keskiviikko 19. lokakuuta 2016

MicFlip - ensimmäinen käännettävä Micro-USB -liitin

Tie­dät var­maan ti­lan­teen jos­sa yri­tät kyt­keä USB-kaa­pe­lia jo­hon­kin la­dat­ta­vaan tms. lait­tee­seen ja sit­ten tu­her­rat micro-USB -liit­ti­men kans­sa, jo­ka tun­tuu ole­van ai­na vää­rin­päin. Tä­mä voi nyt ol­la his­to­riaa. Ai­na­kin jos han­kit uuden­lai­sen kaa­pe­lin. Ei, ei! Ky­sees­sä ei täl­lä ker­taa ole USB-C -liit­ti­mes­tä. Tä­mä on mie­les­tä­ni jo­tain pa­rem­paa, sil­lä se so­pii sel­lai­se­naan kor­vaa­maan pe­rin­tei­set USBA - micro-B-kaa­pe­lit, joi­ta käy­te­tään usein esim. äly­lait­tei­den la­taa­mi­seen. Ky­se on MicroFlip ni­mi­ses­tä kaa­pe­lis­ta.


Vanhan­malli­sia tyypin A kaksi­puolei­sia eli kään­nettä­viä liitti­miä on jo nähty ai­kai­sem­min­kin, mutta se "hankalam­pi ja pienem­pi", erilai­siin laittei­siin (mm. äly­puheli­met, table­tit jne.) työn­nettä­vä micro-B-liitin, on nyt aina­kin kehittä­jän Winner Gearin mukaan ensim­mäi­nen täy­sin kään­nettä­vä micro-B-USB-lii­tin. Se mah­dol­lis­taa liit­ti­men kyt­ke­mi­sen lait­tee­seen kum­min päin ta­han­sa! Ei enää rä­pel­tä­mis­tä vää­rin­päin ole­vien liit­ti­mien kans­sa. MicFlipin luva­taan olevan täysin yhteen­sopiva kaik­kien laittei­den kanssa, jotka käyt­tävät standardia USB& A - micro-B-kaa­pe­lia. En­kä ole it­se löy­tä­nyt lai­tet­ta joka ei MicFlipil­lä toi­mi­si.

Koska kysees­sä on tuote joka on kehitet­ty pikku­hiljaa, liikkeel­lä on ollut varhaisem­pia versioi­ta eri­lai­sine puuttei­neen (esim. jois­sain aiem­mis­sa ver­siois­sa ei tyyppi A-lii­tin ol­lut kään­net­tä­vä), on hyvä tie­tää, että täy­del­li­sen mo­lem­min­puo­li­sen kään­net­tä­vyy­den toi vasta 2.0-mal­li. 2-ver­sios­sa mo­lem­mat päät kaa­pe­lis­ta ovat kaksi­puo­lei­sia eli kään­net­tä­viä. Jo­ten älä huo­les­tu jos näet jo­tain ar­vos­te­lui­ta van­hem­mis­ta ver­siois­ta!

Itse hankin omat MicFlip 2.0-kaa­pe­lit Indiegogosta. Ostin 2 kpl MicFlip kaa­pe­lei­ta si­säl­tä­vän pak­kauk­sen. Tuo­te mak­soi il­mai­si­ne pos­ti­ku­lui­neen 30 USD (n. 27 €), tuot­teet saa­pui­vat n. vii­kos­sa, suo­raan ko­tiin.

Vaik­kei väri- tms. vaih­toehto­ja ollut­kaan, niin pu­naises­ta pitä­vänä kaa­peli miel­lyt­ti silmää­ni. MicFlip 2.0-kaa­peli pu­nai­si­ne nai­lon­pu­nos-pääl­lys­tei­neen ja mus­ta/kul­ta-liit­ti­mi­neen näyt­tää mie­les­tä­ni hy­väl­tä. Mus­ta, pu­nai­nen ja kul­ta kun so­pi­vat hy­vin yh­teen. Jos näil­lä nyt on vä­liä. :) Mut­ta laa­dul­la tie­ten­kin on vä­liä. MicFlip-kaa­pe­li vai­kut­taa käy­tös­sä to­del­la laa­duk­kaal­ta ja toi­mi­val­ta. Tilaa­mieni kaape­lien ainoa miinus oli niiden pituus, 2 metriä. Itsel­leni olisi riit­tänyt lyhyempi kaapeli, mutta tila­tessa­ni ja vielä tätä kirjoi­tusta kirjoit­taes­sa sellais­ta ei ole saata­villa. Noh, toisaal­ta, ylettää­pä sitten pidem­mälle.

Tulossa pitäisi olla ainakin lyhyempi 1 metrin pituinen musta-kultainen "Nightversion", ajankohtaa ei ole vielä julkaistu. En tosin enää tätä kirjoit­taes­sa löytä­nyt tietoa tästä mistään, liekkö nähnyt sitten unta. No itsel­leni kuitenkin riittä­nevät nämä kaksi hankki­maani kaape­lia.


Linkkejä

Ei kommentteja: