perjantai 12. helmikuuta 2016

AdAway - estä mainoksia ja haitallisia sivustoja latautumasta (vaatii rootin)

Jos Android -lait­tee­si on ns. roo­tat­tu, eli olet hank­ki­nut jär­jes­tel­män­val­vo­jan oi­keu­det lait­tee­seen, niin en­sim­mäi­nen teh­tä­vä voi­si ol­la asen­taa AdAway oh­jel­ma tie­to­tur­van pa­ran­ta­mi­sek­si ja mai­nos­ten es­tä­mi­sek­si.

Google luon­nol­li­ses­ti ei pi­dä oh­jel­man luon­tees­ta mai­nos­ten es­tä­mi­sen osal­ta, jo­ten tä­tä oh­jel­maa et voi la­da­ta enää Google Playstä. AdAway on tur­val­lis­ta la­da­ta jo­ko täl­tä si­vul­ta tai asen­ta­mal­la F-Droid -oh­jel­man (vas­taa hie­man Google Playtä, eli F-Droidil­la voi asen­taa eri­lai­sia il­mai­sia avoi­men läh­de­koo­din oh­jel­mia. Jo­ka ta­pauk­ses­sa jou­dut vä­li­ai­kai­ses­ti sal­lia la­taa­mi­nen muis­ta läh­teis­tä kuin Google Playsta.

Kos­ka AdAwayn luo­ma es­to on hosts-tie­dos­toon pe­rus­tu­va, se kos­kee kaik­kia oh­jel­mia, ko­ko jär­jes­tel­mää. Eli sen aset­ta­mat es­tot ei­vät ole si­dot­tu tiet­tyyn oh­jel­maan, esim. jo­hon­kin se­lai­meen tms. vaan kaik­kiin oh­jel­miin.

AdAway siis käsit­telee lait­teen hosts tiedos­toa, ja se tarvit­see lähtei­tä joista se saa osoit­teita joita se sit­ten aset­taa lait­tees­sasi este­tyksi. En valitet­tavas­ti muista mitä listoja tulee valmiik­si AdAwayn muka­na, kun se on ollut minul­la jo vuosia käytös­sä. Alla olevas­ta kuvas­ta näet omat lis­tani.

Seas­sa oleva http://neko.kapsi.fi/hosts/neko-hosts-upd.txt on omaan käyt­tööni tehty lista, johon olen eri tapaus­ten yhtey­dessä lisän­nyt estet­täviä osoit­teita aika vapaal­la kädel­lä. En vält­tämät­tä suo­sit­tele sen käyt­tämis­tä, jos koh­ta sen käyt­tämi­nen on sal­lit­tua.

Kun olet päivit­tänyt lis­tat, laite kannat­taa yleen­sä käynnis­tää uudel­leen. En itse tunne Androidia niin hyvin, ja olen niin laiska että testai­sin, niin en tiedä toimii­ko hosts tie­dos­to samoin kuin Windowsis­sa. Windowsis­sa jos olet jo ker­ran vierail­lut este­tyllä sivul­la, hosts tiedos­toon lisät­ty esto ei astu voi­maan kuin vasta uudel­leen käyn­nis­tyk­sen jäl­keen. Ilmei­ses­ti Androidis­sa on samoin, kos­ka AdAway ehdot­taa lait­teen uudel­leen käyn­nis­tä­mis­tä päi­vi­tyk­sen jäl­keen. Jo­ten se kan­nat­tanee teh­dä.

Ei muuta kuin naut­timaan pal­jon vähem­män mainok­sia sisäl­täviä sivus­toja ja hai­tal­li­sia si­vus­to­ja es­tet­ty­nä.

HUOM!  Jos et jos­tain syys­tä voi roota­ta Android-lai­tet­ta­si, on si­nul­la mah­dol­lis­ta käyt­tää esim. Adguardia jo­ka ei vaa­di root­taus­ta. Kan­nat­taa ko­keil­la vaik­ka on­kin mak­sul­li­nen ko­kei­lu­ajan jäl­keen.


Linkkejä

Ei kommentteja: