lauantai 24. lokakuuta 2015

Pysäytä raaka salametsästys

Taas tu­lee ly­hy­es­ti va­li-va­li-kir­joi­tus. On­nek­si ly­hy­es­ti, kos­ka mi­nua suo­raan sa­noen ot­taa pää­hän ko­vas­ti. Har­mi­tuk­sen syy­nä on ih­mi­sen it­se­käs toi­min­ta. Kuin­ka yl­lät­tä­vää.

On sää­lit­tä­vää mi­ten luo­ma­kun­nan kruu­nu, ih­mi­nen, tu­hoaa su­ku­puut­toon eri la­je­ja. Mi­nä olen ai­na ol­lut kaik­kea met­säs­tys­tä vas­taan, eri­tyi­ses­ti sa­la­met­säs­tys­tä vas­taan. Roh­keat mie­het asei­neen ovat täy­sin ala­kyn­teen jää­vän eläi­men pe­räss­ä. Am­pu­kaa mie­luum­min vaik­ka toi­si­an­ne, te suu­ret saa­lis­ta­jat.

Jos mi­nus­ta oli­si kii­nni, niin jo­kai­nen sa­la­met­säs­tyk­seen osal­lis­tu­va sai­si mie­les­tä­ni saa­da na­pin omaan ot­saan­sa. En ar­vos­ta näi­tä ih­mis­jät­tei­tä yh­tään.

Uhan­alai­sista eläi­mistä olen huolis­sani eniten erit­täin uhan­alaisen tii­kerin metsästyk­sestä. Tiike­reitä metsäs­tetään jatku­vasti huoles­tuttavia määriä ja niiden ruumiis­ta käyte­tään lähes kaik­ki mahdol­linen. Eli ne ovat erit­täin halut­tuja. Niinpä osa tiike­reiden alala­jeista on jo kuol­lut suku­puuttoon.

Tiike­reitä tape­taan sen vuoksi, että esim. joku onne­ton heppu luulee, että heppi nou­see parem­min kun käyt­tää jotain tiike­ristä otet­tua osaa yms. aivan äly­töntä toimin­taa. Tai sitten joku haluaa tii­kerin taljan esil­le. Ei voi käsit­tää tätä ihmi­sen itsek­kyyttä.

En ikinä hyväk­syisi mitään tiike­reistä otet­tua. Lähinnä vete­lisin pitkin korvia jos joku tulisi tarjoa­maan. En ottaisi vaikka minulle makset­taisiin.

Minusta on tärkeää auttaa itseään heikompaa. Olen yleensä aina heikomman puolella asiassa kuin asiassa. Siksi minulle oli ihan luonnol­lista ryhtyä WWF:n kummiksi ja lah­joittaa rahaa kaik­kien eläin­ten salametsäs­tyksen lopet­tami­seksi.

Voit ajatella, ettei tällai­silla toimilla ole merki­tystä, ja aika toivot­tomalta tilanne näyt­tääkin ihmisen tyhmyy­den ja julmuu­den edessä. Mutta on jotain saatu aikai­seksi. Suurin kissa­eläin, eli Siperian tiikeri oli kuolla sukupuut­toon muutama kymmenen vuotta sitten, kun niitä oli jäl­jel­lä enää n. 50 yk­si­löä. On­nek­si suo­je­lu­toi­min­nal­la on pää­sty n. 500 vapaa­na liik­kuvaan yksi­löön.

Toi­voi­sin sinunkin harkit­sevan kummik­si ryhty­mistä. Aute­taan heikom­paa. Eläi­mille kuuluu elämä siinä missä ihmisil­lekin.


Maailmassa on jäljellä enää 3200 villiä tiikeriä – WWF SuomiLinkkejä

Ei kommentteja: