sunnuntai 6. joulukuuta 2015

Lopettakaa rahan kerääminen veteraaneille; käyttäkää pankkitileillä lojuvat rahat nyt!

Pi­kai­nen vies­ti näin it­se­näi­syys­päi­vän ja nii­den kun­niak­si, joi­den uh­rauk­sien an­sios­ta saam­me tä­tä päi­vää viet­tää.

Mi­nua ih­me­tyt­tää eri­lais­ten ve­te­raa­neil­le ke­rää­vien ta­ho­jen ah­ne­us. Ve­te­raa­ne­ja on enää muu­ta­ma has­su tu­hat elos­sa (il­mei­ses­ti 24 000) mut­ta edel­leen nä­mä ta­hot ke­rää­vät ra­haa mu­ka ve­te­raa­neil­le. Ei­kö ti­leil­lä ole jo sen verran va­ro­ja, et­tä her­ran­ju­ma­la: käyt­tä­kää nii­tä va­ro­ja avo­kä­ti­ses­ti ja pih­taa­mat­ta so­ta­ve­te­raa­ni­em­me hy­väk­si nyt, kun hei­tä vie­lä on hen­gis­sä. Ja lo­pet­ta­kaa ker­jää­mi­nen.

Ja te ve­te­raa­nien nuo­rem­mat su­ku­lai­set: aut­ta­kaa hei­tä ha­ke­maan avus­tuk­sia, sil­lä vält­tä­mät­tä ve­te­raa­nit ei­vät osaa/voi ha­kea avus­tuk­sia it­se.

Linkeistä. Ko­vin uu­sia uuti­sia aihees­ta ei löy­dy, mutta toisaal­ta ker­too että asiaa on pohdit­tu jo vuo­sia sit­ten. Mutta aina vain varoja kerä­tään...


Linkkejä

Ei kommentteja: