perjantai 15. huhtikuuta 2016

Muutto! Mukavaa kun se on suoritettu.

Ei­hän tä­mä blo­gi­ni kos­kaan ole ol­lut mi­kään vauh­di­kas paik­ka. Teks­tiä tu­lee ny­kyään har­voin. Ja vii­me ai­koi­na ol­lut kai­ken­lais­ta häs­säk­kää, ja sii­hen vie­lä muut­to pääl­le. Ei pal­jon kir­joi­tel­la.

Muut­to asun­nos­ta toi­seen on mie­les­tä­ni yk­si ikä­vim­mis­tä ta­pah­tu­mis­ta. Tai siis se muu­ton to­teut­ta­mi­nen. Kun en kuu­lu nii­hin etu­oi­keu­tet­tui­hin joil­la oli­si va­ro­ja an­taa muut­to ko­ko­naan pak­kauk­ses­ta pur­ka­mi­seen jon­kun muut­to­fir­man hoi­toon, jou­duin to­teut­ta­maan muu­ton ihan it­se. No sii­nä tu­lee sen­tään hei­tet­tyä tur­hia ta­va­roi­ta pois jot­ka sel­vi­si­vät edel­li­ses­tä muu­tos­ta ri­maa hi­poen tal­teen, vain pö­lyt­tyäk­seen jos­sain kaa­pin nur­kan tai va­ras­ton pi­men­nos­sa.
Kun mel­kein kaik­ki oli val­mii­na, ja stres­si kor­keal­la.


Kissois­ta minulla oli kova huoli. Kissat eivät varmaan pää­sään­töises­ti pidä muu­tosta*. Ja pienem­pi, pelkäsi kovasti. Olivat aluksi vessassa kunnes saatiin makuuhuone tyhjäksi, ja sitten kissa astioineen ja ruokineen makuu­huonee­seen muuton ajaksi. Pie­nempi kissa, ihan liian pienenä hylätty ja pahaa lienee kokenut löytökissa, oli kovasti stres­saan­tunut. Uudessa kodissa teimme kaik­kemme niin nopeasti ja niin valmiiksi kuin iltaan menessä saimme tehtyä. Sitten haet­tiin lopuksi kissat uuteen kotiin. Olihan siinä tutus­tumista kissoil­la ja pelot­tikin. Mutta muutaman päivän jälkeen alkaa näyt­tämään aika hyvältä. Ehkä se tästä iloksi muuttuu, sillä viime yönä oli kissoilla sellainen rumba menossa, jota pienempi kissa johti kuten aina silloin kun kaikki on turvallista, että ollaan ilmeisesti kotiuduttu.

Uusi asunto on ihanan valoisa ja sijainti Helsingissä on erinomainen. Olen enemmän kuin tyyty­väinen. Täällä ei ole somaleita, venä­läisiä, eikä var­sin­kaan vi­ro­lai­sia möyk­kää­jiä näy (ei pahalla, mutta varsinkin viro­laiset eivät osan­neet käyttäy­tyä ollen­kaan edelli­sessä paikassa, voi että minulla olisi niin paljon kerrot­tavaa tästä "veljes­kansasta", my ass.). Ei tule ikävä. Ei. :)

Kuten tapanani on, en kerro kovin tarkkoja tietoja itsestäni, joten tässä tämä lyhyt muuttoraportti. Toivottavasti pääsen pian kirjoittamaan jotain tutumpaa.

*Lisäys 7.7.14 
Unoh­tui maini­ta kis­san­ystä­vän ehdo­ton apu moneen asiaan: Feliway-tuot­teet. Feliway tuot­teet ovat siis syn­teet­tis­tä kis­san naama­fere­mone­ja, joiden käyt­tämi­sestä on monen­lais­ta hyötyä ja apua han­ka­liin­kin tilan­tei­siin. Varsin­kin lau­hdu­tin on erin­omai­nen tuote. Ja myös ruis­kutet­tava suihke on hyvä, var­sin­kin muut­totilan­teessa yms. Minul­la oli muut­to­ti­lan­tees­sa molem­mat uudes­sa kodis­sa ja kun kisu­lit odot­tivat vanhassa asun­nossa että saa­daan uusi pikai­sesti kuntoon, siel­läkin oli Feli­way-lauh­dutin.

Lauh­dutti­meen saa täyte­pul­loja, joten joka kerta sitä ei tarvitse ostaa, jos käyt­tää lauhdu­tinta enemmän­kin, kuten alle­kirjoit­tanut käyt­tää koko ajan tämän pienen ja pelokkaan, mutta maail­man parhaan kissan vuoksi. Ja nämä ovat asioita mihin kannat­taa satsata vaikka hinta tuntuisi arvok­kaalta. Kis­san­omis­ta­jien kannat­taa tutus­tua tuot­tee­seen, suosit­telen lämpi­mästi.
Feliway-lauhdutin ja suihke
Lisää tietoa Feliway kissan feremonivalimisteesta mm. tästä: Kysymyksiä ja vastauksia Feliway-feromonivalmisteista

Ei kommentteja: