tiistai 18. lokakuuta 2016

io-tech.fi - Uuden sukupolven tietotekniikkafoorumi?

Ku­ten edel­li­ses­sä kir­joi­tuk­ses­sa mai­nit­sin, Mu­ro­pa­ket­ti.com ja Do­me.fi yh­dis­ty­vät. Mu­ron foo­ru­min MuroBBS:n jat­kos­ta ol­laan foo­ru­mil­la ol­tu ko­vin huo­lis­saan. On­pa toi­vot­tu uuden foo­ru­min pe­rus­ta­mis­ta, myös it­se­kin tä­tä olen esit­tä­nyt. Ja kas, toi­vei­siin on vas­tat­tu ja MuroBBS:n pe­rus­ta­ja Samp­sa Kur­ri on aloit­ta­nut uu­den tie­to­tek­niik­ka-ai­hei­sen si­vus­ton, jol­la on myös foo­rumi. Tadaa! io-tech.fi on syntynyt! Si­vus­to ker­too ka­rul­la etu­si­vul­laan aukea­van­sa , si­tä seu­raa­va­na päi­vä­nä kun Muron pe­rus­ta­jan Samp­sa Kur­rin työ­suh­de päät­tyy Ota­van Uu­det Lii­ke­toi­min­nat Oy:n kans­sa. Mie­len­kiin­tois­ta. :)Lisäys 3.2.17: Foo­ru­min ni­mek­si on muo­dos­tu­nut TechBBS. Erit­täin hy­vä jut­tu, et­tä ni­mi on sel­keäm­pi kuin esim io-techBBS tms. Ly­hyt ja sel­keä nimi.

Ei muu­ta kuin tuon­ne kes­kus­te­lemaan, jos on tar­vet­ta laa­duk­kaal­le tie­to­tek­niik­ka-kes­kus­te­lul­le. Suoli24-tyyp­pi­nen ros­kan pu­hu­mi­nen ja trol­lai­lu puut­tu­vat ko­ko­kaan. Saat oikeaa apua ky­sy­myk­sii­si. Eh­dot­to­mas­ti pa­ras suo­men­kie­li­nen tie­to­tek­niik­kaan kes­kit­ty­vä foo­ru­mi. Hak­kaa en­ti­sen ku­nin­kaan MuroBBS:n men­nen tul­len. Ja TechBBS:ää ke­hi­te­tään koko ajan. Yl­lä­pi­to ot­taa mie­lel­lään pa­lau­tet­ta vas­taan, ja mo­ni pyy­det­ty omi­nai­suus on to­teu­tet­tu jo sa­ma­na päi­vä­nä. Laatua!

io-tech.fi aukeaa 1.1.2017
Etu­sivul­la on kuiten­kin linkki beta-vaihees­sa olevaan fooru­miin https://bbs.io-tech.fi. Kan­nat­taa huomata, että foorumi on todella­kin kesken, ja sitä muute­taan jatku­vasti. Uusia alueita peruste­taan, ulko­asua muute­taan jne. Jos kirjau­dut fooru­miin, kannat­taa an­taa palau­tetta sille osoite­tussa ketjussa. Näin voit vaikut­taa uuden fooru­min sisäl­töön!
io-tech BBS on beta-vaiheessa jo auki.
Itse suhtau­dun todella ilolla tähän yrityk­seen, ja toivon sille onnea. Uusi foorumi lupaa omi­nai­suuk­sia, joita on turhaan pyydet­ty Muroon: "SSL-suo­jaus, Tapatalk-tuki, Avata­rit, kauppias­palaute, vaalea/tumma teema jne.". Varsin­kin tuki Tapa­talkil­le on varmas­ti toivot­tu ominai­suus, josta sai Murossa vain haaveil­la, varmaan­kin koska Tapa­talkis­sa ei näy Muron perha­nan ärsyttä­vät mainok­set.

Ainoa mistä vähän murpatan, on hanka­lahko nimi, siihen ei voi samalla tavalla viitata kuin Muroon; "Kysypä asiaa Murossa!". No, ehkä aletaan puhui io:sta? "Kysypä asiaa io:ssa!". No, ei tämäkään ole niin vaikea asia. Ja aika näyttää mitä tuleman pitää... :)


Linkkejä

Ei kommentteja: