torstai 19. helmikuuta 2015

Yle Areenassa usein ongelmia kuulovammaisten tekstitysten kanssa

Ku­ten jo ai­kai­sem­min kir­joi­tin mai­nion Subtitle Edit -ohjel­man esit­te­lyn yh­tey­des­sä, et­tä vaik­kei mi­nul­la kuu­lo­vam­maa ole­kaan, ha­luan jos­kus kat­soa suo­men­kie­li­set­kin oh­jelmat suo­men­kie­li­sel­lä teks­teil­lä. Tä­mä joh­tuu jos­kus sii­tä et­tä ääni­rai­ta on huo­no, tai oh­jel­mas­sa saat­taa ol­la vie­ras­ta sa­nas­toa tms. Tä­män myö­tä Yle Areenan ns. kuu­lo­vam­mai­sil­le tar­koi­tet­tu­jen teks­ti­tys­ten on­gel­mat ovat tul­leet tu­tuk­si.

Lähes joka viikko saa ilmoit­taa Areenan palaut­teessa ongel­mista teksteis­tä, joko puut­tuvis­ta teks­teistä mutta varsin­kin väärin ajas­tetut teks­tityk­sen ovat yleis­tyneen Yle Areenas­sa. Tämä on mieles­täni jännä, sillä itse TV:ssä tule­vissa lähetyk­sissä DVB-teks­tit ovat kui­ten­kin ajoi­tet­tu oikein, mutta Yle Areenan srt-teks­tit voivat olla ihan miten sattuu pie­lessä.

Viimei­sin ohjel­ma, josta annoin palau­tetta, oli Pullo­postia lapsuu­desta -sar­jan 1. osan teks­tityk­sen ongel­mista Areenas­ta. Teks­tit tule­vat peräti 29 sekun­tia jäljes­sä! Ilmei­sesti Yle Areenassa ei hirveäs­ti harras­teta laadun­valvon­taa, srt-teks­tit huitais­taan mukaan ilman tarkis­tuksia, jos ylipää­tään muiste­taan lait­taa?

Siinä on oikeal­la kuulo­vammai­sella ihmet­telemis­tä kun teks­tit tulevat puo­li­kin minuut­tia myöhäs­sä jol­loin teksteil­lä ei luon­nolli­sesti ole kuvan kanssa enää mitään teke­mistä.

Ihmet­telen vain, että kuin­kahan paljon näitä ongelmia oikein on, kun tällai­selle satunnai­selle käyttäjäl­lekin näitä sattuu usein eteen.

Tämä tällaisena lyhyenä vali-vali kirjoituksena.


Linkkejä

Ei kommentteja: