keskiviikko 21. lokakuuta 2015

Titanium Backup - varmuuskopiointia Android-laitteille (rootatuille)

Var­muus­ko­pioin­ti, tuo tie­to­tur­van usein unoh­det­tu. Sii­hen pa­nos­te­taan usein liian vä­hän. Pää­osin Android-lait­teis­sa voim­me­kin mel­ko tyy­nes­ti päi­vit­tää Google Playstä uut­ta ver­sio­ta van­han pääl­le, mut­ta sil­loin täl­löin tu­lee ti­lan­tei­ta jois­sa esim. päi­vi­tys­tä edel­li­sel­le ver­si­ol­le tu­lee tar­vet­ta.

Täl­löin jää vaih­to­eh­dok­si yrit­tää löy­tää van­hem­pi ver­sio ties mis­tä epä­mää­räi­sis­tä si­vus­tois­ta, tai pa­laut­taa edel­li­nen ver­sio omis­ta var­muus­ko­piois­ta. It­se pa­lau­tan mie­luum­min omis­ta var­muus­ko­piois­ta.

Titanium Backup on mai­nio ohjel­misto Android-lait­teen ohjelmis­tojen+tieto­jen varmuus­kopioi­hin. Luvassa on mm. varmuus­kopioin­tia esim. paikal­lisesti ja/tai pilveen esim. Dropboxiin. Var­muus­kopioin­nin voi ajas­taa tehtä­väksi automaat­tisesti, jol­loin ne tulee tehdyk­si.

Ohjel­massa on pal­jon ominai­suuk­sia joi­ta kaik­kia en edes ole kokeil­lut, listaa omi­naisuuk­sista löydät ohjelman Google Play -sivul­ta lisä­tie­dois­ta. Huomaa että osa toi­minnois­ta vaatii maksul­lisen mutta edul­lisen Pro-version.

Valitet­tavasti Titanium Backup vaatii ns. Root-oikeu­det. Toisaal­ta saat todel­la monipuo­lisen ohjelmis­ton. Kenties hyviä var­muus­kopioin­ti­ohjel­mia löy­tyy ilman Root-oikeuk­sia mutta itsel­lä ei ole muis­ta kokemuk­sia.

Suosit­telen lämpimäs­ti kokei­lemaan mikäli lait­teel­lasi on Root-oikeu­det.
Linkkejä

Ei kommentteja: