perjantai 4. syyskuuta 2015

Hack - selkeä kirjaisintyyppi ohjelmointiin

Pi­kai­nen vink­ki niil­le jot­ka oh­jel­moi­vat jo­tain. Olet ken­ties huo­man­nut että käy­te­tyl­lä kir­jai­sin­tyy­pil­lä (font­ti) on suu­ri­kin mer­ki­tys. Mo­ni käyt­tää kiin­teä­le­vyis­tä kir­jai­sin­tyyp­piä ja pe­rin­tei­nen Courier lie­nee yksi käy­te­tyim­mis­tä. It­sel­le­ni pa­rem­pia ja sel­keäm­piä ovat ol­leet mm. Andale Mono ja Consolas ovat kui­ten­kin pal­jon pa­rem­pia mie­les­tä­ni. Näis­tä Andale Mono ol­lut suo­sik­ki­ni tä­hän as­ti. Mut­ta nyt löy­tyi font­ti jo­ka kor­va­si mei­kä­läi­sel­lä oh­jel­moin­ti-fon­tin ker­ta­laa­kis­ta, ni­mit­täin Hack.

Hack-fontissa on otettu huomioon monta eri asiaa. Mm. saman­kaltais­ten merk­kien eroissa on saatu aikaa miellyt­tävän näköi­siä font­teja, jotka kuiten­kin eroa­vat selkeäs­ti toisis­taan. Kun muiste­taan vielä se, että yleen­sä kai ohjel­moin­nis­sa käytet­ty fon­tin koko on kai välil­lä 12-16, niin fontin toi­sia muis­tutta­villa kirjain­ten erol­la on todel­la merki­tystä.

Kannattaa kokeilla ainakin. Hack on saata­villa monille eri alus­toille ja sitä kehite­tään edel­leen aktii­vises­ti. Juuri ilmes­tynyt versio 2 on jo kovin valmiin oloinen.


Linkkejä

Ei kommentteja: