Asetukset (hammas­ratas) ja Teksti­tykset. Tässä esi­merk­ki­vi­deos­sa vaihto­ehtoja on yksi, suo­men­kie­li­nen teks­ti­tys.


Tekstityksen lataa­minen Youtubes­ta Google2SRT:llä

Mutta miten sit­ten saada irrall­inen teksti­tys ladat­tua Youtubes­ta, koska kaiken­karvai­set Youtube-la­taa­jat lataa­vat vain itse videon, mutta eivät teks­titys­tä. Yksi vastaus on Google2SRT -ohjelma. Ohjel­ma osaa lada­ta tekstityk­sen Youtubes­ta ja tallen­taa se SRT-muo­toon.

Valitetta­vasti Google2SRT on Javal­la tehty, joten käyt­tääk­se­si Google2SRT:tä Windowsis­sa on ol­ta­va Java asen­net­tu­na. Moni­han on saat­tanut pois­taa Javan tur­ha­na, sil­lä sitä se useam­mal­le onkin. Java voi olla myös­kin vaa­ral­linen el­let ole es­tä­nyt sen ajoa WWW-se­lai­mis­sa (selai­met eivät tarvit­se Javaa, mut­ta kyllä­kin JavaScriptiä, jo­ka on eri asia kuin Java, sa­man­kal­tai­ses­ta ni­mes­tään huo­li­mat­ta). Esim. it­se olen asen­ta­nut Javan si­ten, et­tei sii­hen pää­se se­lai­met mi­ten­kään kä­sik­si.

Niin tai näin, Google2SRT on mainion yk­sin­ker­tai­nen käyt­tää. Käyn­nis­tät sen, ker­rot Google subtitles -kent­tään sen videon osoit­teen jon­ka teks­ti­tyk­sen haluat lada­ta, sit­ten va­lit­set Read -pai­nik­keen ja saat lis­taan saa­ta­vil­la ole­vat teks­ti­tyk­set. Tässä esi­mer­kis­sä la­dat­ta­va­na on vain suomi, jo­ten va­li­taan se lis­tas­ta ja lopuk­si Go! -pai­ni­ke.

Youtubes­ta la­dat­tu ja SRT-muo­toon muun­net­tu tie­dos­to löy­tyy val­mii­na sii­tä koh­tees­ta, jo­ka on ker­rot­tu SRT subtitles -ken­täs­sä, ni­mel­lä jon­ka se saa vi­deon tun­nis­tees­ta (esim. kun osoit­teem­me on https://www.youtube.com/watch?v=EAcfyJBc_74, SRT-muo­toon muun­net­tu tie­dos­to on ni­mel­tään EAcfyJBc_74_fi.srt).

Nyt voit halutes­sasi vaikka­pa itse polt­taa teksti­tyksen videoon ja näin sinul­la on talles­sa teksti­tetty versio Youtubes­ta lada­tusta videos­ta. Voit myös säilyt­tää teksti­tyksen irralli­sena tiedos­to­na ja antaa video­soit­ti­men it­se hoi­taa teks­ti­tyk­sen näyt­tä­mi­sen.Aiheeseen liitymätöntä pohdintaa

Pieni huo­mio, Google2SRT tar­joaa näemmä myös mah­dolli­suuden muun­taa teksti­tyksen kieles­tä toi­seen. Ohjel­man Translations -vä­li­leh­del­tä löy­dät lis­tan kie­lis­tä joi­hin kään­nök­sen voi teh­dä. Kie­len "kään­tä­mi­nen" ta­pah­tuu siis ko­ne­kään­nök­se­nä, jo­ten ar­van­net min­kä­lai­nen "laa­tu" täl­lä vään­nök­sel­lä on. Esi­mer­kik­si suo­men kie­li on niin vai­kea ja pie­ni kie­li, et­tä ihan vä­hään ai­kaan ko­ne­kään­nök­set ei­vät sii­tä sel­viä kun­nial­la, kum­paa­kaan suun­taan. Olen kri­ti­soi­nut ko­ne­kään­nök­siä en­nen­kin mm. näis­sä kah­des­sa kir­joi­tuk­ses­sa: Noin Novicorp WinToFlash? ja Kauan ahdis­taa, heilah­dus lähet­tää. Niinpä :)

En itse käytä tätä kään­nös­omi­nai­suut­ta, itse asias­sa satuin vasta nyt huo­maa­maan kysei­sen omi­nai­suuden, kun tätä vink­kiä tänne naput­te­lin. Voihan käännök­sen tuotos olla vaikka­pa pohja­na sitten jälkeen­päin käsin kor­jatta­vaan kunnolli­seen käännök­seen? Mene ja tiedä.


Linkkejä

Ei kommentteja: