lauantai 31. lokakuuta 2015

LocalCast - lähetä mediaa Chromecastiin (myös pilvipalveluista)

Täs­sä­pä oh­jel­ma jo­ta aluk­si in­ho­sin, kos­ka sii­nä ei ol­lut tu­kea Dropboxiin vaik­ka oh­jel­ma niin esit­te­lys­sään näin lu­pa­si. An­toi­pa te­ki­jä mi­nul­le jär­jet­tö­män vas­tauk­sen an­ta­ma­ni ar­vos­te­luun, mi­ten vi­deot oli­si pi­tä­nyt Drop­boxis­ta saa­da Chrome­castiin. Ai­noa vain et­tei neu­vos­ta ol­lut apua. Niin­pä olen käyt­tä­nyt lä­hin­nä AllCastia, jos­sa vain on rai­vos­tut­ta­va ta­pa näyt­tää tie­dos­tot niin, et­tä lä­hes sok­ko­na jou­tuu va­lit­se­maan vi­deon. AllCast näyt­tää lis­tauk­ses­saan vi­deos­ta esi­kat­se­lu­ku­van, jos­ta ei usein­kaan sel­viä mis­tä on ky­se ja tie­dos­to­ni­mes­tä näy­te­tään vain pie­ni al­ku. Sit­ten on BubbleUPnP jo­ka näyt­ti tie­dos­tois­ta ni­met pa­rem­min, mut­ta ei osan­nut jat­kaa tauo­tet­tua vi­deo­ta (ai­na­kaan Drop­boxis­ta suo­ra­tois­to­na kat­sot­tu­na) ja uusim­mat ver­siot ei­vät toi­mi enää Chrome­castin kans­sa ol­len­kaan (ai­na­kaan mi­nul­la). Mi­nul­la to­sin on ny­kyään tä­mä uudem­pi Chrome­cast 2 (2015 versio), jo­ten en tie­dä on­ko on­gel­mat vain tä­män uudem­man kans­sa (täs­sä lis­ta erois­ta 1. ja 2. su­ku­pol­ven Chrome­castien vä­lil­lä).

No niin ja näin, pit­kän alus­tuk­sen jäl­keen tar­koi­tuk­seni oli mai­ni­ta, et­tä kan­nat­taa ko­keil­la vä­lil­lä myös nii­tä oh­jel­mia, jot­ka on jos­kus tuo­min­nut vaik­ka­pa 1 täh­den ar­voi­sek­si ros­kak­si. :) Oh­jel­mis­to voi osoit­tau­tua pal­jon pa­rem­mak­si ke­hit­tä­mi­sen jäl­keen. Näin kävi tä­män­ker­tai­sen pie­nen sof­ta­vin­kin koh­dal­la.

LocalCast on mennyt paljon eteenpäin. Katso em. linkistä mitä kaikkea ohjel­malla voi tehdä, mutta itse käytän LocalCastia videoi­den toistoon pil­vi­pal­ve­luis­ta, lähinnä Dropboxista, koska Dropbox vain on paras kokei­lemis­tani, ja olen Dropboxista yhden teran tilaa osta­nutkin (huonoin kokei­lemis­tani pilvi­palve­luista on selvästi OneDrive, joka ansait­sisi nimet SlowDrive tai NoDrive).

Parasta LocalCastissa itsel­leni on tieten­kin se, että LocalCast nimes­tään huolimatta tukee nyt DropBoxia erilli­sen lisä­osan kanssa. Mutta todella tärkeää on se, että tie­dos­to­lis­tauk­sek­si voi valita, että se näyte­tään teks­tinä (muita­kin vaihto­ehtoja toki on, harviai­sen runsaas­ti). Tästä on itselleni eniten hyötyä, kerran­kin näkee kunnolla mitä videota on valitse­massa. Minullakin on tallessa vaikka kuinka vanhoja dokkareita, jotka on otettu talteen "katso joskus paremmalla ajalla" -aja­tuk­sel­la joista ei tahdo muistaa mitä niissä on pelkän seka­van esi­kat­selu­kuvan kanssa, joten on tärkeää että tie­dos­to­ni­mes­tä näkee mitä on tul­lut otet­tua tal­teen.

Ei LocalCastin listaus täy­del­linen ole, varsin­kaan pysty­asen­nossa, mutta viimeis­tään vaa­kana se näyt­tää pit­kät­kin nimet hyvin. Ver­tai­lun vuoksi kuvissa alla on myös AllCastin näkemys tie­dos­to­lis­tauk­ses­ta :)

Jos etsit ohjelmaa median katsomiseen Chromecastin kautta, LocalCastia kannattaa kokeilla.
Linkkejä

Ei kommentteja: