sunnuntai 19. kesäkuuta 2016

Chrooma Keyboard - uusi suosikkinäppäimistöni

Jot­ta tu­li­si jo­ku elon­merk­ki tän­ne kuo­le­vaan(?) blo­gii­ni, niin ote­taan nop­sas­ti oh­jel­mis­to­vink­ki Androidil­le.

Näp­päi­mis­tö on yk­si tär­keim­mis­tä oh­jel­mis­ta pu­he­li­mes­sa/tab­le­tis­sa, ja kyl­lä niis­sä on eroja. Esim. erit­täin suo­sit­tu (tur­haan hy­pe­tet­ty) SwiftKey Keyboard on mie­les­tä­ni täy­teen kaik­kea tur­haa tun­get­tu hi­das kök­kö­trak­to­ri. Täy­del­li­siä ne eivät ole kos­kaan, kos­ka var­sin­kin pu­he­li­mis­sa pys­ty­asen­nos­sa ti­la le­veys­suun­nas­sa vain usein on ra­jal­li­nen ja typoja tu­lee teh­tyä her­käs­ti. Edel­leen odo­tan et­tä jo­ku toi­si fyy­si­sen näp­päi­mis­tön kän­nyk­kään­sä. Ai­koi­naan os­tin No­kia E72:n vain sik­si et­tä sii­nä on kun­nol­li­nen, pie­ni mut­ta toi­mi­va, fyy­si­nen näp­päi­mis­tö (kts. kuva) ja to­del­la hyvä se oli­kin. Hak­kaa edel­leen men­nen tul­len nä­mä ruu­dul­la ole­vat kos­ke­tus­näp­päi­mis­töt. Ai et­tä ra­kas­tin käyt­tää E72:sta. Heh, mi­nul­la on edel­leen Nokia E72 tal­les­sa, säi­ly­tän näet lä­hes kaik­ki lait­tee­ni * (pait­si Samsung Galaxy S3:n an­noin vai­mol­le­ni kun han­kin S4:n).

No niin mut­ta pa­la­taan­pa ai­hee­seen. On tul­lut käy­tet­tyä mo­nen muun ohes­sa NextApp Keyboardia, mut­ta sen ke­hi­tyk­sen lo­put­tua (ke­hit­tä­jä tun­tuu ole­van vä­hän ou­to, mo­ni oli­si mak­sa­nut jo beta-vai­hees­sa jot­ta oli­si saa­nut käyt­tää mak­sul­li­sia omi­nai­suuk­sia, mut­ta hem­mo tuhersi jon­kun muun jou­ta­van ikui­suus­pro­jek­tin pa­ris­sa) olen pi­tä­nyt eni­ten Swypestä ja Google-näp­päi­mis­tös­tä jo­ta käy­tin en­nen kuin löy­sin tä­män vin­kin pi­ka­raa­pai­sul­la esit­te­le­vän Chrooma Keyboardin.

Chrooma Keyboard on kuin mainio Google-näppäi­mistö, mutta se vaih­taa oletuk­sena väriä käytetyn ohjel­man mukaan. En tiedä miksi, ehkä se on vaihte­lua mutta pidän tästä asiasta todella paljon. On Chrooma Keyboardis­sa varmaan paljon kaikkea muuta­kin hienoa, mutta kun perus­asiat on kunnos­sa (näppäi­mistö toimii, myös piirto­kirjoitus), niin voi sitten valita näppäi­mistön tällai­sen ulko­näkö-asian vuoksi. :)
Jos haluat käyttöösi kunnollisen numeronäppäimistön, se onnistuu painamalla pidempään jotain numerorivin numeroa, jolloin erillinen numeronäppäimistö aukeaa.


Asetuk­sissa löy­tyy, joten voinet muo­kata näp­päi­mis­tön mo­nel­la ta­paa mie­lei­sek­se­si.

HUOM! Tätä kir­joit­taes­sa­ni Play-kau­pas­sa on van­hem­pi 2.x versio, jo­ka on hy­vä se­kin, mut­ta tu­le­van versio 3:n be­tan löy­dät APKMirroris­ta, jos­ta voit sen omal­la vas­tuul­lasi asen­taa.

Voit myös liittyä Google Plus beta testing community for Chrooma Keyboard -ryhmään jos sinulla G+ tunnukset.

Lisäys 20.6.16 Versio 3:n on julkaistu ja ladattavissa Play-kaupasta.

Lisäys 21.8.16 *Mainitsin tekstin alkupuolella wanhan kunnon Nokian E72:n, niin kävinpä tarkistamassa arkistoni ja löysin joitain vanhoja puhelimia, en kaikkia. Jopa yhden ja ainoan Applen laitteen (monta muutakin MP3-laitetta puuttuu kuvasta). Kaikki laitteet ovat toimivia, ja naarmuttomassa kunnossa. Tämmöinen hamstraaja olen :) .
(Kuvaa klikkaamalla näet suuremman kuvan)

Linkkejä

Ei kommentteja: