maanantai 28. syyskuuta 2015

MicEnum - Tiedostojen ja rekisterin eheystasot selville

Osa Windowsin tur­va­jär­jes­tel­mää on re­kis­te­rin ja tie­dos­to­jen eheys­ta­sot. Ja täs­sä ta­pauk­ses­sa ei siis ole mis­tään le­vyn­eheyt­tä­mi­ses­tä ky­se, ei­kä eten­kään lä­hin­nä käär­me­öl­jyä vas­taa­vas­ta re­kis­te­rin "sii­vouk­ses­ta".

Har­mit­ta­vas­ti näi­den eheys­ta­so­jen tie­to­jen tark­kai­luun ja muun­te­luun ei ole ol­lut ole­mas­sa kuin ko­men­to­ri­vi-ik­ku­nas­sa ajet­ta­va Icacls -ko­men­to. Nyt on il­mes­ty­nyt il­mai­nen oh­jel­ma MicEnum joka on en­sim­mäi­nen graa­fisen käyt­tö­liit­ty­män si­säl­tä­vä oh­jel­mis­to eheys­ta­so­jen tark­kai­luun ja muut­ta­mi­seen­kin, mi­tä ei voi suo­si­tel­la kuin niil­le jot­ka to­del­la tie­tä­vät mi­tä te­ke­vät.

MicEnum näyt­tää tiedos­tojen/kansioi­den ja rekis­terin eheys­tasot kuin Resurs­sien­hallin­ta näyt­tää tiedos­tot/kansiot, eli ns. puu­näkymäs­sä. Kohtei­den eheys­tasot voidaan tallen­taa esim. XML -tiedos­toksi, joka mahdol­lis­taa siten esim. muutos­ten tark­kailun (sopi­valla ohjel­malla). Myös kohtei­den tasoa voidaan muut­taa, mutta kuten jo kir­joitin, en suosit­tele koske­maan näi­hin asetuk­siin kuin niil­le propelli­päille jotka tietä­vät mitä teke­vät.

Täytyy myön­tää etten ole jaksa­nut pereh­tyä ohjel­maan tämän enempää, kuin että pys­tyin kirjoit­tamaan tämän esit­telyn, kokeil­lut ohjel­maa ja otta­nut sen tal­teen varmuu­den vuok­si. Ken­ties sinä­kin haluat ot­taa sen talteen. Ohjel­ma ei vaa­di asen­nusta.


Linkkejä

Ei kommentteja: