torstai 25. kesäkuuta 2015

CloneApp - ohjelmien asetukset talteen

CloneApp on näp­pä­rä pie­ni oh­jel­ma, jon­ka tar­koi­tus on var­muus­ko­pi­oi­da oh­jel­mi­en ase­tuk­sia, niin tie­dos­toi­na kuin re­kis­te­ris­tä. Tar­peen tul­len sit­ten voi­daan pa­laut­taa nä­mä ase­tuk­set esim. uu­den Windows asen­nuk­sen koh­dal­la. Tai mik­sei vaik­ka käyt­tä­jän se­koil­les­sa ase­tuk­sien kans­sa. CloneApp on uu­si oh­jel­ma, en­kä it­se ole käy­tän­nös­sä ko­keil­lut pa­lau­tus­ta, kos­ka mi­nul­la on jo en­nes­tään toi­mi­vat ase­tus­ten var­muus­ko­pi­oin­nit. Mut­ta se mik­si tä­tä oh­jel­maa ha­luan tuo­da näin esil­le, joh­tuu sii­tä, et­tä näi­tä var­muus­ko­pio-asi­oi­ta ei ole mie­les­tä­ni kos­kaan lii­kaa esil­lä.


Se mikä pisti silmään CloneApp ohjelmassa, oli kun katsoin mitä ohjelma otti talteen esim. Operan profiilista, tiedostot olivat minimaalliset, mutta kaipa noilla saa tärkeimmät talteen ja palautettua. Itse varmuuskopioin aina koko Operan profiilikansion appdatasta. Siinä on sitten kaikki laajennuksineen päivineen.

Mutta ihan piruuttain otin talteen kaikki mitä CloneApp ohjelma Windowsista ja asennetuista ohjelmista katsoi tarpeelliseksi ottaa talteen, ja aion jatkossakin silloin tällöin tehdä samoin. Eihän sitä koskaan tiedä jos tuleekin tarpeeseen.

Kokeile ihmeessä. Ja kokeile toki asetusten palautusta myös.


Linkkejä

Ei kommentteja: