lauantai 11. heinäkuuta 2015

Aseta Flash tilaan, jossa sitä käytetään vain tarvittaessa

Verk­ko­se­lai­mis­sa ylei­ses­ti käy­te­tys­sä Adoben Flash Playeris­sä tun­tuu ole­van jat­ku­vas­ti haa­voit­tu­vuuk­sia. Juu­ri täl­lä ku­lu­neel­la vii­kol­la on ol­lut ko­va ko­hu, et­tä päi­vit­tä­kää he­ti Flash Player kor­jat­tuun ver­sioon 18.0.0.203. Nyt Ado­be jo il­moit­taa et­tä täs­tä­kin ver­sios­ta on löy­ty­nyt haa­voit­tu­vuus, jo­hon paik­kaa lu­va­taan vii­kol­la 29, eli en­si vii­kol­la.

Lisäys 14.7.15: Flash player 18.0.0.209 päivitys julkaistu.

Mo­ni on jo­pa pois­ta­nut Flashin ko­neel­ta, mut­ta it­se tar­vit­sen si­tä esim. Yle Aree­nan kans­sa, jo­ten on kek­sit­tä­vä toi­nen kei­no käyt­tää tä­tä "jat­ku­vas­ti haa­voit­tu­vas­sa ti­las­sa ole­vaa Flashia": olen aset­ta­nut se­lai­men niin, et­tä Flash Player käyn­nis­tyy vain mi­nun lu­val­la­ni, eli tämä Flash on ns. On Demand tai Click to Play -tilas­sa, eli se aje­taan vain kun mi­nä pai­nan ns. play­tä. Täs­tä on se etu et­tei Flash si­säl­töä aje­ta tur­haan mil­lään si­vul­la ja si­vu­jen la­tau­tu­mi­nen no­peu­tuu sen ohel­la et­tä myös mahd. haa­voit­tu­vuu­den hyö­dyn­tä­mi­nen tu­lee es­tet­tyä.

Selaimen Click to play -tilaan aset­taminen onnis­tuu käyt­tämäs­säni Operassa ihan sen omilla säädöil­lä (Settings/Websites/Plug-ins: Click to play).

Sama pitäi­si onnis­tua muissa­kin selaimis­sa, lue tästä lisää ohjeita: How to Set Adobe Flash Player to Click-to-Run.

Useal­le selai­melle on myös saata­villa laajen­nuksia jos ei halua/osaa/voi asetuk­sia muut­taa. Pääasia, että joten­kin hallit­set Flash Playerin käynnis­tymistä. Huomaa myös, että luote­tut sivut voi aset­taa niin, että niillä Flash sisältö toiste­taan automaat­tisesti. Näin sinun ei tarvit­se pelätä sitä, että alat kylläs­tymään Flash sisältöjen käynnistä­miseen.

Tiivistetysti, jos tarvitset Flash Playeriä, hallitse itse Flashin käyttöä ja käytä sitä harkiten.


Linkkejä

Ei kommentteja: