sunnuntai 7. helmikuuta 2016

Smart RSS - palauta RSS-lukija Operaan

Operan WWW-selaain versio 12 (luon­nol­li­ses­ti Windows-ver­sio) oli vii­mei­nen ns. oi­kea Pres­to-poh­jai­nen Ope­ra. Yk­si Ope­ran si­säi­sis­tä omi­nai­suuk­sis­ta mo­nen muun li­säk­si, oli si­säi­nen RSS-lu­ki­ja. Ver­sion 12 jäl­keen uu­si Ope­ra on poh­jau­tu­nut Chromium -pro­jek­tiin, ja sii­tä puut­tui mo­nen ver­sion ajan lä­hes kaik­ki, mi­kä te­ki Ope­ras­ta niin hy­vän se­lai­men kuin se ver­sioon 12 as­ti oli.

On­nek­si ny­kyi­set ver­siot (tä­tä kir­joit­taes­sa Ope­ran va­kaa ver­sio on 35) ovat jo ai­ka hy­vin käy­tet­tä­vis­sä, vaik­ka­kin vaa­ti­vat usei­ta eri Operan laa­jen­nuk­sia, jot­ta sa­mat ihan pe­rus­omi­nai­suu­det toi­mi­si­vat ku­ten ne toi­mi­vat Ope­ra 12:ssa. Esi­mer­kik­si jot­ta vä­li­leh­det saa toi­mi­maan sa­moin kuin Ope­ras­sa oli mah­dol­li­suus si­säi­ses­ti va­li­ta, tar­vi­taan pe­rä­ti kak­si eri laa­jen­nus­ta (en to­sin ole tu­tus­tu­nut, jo­ko mo­lem­mat voi­si kor­va­ta yh­del­lä laa­jen­nuk­sel­la tms.).

Mutta se si­itä. Se siis mi­tä to­del­la mo­ni jäi uu­des­sa Chro­me-poh­jai­ses­sa Ope­ras­sa kai­paa­maan, oli Ope­ras­sa toi­mi­vaa RSS-lu­ki­jaa. On­nek­si sel­lai­nen on saa­ta­vil­la, laa­jen­nuk­se­na­pa tie­ten­kin.

Smart RSS muistut­taa miel­lyttä­vällä taval­la enti­sen Opera sisäis­tä RSS-luki­jaa. Niinpä sen käyt­tö on perin tutun olois­ta. Va­sem­mas­sa lai­das­sa on lis­ta syöt­teis­tä joi­ta seu­ra­taan, va­lit­se­mal­la syöt­teen saa­daan kes­kel­le lis­ta ai­heis­ta, ja ai­het­ta klik­kaa­mal­la it­se ar­tik­ke­li on luet­ta­vis­sa oi­keal­la (jois­sain ta­pauk­sis­sa vain link­ki ar­tik­ke­liin). Käyt­tö on kovin help­poa.


Jos asen­nat Smart RSS:n teki­jän toi­sen laajen­nuksen nimel­tä RSS Detector, saat perin­teisen hel­pon tavan lisä­tä RSS-läh­teitä luki­jaan.

Myös ase­tuksis­sa riit­tää sopi­vasti asetel­tavaa saadak­sesi RSS-luki­jan mielei­seksesi.


Suosittelen lämpimästi jos tykkäät seurata uutisia jne. RSS-lukijalla.


Linkkejä

Ei kommentteja: