maanantai 11. heinäkuuta 2016

Tivi kysyy, mutta ei anna vastata rehellisesti

IT-uutisten Seiska, eli Tivi ky­syy "uu­ti­ses­saan" Huo­ma­sit­ko eron? Amp­pa­rien mai­nok­set muut­tu­vat nyt esi­mer­kik­si sään ja ta­pah­tu­mien mu­kaan. Vas­ta­sin ihan re­hel­li­ses­ti kom­men­teis­sa et­ten huo­man­nut. Mut­ta kom­ment­tia ei jul­kais­tu. Ei­kä seu­raa­vaa­kaan.

Ih­me pel­lei­lyä. Mi­täs ky­sy­vät kun ei kel­paa il­mei­­ses­ti kuin myön­tei­set vas­tauk­set? No, pi­tä­köön kom­ment­tin­sa, tai­dan­pa li­sä­tä Ti­vin es­to­lis­tal­le, ihan hosts tie­dos­toon, niin ei­pä tu­le klik­ke­jä Ti­vil­le edes va­hin­gos­sa. On muu­ten­kin sel­lai­nen Seiska-leh­den vas­ti­ne IT-puo­lel­la. Eli "uuti­set" ovat mi­tä ovat, ly­hyi­tä hömp­pä­jut­tu­ja, mi­nun mie­les­tä­ni siis.

Tivi kysyy, mutta ei anna vastata rehellisesti
Joo, koi­tin aloit­taa keskus­telun, mutta sen­suuri iski. Mitäs kyse­lette, jos ette kestä vastauk­sia?

Ja ku­kaan ter­ve­jär­ki­nen ei enää jo tie­tur­van vuoksi anna se­lai­men näyt­tää mainok­sia, sil­lä mai­nos­ten jou­kos­sa on le­vi­tet­ty jo pit­kään hait­ta­oh­jel­mia. Kan­nat­taa ihan en­sim­mäi­sek­si ladata selai­meen uBlock Origin ja ScriptBlock nyt vä­hin­tään. Ja StyleBotilla saa muo­kat­tua si­vus­tot it­sel­leen so­pi­vak­si, pii­lo­tet­tua esim. tur­hia laa­ti­koi­ta tms.

Olen tain­nut noi­ta em. oh­jel­mia esi­tel­läkin, osan ai­na­kin. Et­si tuol­ta koh­den­ne­tus­ta haus­ta, jos em. oh­jel­mien esit­te­lyt kiin­nos­ta­vat.

Ei kommentteja: