keskiviikko 2. syyskuuta 2015

Apua sitä tarvitseville?

Nyt taas kir­joi­tan asi­ois­ta, jois­ta kai mi­nun oli­si pa­rem­pi ol­la hil­jaa ja py­syä näis­sä ITC-ju­tuis­sa vaan. Mut­ta en voi ol­la kir­joit­ta­mat­ta, kun al­kaa tä­mä siir­to­lais-hys­te­ria pik­ku­hil­jaa ns. har­mit­ta­maan.

Ei­len uu­ti­sis­sa laa­jal­ti jee­sus­tel­tiin kun Un­ka­ris­sa sul­jet­tiin Bu­da­bes­tin rau­ta­tie­ase­ma ja siir­to­lai­sia pyy­det­tiin pois­tu­maan. Es­täes­sään pa­ko­lais­ten eteen­päin kul­ke­mi­sen Un­ka­ri vain nou­dat­taa EU:n omia so­pi­muk­sia, eli et­tä tur­va­paik­kaa ha­ke­vien asiat tu­lee kä­si­tel­lä sii­nä maas­sa mi­hin he en­sin tu­le­vat. Se tie­ten­kin har­mit­taa osaa pa­ko­lai­sia jot­ka pyr­ki­vät Sak­saan, jos­sa sat­tuu kai ole­maan pa­rem­mat so­siaali­tur­vat tie­dos­sa. Hä­däs­sä­hän ih­mi­sel­lä on yleen­sä va­raa va­li­ta?

Kun uutis­ku­via kat­soo, on yk­si asia sil­miin­pis­tä­vä: nuor­ten mies­ten mää­rä! To­ki uuti­siin bon­ga­taan aina myös nai­sia ja lap­sia. Mut­ta pa­ko­lais­mer­ta ku­vat­taes­sa to­tuus pal­jas­tuu? Suu­ri osa näyt­tää ole­van nuo­ria mie­hiä, jo­ka pis­tää kyl­lä ih­met­te­le­mään.

Kun aina muistu­tetaan siitä miten suoma­laiset lähti­vät pako­lai­sina Ruot­siin, niin jäikö tänne Suomeen sodan keskel­le naiset ja lapset, ja lähti­vätkö pakolai­siksi sitten nuoret miehet? Tarvit­seeko edes vas­tata?

On kyllä kumma, että maa­pallol­la on maan­kolk­kia joissa valkoi­nen länsi­mainen elämän­tapa on vain huono asia, mutta joissa ei sitten mil­lään osata elää rauhassa (rauhan uskon­nosta, islamista, huoli­matta). Sitten on maita jotka ovat köyhiä eikä niissä osata käyttää hyväksi valta­via luon­non­rik­kauk­sia, tästä on esimerk­kinä vaikkapa jotkut Afrikan maat. Että mah­dol­lisuuk­sia olisi ja paras rauhan uskon­tokin olisi käytet­tävis­sä, mutta kristi­tyn euroop­palai­sen valkoi­sen miehen olisi nyt kuiten­kin ratkais­tava Lähi-idän ja Afrikan sotais­ten asuk­kaiden ongelmat? Vaikka muuten ollaan­kin tääl­lä Euroo­passa ihan p**ka­jen­giä, niin tänne pyri­tään silti? Jotain on ilmei­sesti Euroopan maissa tehty kuiten­kin oikein kun tänne on valkois­ten inhot­tavien kristit­tyjen keskelle niin kova tunku? Ja ilmeisesti jotain on näissä pako­lais­ten lähtö­mais­sa erit­täin pahasti pielessä, mietti­kää itse mitkä monet asiat näitä maita yhdis­tävät. Oikeas­ti, pohti­kaa­pa "meil­lä on unel­ma" -läs­sy­tys­ten si­jaan!

Ei voi kuin kysyä, että eikö se omien olojen paran­taminen kuiten­kin olisi heidän itsen­sä teh­tävä ja se olisi tehtä­vä siel­lä heidän koti­mais­saan? Toki apua he tarvit­sevat, mutta paikan päällä, sitten kun sotai­simmat ovat saaneet itsensä hengiltä. Ja ne nuoret miehet voisivat olla miehiä paikal­laan siellä kotimaas­saan. Mutta missä ovat nyt naiset ja lapset? Ovatko he jääneet keskelle sotaa kun nuoret miehet lähtevät hakemaan parempaa elin­tasoa ja osa kenties oikeas­ti turvaa­kin?

Minun täytyy sanoa, että apua tarvit­sevia pitää auttaa. Piste. Mutta elin­ta­so­pa­ko­lai­set voi­vat puo­les­ta­ni mennä jon­nekin muual­le, vaik­kapa koti­maahan­sa raken­tamaan parem­paa tule­vai­suut­ta. Mie­les­täni on toivoa antavaa, että nyt sentään on alettu ääneen myön­tämään, että liik­keel­lä on paljon sel­lai­sia­kin ”hä­dän­alai­sia” jot­ka ha­ke­vat vain parem­paa elin­ta­soa. Eilen Sak­san liitto­kansleri Angela Merkel mai­nit­si­kin että elin­ta­so­pa­ko­lai­sil­le tu­lee saada oma tar­kis­tuk­sensa (koh­dasta 14:15 eteen­päin), jol­loin heidät voidaan palaut­taa lähtö­maihin­sa nopeam­min.

Ja jos ette usko, että elin­taso­pako­lai­sia on, niin luke­kaa­pa vaik­ka­pa tämä uutinen, jossa uha­taan pala­ta lähtö­maahan jos "Euroop­pa ei pysty tarjoa­maan parem­paa". Tai kun pa­ko­lai­set kiel­täy­tyi­vät vas­taan­ot­to­kes­kuk­ses­ta, niin onko to­siaan kyse vai­no­jen pa­ke­ne­mi­ses­ta ja hä­däs­tä? Vai elin­ta­so­pa­ko­lai­suu­des­ta? Et­tä sil­leen.

Tässä talous­tilantees­sa pitäisi rajat yksin­kertai­sesti pistää kiinni. Ihan kokonaan. Jos kerran rajujen säästöjen, mm. aivan älyttömä eläke­läis­ten asumis­tuen leikkaa­misen, lisäksi Suomi joutuu ottamaan 5.3 mil­jar­dia vel­kaa, niin meil­lä ei ole va­raa kus­tan­taa pa­rem­paa elä­mää et­si­vien not­ku­li­joi­den elä­mää. On täysin käsittä­mätöntä, että köyhim­miltä elä­ke­läi­sil­tä, jotka ovat pieni­palk­kai­sina var­mas­ti teh­neet oman osansa työ­elä­mäs­sä ja mak­sa­neet ve­ron­sa vuosi­kym­me­niä, ol­laan nyt leik­kaa­massa vähäs­täkin pois. Samaan aikaan tänne raa­hataan not­kumaan "turva­paikan" haki­joita, jotka tie­tävät itse­kin, että hei­dät palau­tetaan. Kunhan lomai­levat Suo­mes­sa pisim­mil­lään jopa vuoden. Ja arvaat että kulut maksam­me me kaik­ki kaikki suoma­laiset, ne köyhät elä­ke­läi­set­kin joil­ta nyt lei­kataan.

Se minne todel­lisia turva­paikan tarvit­sijoita tulisi sijoit­taa, on myös tär­keää. Helsinki on jo täynnä. Usko­kaa jo! Moni tarvit­sisi asun­non Hel­singis­tä työpai­kan vuok­si, niin kallii­ta kuin ne ovat­kin, joten Helsin­kiin ei tarvit­si tulla yhtään pako­lais­ta. Suomes­sa kun ol­laan pelois­saan maaseu­dun autioitu­misesta, joten miksei voisi perus­taa sinne maa­han­muut­to­kes­kuk­sia? Tai jos tämä tuntui­si joten­kin sotaa pakene­ville kurjal­ta kohta­lolta, pitää­hän sitä päästä lähelle ostos­keskuk­sia yms. niin miten olisi sitten Sipoo? Tai Espoo, siel­lä on lääniä vapaa­na vaikka kuinka? Ja uskon että Suo­men val­tio­varain­minis­teri Cai-Göran Alexander Stubb ilahtui­si moni­kult­tuuril­lises­ta rik­kau­desta, tie­dä vaik­ka hän muo­dik­kaas­ti ot­tai­si ko­tiin­sa näi­tä hä­dän­alai­sia? Joten Espoo todel­lakin on var­teen­otet­ta­va paik­ka maa­han­muut­to­kes­kuk­sen si­joit­ta­mi­seen. Pis­tä­kää kor­van taakse! Ja lopuksi Ahvenan­maa: kuinka Ahvenan­maan ys­tä­väl­li­set asuk­kaat varmas­ti mielel­läni ottai­sivat maa­han­muut­ta­jia. Samalla heille voisi opet­taa ruotsin kielen ja näin tämän 3. koti­mai­sen asema para­nisi (2. on englan­ti). Sama tieten­kin koskee myös esim. Pohjan­maan rannik­koa. Siellä varmas­ti ote­taan pakolai­set avos­ylin vas­taan. Mietti­kääpä mikä mahdol­lisuus!

Kuvat: ruutukaappauksia Ylen TV1 Uutisista 1.9.15 klo 20:30Lisäys 3.9.15 
Täy­tyy sa­noa, et­tä yhdyn 100% eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko Jus­si Hal­la-ahon kom­ment­tiin ja syi­hin, jos­sa hän to­teaa et­tä Eu­roo­pan oli­si jär­ke­vää ot­taa vas­taan en­si­si­jai­ses­ti kris­tit­ty­jä tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta, kos­ka mus­li­meil­la on huo­no ko­tou­tu­mis­en­nus­te. Hal­la-ahon mu­kaan Eu­roo­pas­sa on näh­ty jo vuo­si­kym­men­ten ajan, et­tä laa­ja­mit­tai­nen siir­to­lai­suus is­la­mi­lai­sis­ta mai­sta on ai­heut­ta­nut huo­mat­ta­via inte­graa­tio-on­gel­mia.

Halla-aho esit­tää myös erit­täin hy­vän kysymyk­sen sii­tä, että miksi uppo­rik­kaat muslimi­valtiot eivät auta tässä pakolais­kriisis­sä ollen­kaan? Mieles­täni todel­la hyvä kysy­mys. Kuka osaisi vas­tata?

No, pa­ko­lais­ten erot­te­lu us­kon­non mu­kaan ei ny­kyi­sen lain mu­kaan ole mah­dol­lis­ta, mut­ta tar­peen tul­len on la­ke­ja muu­tet­tu en­nen­kin?

Lue koko uutinen: Halla-aho valikoisi Eurooppaan kristittyjä turvapaikanhakijoita


It­se li­säi­sin vie­lä, et­tä kaik­ki us­kon­not voi­si mie­les­tä­ni lo­pet­taa, sil­lä on­ko min­kään muun asian vuok­si ta­pet­tu ih­mi­siä, puo­lin jos toi­sin, kuin us­kon­non vuok­si? Tä­mä ei tie­ten­kään to­teu­du kos­kaan, mut­ta toi­saal­ta ei­pä siel­tä pai­men­to­lais­ta­ri­noi­sta tut­tua Ju­ma­laa­kaan tu­le aut­ta­maan kun ih­mi­nen lo­pul­ta tu­hoaa tä­män maa­pal­lon. Va­li­tet­ta­vas­ti. Tä­män si­ni­sen pal­le­roi­sen tu­le­vai­suus on yk­sin ih­mis­ten kä­sis­sä ja kan­nat­tai­si al­kaa toi­mi­maan maa­pal­lon pe­las­ta­mi­sek­si jo nyt!


Lisäys 5.9.15 
Katsoinpa A-Studiota eilen illalla, aiheena oli "pääs­tä pa­kolai­nen ko­tii­si" (en todel­lakaan) ja puk­lu oli lähel­lä. Voi tätä suomalais­ten teko­pyhyyt­tä! Yhtään kriit­tistä twiittiä ei tullut ruu­tuun, vaikka niitä taatus­ti oli, olihan äänes­tyksen (ottai­sitko pako­laisen kotii­si) tulos­kin 70% vas­taan. Ylen nauret­tavaa poli­tiik­kaa julkais­ta vain myöntei­set suvis-kommen­tit, mutta Ylehän on ihan täysin puo­lueel­linen ja viher­vasem­mis­tolai­nen kanava. Kyllä, inhoan näitä yli­su­vait­se­vai­sia, jotka oi­keas­ti eivät ole su­vait­se­vai­sia kuin sil­loin, kun olet heidän kans­saan samaa mieltä. Siihen se jää. Vaan olepa heitä vastaan...

Ja tuo 30% myön­tei­sistä on kyllä reaa­li­elä­mäs­sä liioit­te­lua. Mutta se on niin help­poa jee­sus­tel­la kun äänes­tys on vain klikkauk­sella hoidet­tu. Mutta tosi­elämän autta­minen onkin sitten eri asia. Hatun­nosto kyllä niille, esim. tälle A-Stu­dios­sa esiinty­neelle, jotka sitten oikeas­ti autta­vat ja otta­vat pakolai­sen kotiin­sa. Melko­inen sitou­mus.

Vaan olisihan näitä autet­tavia ihan omasta takaakin. Ollut jo vuosia. Kuka hätä­majoit­tai­si suoma­lai­sia asun­not­tomia? Missä on aut­ta­mis­vyö­ry näi­den hädän­alais­ten puo­les­ta? Ai niin, se ei ole niin media­seksi­kästä. EVVK?


2. lisäys 5.9.15 
Us­ko­ma­ton temp­pu pää­mi­nis­te­ril­täm­me Ju­ha Si­pi­läl­tä, hän ja per­heen­sä luo­vut­taa yh­den lu­kui­sis­ta asun­nois­taan pa­ko­lais­ten käyt­töön! Mi­kä lau­peu­den te­ko!

Vai onko sit­ten­kään? Ve­de­tään­kö täl­lä huo­mio­ta pois hal­li­tuk­sen ve­ren­imi­jä­mäi­ses­tä ja jo nyt var­sin epä­on­nis­tu­nees­ta po­li­tii­kas­ta, jol­la suo­ma­lais­ta köy­hää ku­ri­te­taan pian rank­kaa­kin ran­kem­min? Ei kai nyt sen­tään? Ei, kyl­lä tä­mä on lau­peu­den te­ko. On ol­ta­va.

Niin­pä odo­tan val­tio­varain­minis­teri Cai-Göran Alexander Stubbin vas­taus­ta. Stubb voi­si ve­tää pa­rem­mak­si ja ot­taa vaikkapa 10 so­ma­li­nuo­ru­kais­ta asu­maan sa­maan asun­toon. Voi sitä kult­tuu­rin rik­kau­den mää­rää! Sy­dän ihan pa­kah­tuu! Mutta jo­ten­kin täs­tä jää ou­to si­vu­ma­ku suu­hun...

Us­kon et­tä tä­mä sil­män­kään­tö­temp­pu ei pal­jon läm­mi­tä köy­hää elä­ke­läis­tä, jo­ka me­net­tää asu­mis­tu­ken­sa ja miet­tii mak­saa­ko tar­peel­li­set lääk­keet vai vuok­ran. Voi­si­ko tä­mä ol­la jo­pa vaa­ral­li­sen kan­san kah­tia­jaon en­si­as­ke­lei­ta? Jo­han se si­säl­lis/kan­sa­lai­ssodan juh­la­vuo­si on­kin lä­hel­lä.

An­teek­si, nyt on men­tä­vä puk­laa­maan jon­ne­kin. Tä­mä sii­rap­pi al­kaa me­ne­mään öve­rik­si ihan to­sis­saan. Minne voi­sin läh­teä pa­ko­lai­sek­si? ISIS-ka­li­faat­tiin? Kyl­lä ne siel­lä var­maan ym­mär­tää, et­ten pi­dä kai­kes­ta hei­dän kult­tuu­ris­taan ja lo­pet­ta­vat mo­net is­la­mi­lai­set hös­sö­tyk­sen­sä? Näin­hän meil­läkin vas­ta­vuo­roi­ses­ti teh­dään. Se on su­vait­se­vai­suut­ta ja ri­kas­tut­ta­vaa. Ei mul­la muu­ta. Toi­vot­ta­vas­ti. En kes­tä koh­ta enem­pää.

Huo­men­na var­maan Män­ty­nie­mi ja luo­vu­te­taan tur­va­pai­kan­ha­ki­joil­le. Har­mi et­tei niin ko­vin tar­peel­li­nen mut­ta ko­vin kal­liik­si tu­le­va Guggenheim Hel­sin­ki ole vie­lä val­mis. Sin­ne­hän voi­si myös ma­joit­taa pa­ko­lai­sia, teh­dä vaik­ka näyt­te­ly sa­mal­la. Mi­kä ku­nin­gas­idea se oli­si­kaan. Jos minä saisin päättää, turvapaikan hakijoita sijoitettaisiin Pikkuparlamenttiin, Sanomataloon, EK:n Teollisuuskeskukseen (ns. Palacen talo), RKP:n, Vihreiden ja Kokoomuksen puoluetoimistoihin.


Lisäys 1.10.15 
Näin kom­men­toi hä­dän­alai­sis­ta olois­ta paen­nut vai elin­ta­so­shop­pai­li­ja: "Tä­mä kel­paa kor­kein­taan koi­ran ruuak­si" – miel­tään osoit­ta­va tur­va­pai­kan­ha­ki­ja hauk­kuu ruo­ka-annok­sen vi­deol­la.

Niinpä. Toi­vot­ta­vas­ti Soini on­nis­tuu saa­maan so­pi­muk­sen ira­ki­lais­ten pa­laut­ta­mi­ses­ta ja no­peas­ti. Lo­pe­te­taan tä­mä hel­ve­tin unel­ma-pel­lei­ly!

Videon kiit­tä­mät­tö­mil­le öyk­kä­reil­le tie­dok­si: sin­ne Ruot­siin voi pa­la­ta, se oli­si jo­pa suo­ta­vaa mie­les­tä­ni, hei hei. Tai Tans­kaan. Tai mi­tä kaut­ta olet­te iki­nä tu­han­sia eu­ro­ja käyt­täen tul­leet­kaan.

Pa­lat­kaa vaik­ka ko­ti­maa­han­ne ra­ken­ta­maan siitä rau­hal­li­nen maa, äl­kää­kä paet­ko so­taa kuin nei­dit. Kä­si­lau­kut vain puut­tuu (vai puut­tuu­ko?). Suo­mes­ta lä­he­tet­tiin so­dan ai­ka­na lap­sia Ruot­siin, nuo­ret mie­het so­ti­vat tääl­lä ja var­mis­ti­vat meil­le it­se­näi­syy­den ja rau­han. Sel­lai­sen jos­sa ns. su­vait­se­vais­to voi ai­vot­to­mia unel­ma-mie­len­osoi­tuk­sia pi­tää elin­ta­so-shop­pai­li­joi­den puo­les­ta, kun sa­maan ai­kaan mi­tään ei ha­lu­ta teh­dä omien köy­hien kan­sa­lais­ten puoles­ta. Vai olet­ko näh­nyt unel­ma-läs­sy­tyk­siä asun­not­to­mien köy­hien suo­ma­lais­ten puo­les­ta? Eipä niin. Vää­rä väri ihos­sa se val­koinen?

Tämä suoma­lais­ten syr­jin­tä, se se vas­ta rasis­mia on­kin!

Ja nä­mä ri­kol­li­set vä­lit­tö­mäs­ti pois maas­ta! Vaik­ka tämä on varmaan si­tä kuu­lui­saa mo­ni­kult­tuu­ris­ta rik­kaut­ta, mut­ta tä­tä kult­tuu­ria em­me Suo­meen ha­lu­ta (unel­ma-po­ru­kois­ta en tie­dä).


LinkkejäEi kommentteja: