sunnuntai 21. helmikuuta 2016

RunAsTool - aja ohjelmia helposti toisen käyttäjän oikeuksin

Jos käy­tät Windowsin päi­vit­täi­ses­sä käy­tös­sä ns. Nor­maa­lia käyt­tä­jä­ti­liä, ku­ten kan­nat­tai­si, olet huo­man­nut et­tä joi­den­kin oh­jel­mien koh­dal­la tar­vi­taan jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keuk­sia. Täs­tä on sit­ten yli­mää­räis­tä vai­vaa kun jou­dut syöt­tä­mään jär­jes­tel­män­val­vo­jan sa­la­sa­nan si­tä pyy­det­täes­sä. Oi­keas­ti täs­tä on hait­taa vain jos tä­tä jou­tuu te­ke­mään to­del­la usein, mut­ta kui­ten­kin. Vaan en­tä ti­lan­ne et­tä tie­to­ko­net­ta­si ha­luaa käyt­tää vaik­ka­pa tut­tu­si, ja hän tar­vit­see jo­tain jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keuk­sia tar­vit­se­vaa oh­jel­maa. Et var­maan viit­si ol­la ko­ko ajan avaa­mas­sa hä­nel­le ko. oh­jel­maa tai pal­jas­taa jär­jes­tel­män­val­vo­jan sa­la­sa­naa, mi­kä on pe­rin huo­no idea, jo­ten jon­kun­lai­nen rat­kai­su oli­si kui­ten­kin löy­det­tä­vä.


Rat­kai­su on yk­sin­ker­tai­nen, kevyt ilmainen ohjelma nimeltä RunAsTool.


Idea yk­sin­ker­tai­ses­ti on tä­mä: RunAsToolille ker­ro­taan jär­jes­tel­män­val­vo­jan sa­la­sa­na, ja sitten RunAsTooliin lisätään oh­jel­mia, jot­ka ha­lu­taan tar­vit­taes­sa ava­ta jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keuk­sin, il­man et­tä avaa­jan tar­vit­see syöt­tää jär­jes­tel­män­val­vo­jan sa­la­sa­naa.


RunAsTool on käy­tös­sä to­del­la ke­vyt, sil­lä ole­tuk­se­na se ei ole pääl­lä jat­ku­vas­ti. Ole­tuk­se­na RunAsTool käyn­nis­tyy kul­loi­sen­kin käyt­tä­jän oi­keuk­sin, eli esi­mer­kik­si nor­maa­lil­ta ti­lil­tä nor­maa­lin ti­lin oi­keuk­sin. Ik­ku­nas­sa nä­ky­viä ku­vak­kei­ta tup­la­klik­kaa­mal­la, käyn­nis­tyy ko. oh­jel­ma ku­ten se on RunAsTooliin ase­tet­tu.


Jos ha­luat pääs­tä muok­kaa­maan/li­sää­mään oh­jel­mia, va­lit­se File/Launch Edit Mode, jol­loin RunAsTool pyy­tää va­lit­se­maan jär­jes­tel­män­val­vo­jan ti­lin, jo­ka ole­tuk­sena on val­miik­si oi­kein, el­lei si­nul­la ole useam­pia jär­jes­tel­män­val­vo­jan ti­le­jä. Kir­joi­ta ko. jär­jes­tel­män­val­vo­jan ti­lin sa­la­sa­na ja va­lit­se Apply-pai­ni­ke.


Oh­jel­man ol­les­sa muok­kaus­ti­las­sa, voit muo­ka­ta RunAsTooliin li­sät­ty­jen oh­jel­mien ase­tuk­sia. Mut­ta tär­kein­tä täs­sä muok­kaus­ti­las­sa on se, et­tä voit li­sä­tä oh­jel­mia, joi­ta ha­luai­sit ajaa nor­maa­lil­ta ti­lil­tä jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keuk­sin, il­man et­tä jär­jes­tel­män­val­vo­jan sa­la­sa­naa tar­vit­see an­taa. Tä­mä ta­pah­tuu yk­sin­ker­tai­ses­ti ve­tä­mäl­lä ha­lu­tun oh­jel­man ku­va­ke RunAsToolin ik­ku­nan va­sem­mal­la si­jait­se­vaan ti­laan. Sii­nä se!


Muok­kaus­ti­las­ta pois­tu­taan va­lit­se­mal­la File/Launch Limited Mode, jol­loin pa­la­taan RunAsToolin pe­rus­ti­laan, jos­sa on ku­vak­kei­ta joi­ta klik­kaa­mal­la oh­jel­mat käyn­nis­ty­vät mää­ri­tel­lyn ti­lin oi­keuk­sin.Jos et ha­lua ava­ta en­sin RunAsToolia ja siel­tä sit­ten kli­kata oh­jel­mia käyn­tiin, eipä hä­tää, RunAsTool osaa luo­da pi­ka­ku­vak­kei­ta. Tä­mä ta­pah­tuu va­lit­se­mal­la ha­lut­tu ku­va­ke RunAsToolin ik­ku­nas­sa ja sit­ten File/Create Shortcut, jol­loin RunAsTool luo pi­ka­ku­vak­keen va­lit­se­maa­si paik­kaan, ole­tuk­se­na Työ­pöy­däl­le­si. Pi­ka­ku­vak­kei­den luon­ti on­nis­tuu luon­nol­li­ses­ti myös muok­kaus­ti­las­sa.


Näin yk­sin­ker­tais­ta! Eli jos esi­mer­kik­si luo­vu­tat ko­net­ta mui­den käyt­töön, ja ha­luat an­taa oi­keu­det ajaa joi­tain oh­jel­mia nor­maa­lin käyt­tä­jä­ti­lin kaut­ta jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keuk­sin, RunAsTool mah­dol­lis­taa tä­män ja si­nun ei tar­vit­se luo­vut­taa jär­jes­tel­män­val­vo­jan ti­lin sa­la­sa­naa ke­nel­le­kään.

It­se taas käy­tän RunAsToolia lais­kuut­ta­ni, kos­ka luon­nol­li­ses­ti tie­dän jär­jes­tel­män­val­vo­jan sa­la­sa­nan. Ha­luan pääs­tä hel­pol­la, ja käyn­nis­tää joi­tain ohjel­mia nor­maa­lil­ta käyt­tä­jä­ti­lil­tä­ni il­man sa­la­sa­nan ky­se­ly­jä.


Turvallisuus

Ko­kei­lin pi­ruut­ta­ni, voi­ko RunAsToolia hui­ja­ta, et­tä käyt­tää sen ko­men­toa hy­väk­si, ja aset­taa vain pa­ra­met­rik­si jon­kun muun oh­jel­man, jota ei ole muok­kaus­ti­las­sa li­sät­ty RunAsTooliin. On­nek­si sii­nä kävi näin:

Eli oh­jel­maa ei suo­ri­tet­tu, kos­ka si­tä ei ol­tu li­sät­ty RunAsTooliin. Juu­ri näin kuu­lui­kin käy­dä! Jos vie­ras oh­jel­ma oli­si ajet­tu mu­ki­se­mat­ta, oli­si RunAsTool läh­te­nyt ko­neel­ta saman tien.

On hy­vä tie­dos­taa, et­tä RunAsTooliin mää­ri­tel­lyn oh­jel­man päi­vit­tyes­sä, RunAsTool ei suos­tu aja­maan oh­jel­maa, ennen kuin päi­vi­tet­ty oh­jel­ma uudel­leen ve­de­tään eli li­sä­tään Edit mode -ik­ku­naan (kts. ylem­pää tie­toa oh­jel­man li­sää­mi­ses­tä).

Tä­mä on tie­ten­kin tie­to­turvan vuok­si näin, sil­lä täl­lä py­ri­tään es­tä­mään et­tei voi­da esi­mer­kik­si vaih­taa jo­tain tois­ta oh­jel­maa sa­mal­la ni­mel­lä RunAsTooliin ker­ro­tun ti­lal­le ja saa­da vää­rää oh­jel­maa jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keuk­sin ajoon.

RunAsTool siis tark­kai­lee ole­tuk­se­na RunAsTooliin li­sä­tyn oh­jel­man tie­dos­ton ko­koa. Jos tie­dos­ton ko­ko muut­tuu esim. oh­jel­man päi­vit­tyes­sä, RunAsTool es­tää oh­jel­man aja­mi­sen, ja hyvä niin. Mut­ta oh­jel­man tie­dos­ton koon tark­kai­lun voi kyl­lä pois­taa muok­kaus­ti­las­sa oh­jel­ma­koh­tai­ses­ti. It­se suo­sit­te­li­sin pi­tä­mään koon tark­kai­lun eh­dot­to­mas­ti pääl­lä!


HUOM!  RunAsToolia ei sit­ten kan­na­ta se­koit­taa jo­hon­kin RunAsToolsiin, jo­ta googlaa­mal­la saa eri­koi­sia ha­ku­tu­lok­sia.


Linkkejä

Ei kommentteja: