keskiviikko 5. lokakuuta 2016

Muropaketti.com ja Dome.fi yhdistyvät - hyvästi MuroBBS?

Tä­nään tu­li su­rul­li­sia uuti­sia kun Muropaketti.com ker­toi hei­dän ja Dome.fin yh­dis­ty­vän. Sa­mal­la sai ai­koi­naan ko­ko Suo­men par­haim­mak­si tie­to­tek­nii­kan foo­ru­mik­si kas­va­neen MuroBBS:n (jat­kos­sa vain Muro) pe­rus­ta­ja Samp­sa Kur­ri läh­tö­pas­sit. Samp­sa Kur­ri kir­joit­taa oman jää­hy­väis­kir­joi­tuk­sen­sa täs­sä Mu­ron ket­jus­sa. Samp­sa lyö hans­kat tis­kiin 31.12.16.

Itseäni Muro­paketin muut osiot eivät juurikaan ole kiin­nosta­neet, ainoastaan Muron foorumi on ollut päivittäisenä luku- ja usein kirjoituspaikkanakin.

Se mikä minua pelot­taa on, että täl­lais­sa tapauk­sissa, kun itse fooru­min aikoi­naan vuon­na 1999 pe­rus­ta­nut saa läh­teä, hei­te­tään lap­si pe­su­ve­den mu­ka­na. Luulta­vasti fooru­min asema heik­kenee, sen yllä­pitoon halut­taneen satsa­ta vähem­män resurs­seja. Ehkä me vuosi­kausia Muroa käyttä­neet, itse liityin Muroon 10.11.2005, saam­me saman­laisen uudis­tuksen, kuin vaik­kapa Elisa teki uudis­taes­saan etäi­sesti keskus­telu­ohjel­mis­toa muis­tut­tavan ohjel­mis­ton vielä vähem­män etäi­sesti kes­kus­te­lu­pals­taa muis­tut­ta­vak­si "keskus­teluksi". Eli softas­ta pyri­tään teke­mään enem­män "tä­tä päi­vää" ole­vak­si jouta­vaksi tsättäi­lyksi. Tiedä vaik­kapa Muros­ta tehtäi­siin Suoli24:n kaltai­nen tun­kio, jonne voi heitel­lä ano­nyy­misti mitä mieleen juolah­taa. Muros­sa on tähän asti ollut pää­osin laadu­kasta keskus­telua, kunhan on pysynyt laaduk­kaissa osioissa (Murossa on myös "pimeämpi" puoli, kuten nk. Räpel­lys & tes­taus, jonne ei yhden kerran jäl­keen halua toista kertaa eksyä).

Jos Muropaketti ja Dome yhdistyes­sään muut­ta­vat radi­kaalis­ti Muroa, toivoi­sin että joku tekisi 2010-luvun Sampsat ja eli perus­taisi uuden tieto­tek­niik­ka-ai­hei­sen foo­ru­min. Ja ni­men­omaan foo­rumin eikä jotain "kes­kus­telu pals­taa" sur­keal­la ohjel­mistol­la. Ei kan­nat­taisi kor­jata jotain joka ei ole rikki vaan toimii mainios­ti. Mutta tietää­hän nämä uudis­tajat. Mutta aika näyt­tää, toi­vot­tavas­ti olen vää­räs­sä.


Vaihtoehtoja MuroBBS:lle

Kunnollisia vaihto­ehtoja Murolle ei tällä hetkellä ole. Eli siis kunnolla moderoi­tuja, paljon asiaa tunte­via käyttä­jiä sisäl­täviä ja rekisteröin­tiä vaativia suomen­kieli­siä fooru­meja. Afterdawn oli joskus laadu­kas fooru­mi, mutta on koh­tuul­lisen rup­sahta­nut paikka. Afterdawnissa oli outoja sekoiluja joiden vuoksi se ehkä rupsahti. En tässä jaksa alkaa selittää tarkem­min, kun en itse­kään ole vuosiin enää siellä käynyt kuin harvak­seltaan.

Muita ei sitten olekaan. Toki pieniä foorumeja on.


Lisäys 10.10.16  Muropa­ketti julkai­si jotain li­sä­tie­toa tu­le­vas­ta: Mu­ro­pa­ket­ti uudis­tuu käyt­tä­jien eh­doil­la – tä­tä kaik­kea on luvas­sa.

MuroBBS ei muka katoa, mutta jos sössi­vät jotain liial­lisil­la "uudis­tuksil­la", niin poruk­ka sanoo näke­miin ja hom­ma kuivah­taa. No, edel­leen. Aika näyttää...

Linkkejä

Ei kommentteja: