torstai 22. lokakuuta 2015

Adguard - mainokset pois Androidista - ilman roottia!

Moni si­vus­to on pi­lan­nut it­sen­sä mai­nok­sil­la, jos­kus jo­pa täy­sin lu­ku­kel­vot­to­mak­si. Niin­pä mo­ni on ot­ta­nut työ­pöy­tä-se­lai­mis­sa eri­lai­sia mai­nok­sen es­tä­jiä, omat suo­sik­ki­ni ovat µBlock ja Stylebot (ei var­si­nai­ses­ti mai­nos­ten es­tä­jä mut­ta erit­täin näp­pä­rä myös täs­sä). Täs­sä tie­ten­kin hä­viä­vät si­vus­ton pi­tä­jät mai­nos­tu­lo­ja, mut­ta mo­ni oli­si val­mis kat­so­maan staat­ti­sia ku­va­mai­nok­sia, jos ne oli­si si­joi­tet­tu jär­ke­väs­ti. Mut­ta jos ruu­tuun lä­väh­tää vaik­ka hir­mui­sel­la möy­käl­lä va­rus­tet­tu, ko­ko ruu­dun täyt­tä­vä mai­nos, niin al­kaa no­peas­ti ha­mua­maan jon­kun lu­kui­sis­ta työ­pöy­tä-se­lai­mil­le saa­ta­vis­ta mai­nos­ten es­tä­jis­tä. Si­vus­tot täs­sä hä­viä­vät, ja lä­hes ai­na pei­liin kat­so­mi­sen paik­ka oli­si si­vus­tol­la.

Mut­ta en­tä sit­ten mo­bii­li­lait­teis­sa? Monesti joudut vain tyytymään mainoksiin koska esim. Androidin mainosten estäjät va­li­tet­ta­vas­ti mel­kein pää­sään­töi­ses­ti vaa­ti­vat root-oi­keuk­sia. Minul­la on hosts-tie­dos­toon pe­rus­tu­va Adaway roo­ta­tus­sa kän­ny­käs­sä­ni. Adaway on mai­nio, läh­tee mai­nok­set niin appseis­ta kuin myös WWW-si­vuis­ta­kin. Tab­let­tia­ni en ole jak­sa­nut vie­lä roo­ta­ta, ja nyt löy­tyi so­pi­va oh­jel­ma jol­la läh­ti mai­nok­set niin se­la­tes­sa net­tiä kuin myös appseis­ta­kin, il­man root-oi­keuk­sia!

Adguard toi­mii siten, että lii­kenne kulkee välitys­palve­limen kaut­ta. Näis­tä en ole oikein kos­kaan pitä­nyt, mutta ilman root­tausta pitää tyytyä tällai­siin ratkai­suihin. Ohjel­man paras­ta antia on se, että sil­lä häi­pyy mainok­set netti­sivu­jen lisäksi myös tabletin niistä ohjel­mista jotka näyt­tävät mainok­sia. Tämä jälkim­mäinen ominai­suus on vain maksul­lisessa versios­sa, mutta voit vii­kon ajan kokeil­la ominai­suutta ilmai­seksi. Itse hankin juuri appseis­sa ole­vien mainos­ten vuok­si, koska ne häirit­sivät minua.

Ohjelma on helppo ottaa käyt­töön tai poistaa käytös­tä. Eli voit halutes­sasi nopeas­tikin sulkea Adguardin pois käy­töstä, tai vastaa­vasti ottaa nopeas­ti käyt­töön.

En voi kuin suosi­tella kokei­lemaan. Ja ymmär­rettä­västi Adguardia ei saa mainok­sia rakasta­vasta Google Playstä :)


Adguard - Adblock which cares about your peace of mind:
Linkkejä

2 kommenttia:

Tuhnu Kuhnaus kirjoitti...

Joo on tämä ihan hyvä tietokoneelle, mutta jos aikoo androidille asentaa hyvän version nii vaatii rootin. Oispa tämä ollu semmonen johon ei tarvii roottia...

neko kirjoitti...

Ei vaadi roottia, olet käsittänyt jotain perustavanlaatuista väärin. Sekoitatko siihen, että osa toiminnoista vaatii maksullisen version?

Ainoa asia joka näyttäisi vaativan rootin on jo tavalliselta käyttäjältä muutenkin ulkona, etteivät sellaista kaipaa, eli käyttää jotain kolmannen osapuolen VPN:ää Adguardin kanssa automaattisesti. Manuaalisesti voi sitten jos onnistua. Blogini lukijoista tuskin kovin moni tarvitsee tällaista, hoitaahan se kaiken sen mitä lupaakin.

Listää tietoa löydät XDA-forumin Adguard-ketjusta.