torstai 21. heinäkuuta 2016

HBO Nordicin tekstitys liian pientä Samsung -tabletissasi?

Jos kat­se­let HBO Nor­dicia sen omal­la oh­jel­mal­la Sam­sungin tab­le­tis­sa, ja sur­kut­te­let ai­van liian pien­tä teks­ti­tys­tä, pa­hoit­te­lu­ni: HBO Nordic ei tar­joa mi­tään mah­dol­li­suut­ta muut­taa teks­ti­tyk­sen ko­koa. HBO Nor­dicin oh­jel­ma ja it­se si­vus­ton tar­joa­mat ase­tuk­set ovat it­se asias­sa mel­koi­nen yk­sin­ker­tai­suu­den hui­pen­nus. Juu­ri mi­hin­kään ei voi vai­kut­taa. Esim. Net­flixis­sä voi muut­taa teks­ti­tyk­sen ko­koa ja tyy­le­jä run­saas­ti­kin täl­lä ase­tus­si­vul­la ja vaik­kapa Yle Aree­nan oh­jel­ma an­taa muut­taa teks­ti­tyk­sen ko­koa. HBO Nor­dicin kan­nat­tai­si ot­taa op­pia kil­pai­li­jois­ta.

Mi­ten kor­ja­ta HBO Nor­dicin bu­gi­sen teks­ti­tyk­sen koon?

Voit ko­keil­la muut­taa HBO Nor­dicin liian pien­tä teks­ti­tys­tä And­roi­din ase­tuk­sis­ta, muut­ta­mal­la koko järjes­telmän fontin kokoa mah­dol­lisim­man suu­reksi (Asetukset / Näyttö / Fontti). Kyllä, täl­lainen tekee kaiken teks­tin järjet­tömän suurek­si, mutta näin voi yrit­tää suuren­taa teksti­tystä HBO Nordic -appil­la katso­misen ajaksi. Samsungis­sa järjes­telmän fontin koko vaikut­taa siis myös HBO Nordic -ohjel­man teksti­tyksen kokoon! En tiedä miten muissa table­teissa, mutta niis­sä tätä "liian pieni tekstitys" -ongel­maa ei tunnu ole­van.

Jos ja kun edes "Valtava" -kokoi­nen fontti ei riitä, on olemas­sa vielä yksi mahdol­lisuus. Ei, se ei ole se että HBO korjai­si ohjel­mansa bugin, ei. Avun tuo ulko­puoli­nen ohjelma nimeltä Big Font.

Big Font ohjel­malla voit pienen­tää tai suuren­taa järjes­telmän nor­maa­li­ko­koi­sen fontin välil­lä 20 % (pie­nem­mäk­si) ja 1000 % suu­rem­mak­si. Ilmai­sella versiol­la tosin voi suuren­taa vain 250 % asti, ja se näyt­tää mainok­sia. Onnek­si Pro -ver­sio ei ole kal­lis (oste­taan ilmais­version kaut­ta), joka tuo 251-1000 % suuren­noksen mah­dolli­suuden ja poistaa mainok­set. En va­li­tet­ta­vas­ti muis­ta hin­taa, oli­siko ol­lut hieman päälle 3 €. Tus­kin kaa­taa budjet­tiasi, ja varsin­kin jos se tuo ratkai­sun harmit­tavaan ongel­maan! Vai miltä miel­estä­si HBO Nordicin tarjoa­ma teks­titys näyt­tää sellai­senaan Samsungin tab­letis­sa. HBO Nordicin liian pie­nen teksti­tyksen ongel­ma on todet­tu useam­massa Samsungin tab­letis­sa, esi­merk­ki­ku­vat ovat tal­len­net­tu Samsung Galaxy Tab 2 9.7 -tab­le­til­la.
HBO Nordic Android app buginen tekstitys
Näin HBO Nordicin Android app bugaa teksti­tyksen koon kanssa joil­lain Samsungin table­teilla. Näin pienellä teks­tityk­sellä on se ikävä puoli, että katsetta joutuu huomat­tavasti kohdis­tamaan pieniin tekstei­hin ja sitten takaisin itse kuvaan, ja täl­löin kat­se­lu­ko­ke­muk­ses­ta tulee rasit­tava. Teks­ti­tyk­sen luke­minen tulisi mieles­täni olla sellai­nen, että tekstit voi lukea nopealla vilkai­sulla.


Big Fontilla ongelman voi korjata. Ainoa kelju asia on se, että laite on käynnistettävä muutoksen saattamiseksi voimaan. Tässä esimerkissä olen asettanut Big Font -ohjelmalla järjestelmän fontin suurennukseksi 300 %. Teksti on jo luettavissa vilkaisulla ja eikä katse harhaile pitkään teksteissä.
HBO Nordic Android app buginen tekstitys korjattu Big Fontin 300 % suurennoksella.

Big Fontis­sa ei ole tur­hia asetuk­sia. Lisäät vain sopi­van fontin koon val­miik­si, joka sisäl­tää halu­tun teks­tin koon muutok­sen ja valit­set halua­masi sitä tarvit­taessa. Esi­merkik­si minul­la on vain tuo 300 % suu­rennok­sen tekevä profii­li ja sit­ten ns. nor­maa­li. Ja to­siaan, jot­ta muutok­set astui­sivat voimaan, on kone käyn­nistet­tävä uudel­leen. Tämä asia hieman nyppii minua mutta tämä on kuulem­ma Androidin rajoi­tus. Big Fontin kehit­täjä kertoi, että kysei­nen rajoi­tus pois­tuu (tätä kir­joit­taes­sa vas­ta tulos­sa olevas­ta) Android 7.0 Nougatis­sa.
Big Fontin yksinkertaiset asetukset.

Vielä haluan kertoa sen, että olen rapor­toinut asiasta HBO Nordicil­le, mutta sen "olem­me­pa­hoil­lam­me mut­ta em­me vain osaa" -vas­tauk­sista voi päätel­lä ettei apua ole tulos­sa. Muron kes­kus­te­luis­sa sel­visi, et­tä on­gel­mas­ta on ra­por­toi­tu jo yli vuo­si sit­ten, ja ongel­ma on siis edel­leen korjaa­matta. Ker­too pal­jon. Eli peu­kalo on keskel­lä kämmen­tä. Eikä HBO:ta kiin­nos­ta korja­ta tuota, kun Game of Thrones tuo riit­täväs­ti katso­jia, ja ongel­ma kos­kee suhteel­lisen pientä ryhmää. Jos itse­kin katson Chrome­castin kautta TV:ssä, niin teks­titys on ihan ok. Mutta haluan katsoa paljon myös suoraan table­tissa, koska kun menen nukku­maan minus­ta on usein muka­vaa kat­soa sängys­sä jotain sar­jaa tai eloku­vaa, ja siihen tablet­ti ja kuulok­keet on oiva yhdis­telmä, joka ei häiritse muita.

HBO Nordic voisi ottaa oppia kil­pai­lijoil­ta. Alla olevas­sa kuvas­sa näkyy Netflixin sivus­ton tarjoama mahdol­lisuus muut­taa fontin asetuk­sia. Eli vaikka itse Netflix Android ohjelma ei tar­joa mah­dol­li­suut­ta fontin koon muut­ta­mi­seen, itse Netflixin sivus­to tar­joaa omal­la Teksti­tyksen ulko­näkö -sivul­laan.
HBO Nordic voisi ottaa oppia kilpailijoilta.


Linkkejä

Ei kommentteja: