keskiviikko 17. elokuuta 2016

Stylish - muokkaa muiden sivustoja omalla tyylilläsi

Olen tä­tä mai­nio­ta se­lain­laa­jen­nus­ta si­vun­nut jois­sain kir­joi­tuk­sis­sa­ni. Ajat­te­lin et­tä tä­mä laa­jen­nus täy­tyy mai­ni­ta ihan kun­nol­la tääl­lä, jo­ten sii­tä tä­mä pie­ni vink­ki Stylish-laa­jen­nuk­ses­ta.

Stylish on WWW-se­lai­mil­le teh­ty laa­jen­nus, jol­la on tar­koi­tus muut­taa eri si­vus­to­jen ul­ko­nä­köä, jos­kus jo­pa toi­min­taa. Tä­mä ta­pah­tuu yk­sin­ker­tai­ses­ti si­ten, et­tä Stylish muut­taa si­vus­toa si­tä var­ten luo­dul­la CSS-tyy­li­tie­dos­tol­la. CSS-tyy­lit ovat tär­kein ta­pa mää­ri­tel­lä, mil­tä si­vus­to näyt­tää. Omal­la ko­neel­la ole­vat tyy­li­mää­ri­tyk­set ohit­ta­vat tar­vit­taes­sa si­vus­ton omat tyy­lit, ja näin muu­tos si­vul­la saa­daan ai­kaan. Li­sää tie­toa CSS:stä löy­dät Googlen haul­la.

Stylish on sii­tä hie­no laa­jen­nus, et­tä sil­lä on laa­ja tu­ki eri tie­to­ko­nees­sa käy­tet­tä­vil­le se­lai­mil­le, mut­ta myös mo­bii­li­se­lai­mil­le jot­ka vain tu­ke­vat laa­jen­nuk­sia. Esim. Androidin Firefox ja Dolphin tu­ke­vat laa­jen­nuk­sia. Dolphin-se­lai­men Stylish-laa­jen­nuk­ses­ta olen­kin kir­joit­ta­ GTnut jo ai­kai­sem­min. Si­tä kir­joit­taes­sa en vie­lä tien­nyt, et­tä esim. mo­bii­li Firefoxil­le saa laa­jen­nuk­sia.

Vaikka CSS on suhteel­lisen help­poa oppia, ja on varsin­kin omia koti­sivuja tms. teke­välle perus­asiaa, sinun ei tarvit­se osata CSS:sää ollen­kaan, voidak­sesi käyt­tää Stylish-laajen­nusta. Userstyles.org -sivus­to sisäl­tää yli 74 000 val­mis­ta tyy­liä eri sivus­toille, yli 7 000 glo­baa­lia, kaik­kial­la vai­kut­ta­vaa tyyli­tiedos­toa, sekä vielä yli 5 000 Mozilla ohjel­mien (esim. Firefox) ulko­asuun vaikut­tavia tyyli­tiedos­toja (näis­tä minul­la ei ole mitään koke­musta). Näistä löydät monen­laista. Ja CSS:ää osaavat voivat kir­joit­taa tyyle­jä itse lisää.

CSS-tyyleillä sivus­ton muokkaa­misesta on vielä korostet­tava, että periaat­teessa ja yleensä käytän­nössä Stylishin käyt­tö ei koneen resurs­seja, onhan kysees­sä laajasti käytetty tapa määri­tellä miltä sivustot näyt­tävät, eli CSS-tyy­lit ovat jo nyt käy­tös­sä kävit­pä mil­lä sivul­la tahan­sa.


Mitä iloa sitten tyylitiedoston muokkaamisesta on?

Minä esimerkiksi en pitänyt siitä, miten Google pilasi haku­tulos­ten sivun vuoden 2012 lopussa. Googlehan siirsi hakuun vaikut­tavan sivu­­pal­kin helposti valitta­vat asetuk­set, monen mut­kan taak­se ylä­­palk­­kiin. Poruk­ka on aihees­takin ollut tyyty­mätön muutok­seen. Toisaalta, jos parem­masta ei tiedä, ei osaa parem­paa vaatia­kaan. Niinpä on käyttä­jiä jotka eivät edes tiedä, että Googlen hakua voi tarken­taa monella eri tavalla.

Olen kirjoit­tanut kuinka Stylish-laa­jen­nuk­sen ja sopi­van tyyli­tiedos­ton avulla Googlen älyttö­män ratkai­sun sai peruttua ja palau­tet­tua Googlen sivu­palkin takai­sin. Tässä siis yksi esimerk­ki hyödyis­tä.(Painike vaatii JavaSriptin toimiakseen)


Samalla tavalla, vain muok­kaamal­la omalla koneel­lani CSS-tyyle­jä, voin lukea esi­mer­kik­si He­sa­rin uuti­sia mie­lin mää­rin vaik­ka heil­lä on nor­maa­lis­ti ra­joi­tet­tu 5 uuti­seen päi­väs­sä käyt­tä­jil­le, jot­ka ei­vät He­sa­ria ti­laa. Tämä siis vain CSS-tyy­li­tie­dos­tol­la! Enpä usko että tapah­tuu mitään rikol­lista, sillä jokai­nen saa kaiketi omalla koneel­laan muut­taa sivus­ton tyyle­jä?

Löydät varmaan monia hyö­dyl­lisiä tai muuten vain mielei­siä tyyli­tiedos­toja Userstyles.org -si­vus­tol­ta. Ja CSS:ää osaa­vil­le vain taidot ja CSS:n keinot ovat rajana.


Pieni vinkki muokkaukseen: Stylebot

On olemassa toinen mainio laajen­nus, jolla on todella helppo muokata sivusto­ja mielei­seksi. Olen kir­joit­ta­nut siitä aiem­min täs­sä ohjees­sa: Stylebot - hie­­no­­sää­­dä suo­­sik­­ki­­si­­vus­­to­­ja­­si.

StyleBot on helppo käyt­tää, kuten em. oh­jees­ta sel­viää. Ja itse asiassa, se on tärkeäpi ohjelma itsel­leni kuin Stylish. Minulla onkin melkoi­nen määrä muok­kauk­sia eri si­vus­toil­le (tä­tä kir­joit­taes­sa 64 eri sivus­toa), koska StyleBot on niin helppo käyt­tää. Ja monis­sa si­vus­tois­sa on mi­nua häi­rit­se­viä piir­tei­tä, joten miksen kor­jai­si ne kun­toon? :)

StyleBotia ei ole saa­ta­vil­la mo­bii­li­se­lai­miin, mutta jos sinulla on hieman nörtin vikaa ja viit­se­liäi­syyt­tä, voit siirtää StyleBotilla tehtyjä muutok­sia mobiili­selai­men Stylishiin, ja saada näin StyleBotilla teh­dyt muutok­set myös mobii­li­se­lai­meen. Kyse­hän on vain CSS:stä, joka on vain tekstiä. :)


Linkkejä

Ei kommentteja: