maanantai 3. lokakuuta 2016

Type Machine tallentaa kaiken kirjoittamasi tekstin

On­ko si­nul­le käy­nyt vaik­ka­pa näin? Kir­joi­tit äs­ket­täin tär­keän muis­tiin­panon, mut­ta et löy­dä si­tä tar­vit­taes­sa mis­tään? Min­ne ih­mee­seen se tal­len­net­tiin?

Tai olet kir­joit­ta­nut kom­ment­tia naa­ma pu­nai­se­na Hesarin jo­ka päi­väi­siin puo­lueel­li­siin tur­va­paik­ka-"uu­ti­siin", ja kun pit­kään na­put­te­le­ma­si oukai­susi on val­mis lä­he­tet­tä­väk­si, kaa­tuu se­lain tai sös­sit jo­tain it­se ja kas, teks­ti on me­ne­tet­ty. Lo­pul­li­ses­ti! Sin­ne meni! Voi vit­sa!

Pait­si jos si­nul­la on käy­tös­sä Type Machine.

Type Machine on hil­jai­nen taus­tal­la oleva työ­juhta, jota ei ajat­tele päi­vit­täi­ses­sä käytös­sä, mutta kun pit­kään napu­teltu teksti jostain syystä mene­te­tään, tai jos­tain muusta syystä halu­taan takaivsin lähi­aikoina kirjoi­tettu teksti, jota et erik­seen osan­nut tal­lentaa, Type Machine pelastaa päi­vän.

Type Machine tal­len­taa kir­joit­tama­si teks­tin kaikis­ta käyttä­mistä­si ja muis­taa teks­tisi muutok­set kir­jain kirjai­melta (muutos muutok­selta), joten saat takai­sin juuri sen teks­tin mitä tarvit­set, siir­tämäl­lä aika­janaa vali­tun teks­tin ala­reunas­sa.

Tämä ani­maa­tio antaa kuvan tie­tojen eri tilan­teiden palaut­tami­sesta. Todel­la mai­nio ohjel­ma.


Type Machine siis tal­len­taa aivan kai­ken teks­tin mitä lait­teel­la kir­joite­taan, joten jos mene­tät kir­joitta­masi teks­tin, se on palau­tetta­vissa Type Machinesta. Ja kyl­lä, Type Machine tal­len­taa aivan kaiken ja kaikis­ta ohjel­mista, mutta onnek­si nämä tie­dot ovat suojat­ta­vissa PIN-nu­me­ron taak­se ja ohjel­mat joista teks­tiä tallen­netaan voi­daan myös itse määri­tellä. Oletuk­sena siis tal­lenne­taan kaikis­ta ohjel­mista, mutta voit myös rajoit­taa tallen­tamisen halua­miisi ohjel­miin.Tietoja ei suinkaan tal­len­neta lo­put­to­man pit­käk­si ai­kaa, vaan säi­ly­tys­ai­kaa voi­daan hal­lita ase­tuk­sista. Oletus­ta en vali­tetta­vasti enää muista. Olen itse aset­tanut että 14 vuoro­kautta vanhem­mat tekstit poiste­taan auto­maatti­sesti (vaikka kuvassa onkin väärä aika 13 h). 14 vuoro­kautta on au­to­maat­ti­seen sii­vouk­seen pis­in ai­ka, mutta au­to­maat­ti­sen pois­ta­mi­sen voi kyt­keä ko­ko­naan pois pääl­tä, jol­loin teks­te­jä ei pois­te­ta.


Type Machine on mak­sulli­nen ohjel­ma, mutta 1.50 € hinta tuskin vie sinua peri­katoon. Jos kir­joi­tat Android-lait­teel­la paljon, tämä ohjel­ma on helposti monin­kertai­sesti joka sentin arvoi­nen! Ainakin itse olen ollut tyy­ty­väi­nen muu­ta­man ker­ran, kun luu­lin sös­si­nee­ni pit­kän teks­tin hukkaan ja pys­tyin­kin pa­laut­ta­maan sen Type Machinesta. Kun­han en­sin muis­tin et­tä mi­nul­la tä­mä mai­nio oh­jel­ma on. :)


Linkkejä

Ei kommentteja: