tiistai 2. kesäkuuta 2015

Windows 10 ilmaisena päivityksenä

Täy­tyy myön­tää, et­tä alun ko­kei­lun jäl­keen, en ole ol­lut yh­tään in­nois­sa­ni Windows 10:stä. En ole juu­ri­kaan seu­ran­nut uuti­sia sii­tä, ja ko­kei­lu jäi muu­ta­maan ko­kei­luun oi­keal­la ko­neel­la se­kä hie­man enem­män Virtual­Boxis­sa. Sii­nä se. Sen olen tien­nyt et­tä päi­vi­tän kyl­lä Windows 7:n luul­ta­vas­ti Windows 10:een, jos sen saa so­pu­hin­taan. Ja sen­hän näem­mä saa, il­mai­sek­si!

Tänä aamuna mennessäni koneelle, oli koneen ilmoitusalueelle ilmaantunut outo kuvake.

No ei kun klik­kaa­maan kuva­ketta, avautu­vassa ikku­nassa ilmoi­tettiin suju­valla suomen kiel­lellä, että voin nyt varata Windows 10 päivi­tyk­sen. Olin kyl­lä näh­nyt uutis­otsi­koita että Windows 10:n saa jot­kut il­mai­sek­si, mutta kuten jo mai­nit­sin, en ole jak­sanut lu­kea varsi­naisia uuti­sia.

No, tämä varmis­ti että tulen päi­vit­tämään Windows 10:een. Katastro­faa­li­sen Windows 8:n jätin ko­ko­naan vä­liin, se on ken­ties huo­noin Windows mi­tä olen kos­kaan ko­keil­lut. Windows 10 sen­tään vaikut­ti jo ai­koja sit­ten ihan käy­tet­täväl­tä. Toi­vot­ta­vas­ti Windows 10 on sit­ten Windows 7 Ultimatea vas­taa­va versio 10:stä jos/kun sii­tä on eri ver­si­oi­ta, kos­ka it­sel­lä­ni on Windows 7 Ultimate.

Enpä ole jak­sanut asiaan to­siaan pereh­tyä, joten enem­pää ei ole ker­rotta­vana minul­la tästä päi­vit­tämi­sestä tai Windows 10:stä, ja sii­tä ket­kä kaik­ki saa­vat sen il­mai­sek­si. Varaus-oh­jel­ma eh­dot­taa tä­tä si­vua jos ha­luat li­sä­tie­to­ja, jo­ten suun­taa sin­ne tai etsi ai­hees­ta GooglellaLinkkejä

Ei kommentteja: