maanantai 11. tammikuuta 2016

AnyMote Smart Remote - universaali kaukosäädin Androidille

Vuo­den 2016 en­sim­mäi­nen kir­joi­tus on jo ta­vak­si tul­lut to­del­la vä­hän in­for­maa­ti­ota si­säl­tä­vä, ly­hyt oh­jel­ma­esit­te­ly. Jos te­ki­sin pi­dem­män ja enem­män omi­nai­suuk­sia esit­te­le­vän kir­joi­tuk­sen, niin se me­ni­si hel­pos­ti sit­ten jo oh­jeen kir­joit­ta­mi­sek­si. Se taas teet­täi­si työ­tä, ny­kyi­seen elä­män­ti­lan­tee­seen näh­den ehkä jopa lii­kaa. Ja kir­joi­tin­han viime mar­ras­kuus­sa sen­tään Freemake Video Converterin tur­val­li­sesta asennuksesta ohjeen. Että en minä koko­naan ole lopet­tanut :).

Olkoon vuosi 2016 kaikille oikein hyvä ja rauhaisa vuosi. Ja nyt ise asiaan.
- neko 11.1.16


Jos si­nul­la sat­tuu ole­maan Android-lai­te jos­sa on in­fra­pu­na­lä­he­tin (ku­ten ih­me kyl­lä sat­tuu ole­maan mi­nun van­has­sa Samsung Galaxy S4:ssa jopa), niin täs­sä­pä kä­te­vä oh­jel­ma jol­la muu­tat vaik­k­apa pu­he­li­me­si kau­ko­sää­ti­mek­si, jol­la käyt­te­let vaik­ka TV:tä, di­gi­bok­sia, Blu-Ray-soi­tin­ta jne. Oh­jel­ma tun­tee val­ta­van mää­rän lait­tei­ta, ja jos suo­raan ei löy­dy omaa kau­ko­sää­det­tä­vää lai­tet­ta, voit va­li­ta lä­hel­lä ole­van, esim. sa­maa sar­jaa ole­van ja luul­ta­vas­ti kau­ko­sää­din toi­mii. Näin oli mi­nun kaik­ki­en lait­tei­den kans­sa (TV/Di­gi­bok­si/Blu-Ray). Ja jos si­nul­la on to­del­la ek­soot­ti­nen lai­te, niin voit opet­taa oh­jel­maa tun­nis­ta­maan lait­tee­si kau­ko­sää­ti­men ko­men­not.

AnyMote Smart Remote (tai Smart IR Remote - AnyMote, jolla nimellä se em. linkissä on) on todel­la moni­puoli­nen. Voit muo­kata kau­ko­sää­din­tä mie­le­si mu­kaan. Itse olen tätä kir­joit­taes­sa te­ke­mäs­sä säädin­tä, jolla voi käyt­tää usei­ta eri lait­teita yhdel­tä ja samal­ta näytöl­tä. Tämän ohjel­man kanssa tulee asetuk­sia hinka­tessa kulutet­tua aikaa. :)


AnyMote Smart Remote sisäl­tää myös makro­jen käytön mutta itse en ole käyt­tänyt tätä omi­naisuut­ta. Ohjeinen kuva­kaap­paus on­kin ohjel­miston sivul­ta.

AnyMote Smart Remote on mak­sul­linen, ja koh­talai­sen kal­lis (8 €). Samas­ta ohjel­masta ei ole ilmais­ta ver­sio­ta saata­villa.

Sa­mal­ta ke­hit­tä­jäl­tä on il­mai­nen ko­kei­lu­ver­sio AnyMote - Smart Remote Control (on­pas sel­kei­tä ni­meä­mi­siä), en­kä ole tark­kaan pe­reh­ty­nyt mi­kä näi­den kah­den ero oi­keas­taan on. Pait­si et­tä il­mai­nen tun­tuu ole­tuk­sena te­ke­vän hie­man ko­ream­pia kau­ko­sää­ti­miä (käyt­tää enem­män vä­re­jä hy­väk­seen tms. pien­tä) mut­ta erot ovat hiuk­sen hie­no­ja. En­kä ole vie­lä pe­reh­ty­nyt voi­ko il­mai­ses­sa muo­ka­ta kau­ko­sää­ti­men ihan oman maun mukaan. Il­mai­ses­sa ai­na­kin ase­tus­ten var­muus­ko­pi­oin­ti on mak­sun ta­ka­na, ja tä­mä voi har­mit­taa jos me­nee jo­tain pie­leen. Huo­ma­sin tä­män AnyMote Smart Remoten kans­sa, on­nek­si oli var­muus­ko­pio jon­ka pa­laut­taa. AnyMote - Smart Remote Controliin saa var­muus­ko­pioin­nin mak­sa­mal­la.

Vinkki  Täl­lai­sia mak­sul­li­sia oh­jel­mia voi (muu­ta­man ker­ran) ko­keil­la si­ten, et­tä os­taa oh­jel­man ja ko­kei­lee kor­kein­taan 120 mi­nuu­tin ajan (siis 2 h), ja pe­ruu oh­jel­man os­ton Google Plays­sä jos se ei miel­ly­tä, jol­loin os­tos pe­ru­taan. It­se pi­din tä­män ohjel­man, olin het­kes­sä myy­ty tä­män AnyMote Smart Remote oh­jel­man ky­vyis­tä.

Siinä erit­täin lyhy­es­ti AnyMote Smart Remote oh­jel­mas­ta. Google Playstä löy­tyy useam­pi muu­kin in­fra­pu­na­lä­he­tin­tä hy­väk­si käyt­tä­vä kau­ko­sää­din­oh­jel­ma, jo­ten jos koet AnyMote Smart Remote tai AnyMote - Smart Remote Control ovat kal­lii­ta. It­se en ko­keil­lut mui­ta kun AnyMote Smart Remote (eli Smart IR Remote - AnyMote) oli niin hy­vä ja mi­nul­le so­pi­va.

HUOM!  Pa­hoit­te­len ko. oh­jel­mien se­ka­vaa ni­meä­mis­käy­tän­töä. Val­mis­ta­ja it­se­kin ni­mit­tää nii­tä mil­loin mil­lä­kin ni­mel­lä, omil­la si­vuil­laan ja Google Plays­sä jol­lain toi­sel­la ja sit­ten asen­net­tu­na vaik­ka jol­lain toi­sel­la. Koi­ta py­syä jo­ten­kin pe­räs­sä. :)

Sitten seka­lai­sia ruu­tu­kaap­pauk­sia, jot­ka voi­vat an­taa jo­tain ku­vaa oh­jel­man käy­tös­tä. Vii­mei­se­nä se mi­hin omas­sa "mul­ti-ka­kes­sa­ni" olen vas­ta pääs­syt :)
Ei infrapunaa lähettävää laitetta?

Jos Android-lait­tees­sa­si ei ole in­fra­pu­na­lä­he­ti­ntä, mut­ta si­nua kiin­nos­tai­si täl­lai­nen moni­toi­mi-kau­ko­sää­din, sel­lai­sen mah­dol­li­suuden voi il­mei­ses­ti hank­kia eril­lisen in­fra­pu­na­lä­het­ti­men avul­la. Tutus­tu valmis­tajan koti­sivuun. Mutta kuten sanot­tua, itsel­läni in­fra­pu­na­lä­he­tin on, jo­ten minul­la ei ole mi­tään koke­musta tästä eril­li­ses­tä lait­tees­ta tai sen han­kin­nas­ta.


Linkkejä

Ei kommentteja: