sunnuntai 21. helmikuuta 2016

RunAsTool - aja ohjelmia helposti toisen käyttäjän oikeuksin

Jos käy­tät Windowsin päi­vit­täi­ses­sä käy­tös­sä ns. Nor­maa­lia käyt­tä­jä­ti­liä, ku­ten kan­nat­tai­si, olet huo­man­nut et­tä joi­den­kin oh­jel­mien koh­dal­la tar­vi­taan jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keuk­sia. Täs­tä on sit­ten yli­mää­räis­tä vai­vaa kun jou­dut syöt­tä­mään jär­jes­tel­män­val­vo­jan sa­la­sa­nan si­tä pyy­det­täes­sä. Oi­keas­ti täs­tä on hait­taa vain jos tä­tä jou­tuu te­ke­mään to­del­la usein, mut­ta kui­ten­kin. Vaan en­tä ti­lan­ne et­tä tie­to­ko­net­ta­si ha­luaa käyt­tää vaik­ka­pa tut­tu­si, ja hän tar­vit­see jo­tain jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keuk­sia tar­vit­se­vaa oh­jel­maa. Et var­maan viit­si ol­la ko­ko ajan avaa­mas­sa hä­nel­le ko. oh­jel­maa tai pal­jas­taa jär­jes­tel­män­val­vo­jan sa­la­sa­naa, mi­kä on pe­rin huo­no idea, jo­ten jon­kun­lai­nen rat­kai­su oli­si kui­ten­kin löy­det­tä­vä.


Rat­kai­su on yk­sin­ker­tai­nen, kevyt ilmainen ohjelma nimeltä RunAsTool.


Idea yk­sin­ker­tai­ses­ti on tä­mä: RunAsToolille ker­ro­taan jär­jes­tel­män­val­vo­jan sa­la­sa­na, ja sitten RunAsTooliin lisätään oh­jel­mia, jot­ka ha­lu­taan tar­vit­taes­sa ava­ta jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keuk­sin, il­man et­tä avaa­jan tar­vit­see syöt­tää jär­jes­tel­män­val­vo­jan sa­la­sa­naa.


RunAsTool on käy­tös­sä to­del­la ke­vyt, sil­lä ole­tuk­se­na se ei ole pääl­lä jat­ku­vas­ti. Ole­tuk­se­na RunAsTool käyn­nis­tyy kul­loi­sen­kin käyt­tä­jän oi­keuk­sin, eli esi­mer­kik­si nor­maa­lil­ta ti­lil­tä nor­maa­lin ti­lin oi­keuk­sin. Ik­ku­nas­sa nä­ky­viä ku­vak­kei­ta tup­la­klik­kaa­mal­la, käyn­nis­tyy ko. oh­jel­ma ku­ten se on RunAsTooliin ase­tet­tu.


Jos ha­luat pääs­tä muok­kaa­maan/li­sää­mään oh­jel­mia, va­lit­se File/Launch Edit Mode, jol­loin RunAsTool pyy­tää va­lit­se­maan jär­jes­tel­män­val­vo­jan ti­lin, jo­ka ole­tuk­sena on val­miik­si oi­kein, el­lei si­nul­la ole useam­pia jär­jes­tel­män­val­vo­jan ti­le­jä. Kir­joi­ta ko. jär­jes­tel­män­val­vo­jan ti­lin sa­la­sa­na ja va­lit­se Apply-pai­ni­ke.


Oh­jel­man ol­les­sa muok­kaus­ti­las­sa, voit muo­ka­ta RunAsTooliin li­sät­ty­jen oh­jel­mien ase­tuk­sia. Mut­ta tär­kein­tä täs­sä muok­kaus­ti­las­sa on se, et­tä voit li­sä­tä oh­jel­mia, joi­ta ha­luai­sit ajaa nor­maa­lil­ta ti­lil­tä jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keuk­sin, il­man et­tä jär­jes­tel­män­val­vo­jan sa­la­sa­naa tar­vit­see an­taa. Tä­mä ta­pah­tuu yk­sin­ker­tai­ses­ti ve­tä­mäl­lä ha­lu­tun oh­jel­man ku­va­ke RunAsToolin ik­ku­nan va­sem­mal­la si­jait­se­vaan ti­laan. Sii­nä se!


Muok­kaus­ti­las­ta pois­tu­taan va­lit­se­mal­la File/Launch Limited Mode, jol­loin pa­la­taan RunAsToolin pe­rus­ti­laan, jos­sa on ku­vak­kei­ta joi­ta klik­kaa­mal­la oh­jel­mat käyn­nis­ty­vät mää­ri­tel­lyn ti­lin oi­keuk­sin.Jos et ha­lua ava­ta en­sin RunAsToolia ja siel­tä sit­ten kli­kata oh­jel­mia käyn­tiin, eipä hä­tää, RunAsTool osaa luo­da pi­ka­ku­vak­kei­ta. Tä­mä ta­pah­tuu va­lit­se­mal­la ha­lut­tu ku­va­ke RunAsToolin ik­ku­nas­sa ja sit­ten File/Create Shortcut, jol­loin RunAsTool luo pi­ka­ku­vak­keen va­lit­se­maa­si paik­kaan, ole­tuk­se­na Työ­pöy­däl­le­si. Pi­ka­ku­vak­kei­den luon­ti on­nis­tuu luon­nol­li­ses­ti myös muok­kaus­ti­las­sa.


Näin yk­sin­ker­tais­ta! Eli jos esi­mer­kik­si luo­vu­tat ko­net­ta mui­den käyt­töön, ja ha­luat an­taa oi­keu­det ajaa joi­tain oh­jel­mia nor­maa­lin käyt­tä­jä­ti­lin kaut­ta jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keuk­sin, RunAsTool mah­dol­lis­taa tä­män ja si­nun ei tar­vit­se luo­vut­taa jär­jes­tel­män­val­vo­jan ti­lin sa­la­sa­naa ke­nel­le­kään.

It­se taas käy­tän RunAsToolia lais­kuut­ta­ni, kos­ka luon­nol­li­ses­ti tie­dän jär­jes­tel­män­val­vo­jan sa­la­sa­nan. Ha­luan pääs­tä hel­pol­la, ja käyn­nis­tää joi­tain ohjel­mia nor­maa­lil­ta käyt­tä­jä­ti­lil­tä­ni il­man sa­la­sa­nan ky­se­ly­jä.


Turvallisuus

Ko­kei­lin pi­ruut­ta­ni, voi­ko RunAsToolia hui­ja­ta, et­tä käyt­tää sen ko­men­toa hy­väk­si, ja aset­taa vain pa­ra­met­rik­si jon­kun muun oh­jel­man, jota ei ole muok­kaus­ti­las­sa li­sät­ty RunAsTooliin. On­nek­si sii­nä kävi näin:

Eli oh­jel­maa ei suo­ri­tet­tu, kos­ka si­tä ei ol­tu li­sät­ty RunAsTooliin. Juu­ri näin kuu­lui­kin käy­dä! Jos vie­ras oh­jel­ma oli­si ajet­tu mu­ki­se­mat­ta, oli­si RunAsTool läh­te­nyt ko­neel­ta saman tien.

On hy­vä tie­dos­taa, et­tä RunAsTooliin mää­ri­tel­lyn oh­jel­man päi­vit­tyes­sä, RunAsTool ei suos­tu aja­maan oh­jel­maa, ennen kuin päi­vi­tet­ty oh­jel­ma uudel­leen ve­de­tään eli li­sä­tään Edit mode -ik­ku­naan (kts. ylem­pää tie­toa oh­jel­man li­sää­mi­ses­tä).

Tä­mä on tie­ten­kin tie­to­turvan vuok­si näin, sil­lä täl­lä py­ri­tään es­tä­mään et­tei voi­da esi­mer­kik­si vaih­taa jo­tain tois­ta oh­jel­maa sa­mal­la ni­mel­lä RunAsTooliin ker­ro­tun ti­lal­le ja saa­da vää­rää oh­jel­maa jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keuk­sin ajoon.

RunAsTool siis tark­kai­lee ole­tuk­se­na RunAsTooliin li­sä­tyn oh­jel­man tie­dos­ton ko­koa. Jos tie­dos­ton ko­ko muut­tuu esim. oh­jel­man päi­vit­tyes­sä, RunAsTool es­tää oh­jel­man aja­mi­sen, ja hyvä niin. Mut­ta oh­jel­man tie­dos­ton koon tark­kai­lun voi kyl­lä pois­taa muok­kaus­ti­las­sa oh­jel­ma­koh­tai­ses­ti. It­se suo­sit­te­li­sin pi­tä­mään koon tark­kai­lun eh­dot­to­mas­ti pääl­lä!


HUOM!  RunAsToolia ei sit­ten kan­na­ta se­koit­taa jo­hon­kin RunAsToolsiin, jo­ta googlaa­mal­la saa eri­koi­sia ha­ku­tu­lok­sia.


Lisäys 8.4.18  Jos päivität RunAsToolin aikaisemmasta versiosta, kuten itse tänään yritin versiosta 1.0 versioon 1.2, varaudu varmuuskopioilla. Minulla ainakaan 1.2 versio RunAsToolilla ei osannut tuoda varmuuskopioutua listaa (.rnt) käyttöön, joten kaikki 45 määritystä pitäisi tehdä uudelleen. No enpä jaksa, palasin takaisin versioon 1.0 ja annoin kehittäjälle palautetta.

Eli ota varmuuskopio asetuksista ennen päivitystä, jolloin sinulla on mahdollisuus palata toimivaan versioon 1.0 jos ei 1.2 toimi. Ilman var­muus­ko­pioi­ta, me­ne­tät kaikki mää­rityk­set. Ei ole iso homma, jos ei ole mää­ritel­tynä paljon ohjel­mia.
Samoin kannat­taa säilyt­tää myös aikai­sempi versio RunAsTool.exestä tal­teen, ohjel­man si­vuil­ta et näet vanhoja versioi­ta vali­tetta­vasti löydy (hel­posti aina­kaan)!

Jos et tiedä miten varmuuskopiointi ja palautus toimii, niin se on helppoa Edit-tilassa File/Export List (varmuuskopioi) tai File/Import List (palautus).


Linkkejä

Ei kommentteja: