keskiviikko 21. tammikuuta 2015

Subtitle Edit - monipuolista tekstityksien muokkaamista

Jos­kus saat­taa tul­la vas­taan ti­lan­ne, että teks­tit ovat epä­syn­kas­sa ku­van kans­sa. Näin it­sel­le­ni kävi vii­mek­si kun la­ta­sin Yle Areenas­ta Kandit -sarjan 4 en­sim­mäi­stä jak­soa. Nii­den mu­ka­na tul­leet suo­men­kie­li­set srt-teks­ti­tyk­set oli­vat 15 se­kun­tia vää­räs­sä ajas­sa, eli teks­tit il­maan­tui­vat 15 se­kun­tia myö­häs­sä.

No niin, teks­tit ilmes­tyivät täy­sin vääris­sä koh­taa esiin. Mitä siis tehdä? Pikai­sella google­tuksel­la löytyi mainio ohjelma nimeltä Subtitle Edit (Windowsille). Oh­jel­ma var­mas­ti tai­puu pal­jon muu­hun­kin, kuin mi­tä it­se käy­tin, mut­ta srt-teks­ti­tyk­sien ajoi­tuk­sen kor­jaus kä­vi Subtitle Editil­lä to­del­la hel­pos­ti.

Ensiksi otin selvää kuinka paljon teksti­tykset olivat väärin ajoi­tettu, yksin­kertai­sesti katso­malla ohjel­maa ja viivet­tä milloin teks­titys puhu­tusta asias­ta ilmes­tyi. Teksti­tykset olivat peräti 15 sekuntia myö­häs­sä! Sit­ten otin sel­vää mikä on videon kuvataajuus (FPS, frames per second), se pitää luonnol­lisesti olla oikein valit­tuna Subtitle Editissä. Videon FPS sel­viää helpos­ti esim. avaa­malla videon MPC-HC ohjel­massa, ja valitse­malla File/Properties. Selvi­si että FPS oli 25 ja saman arvon oli Subtitle Edit huoman­nut, joten kaikki oli ok.


Avasin sitten videon srt-teks­tityk­sen Subtitle Editiin ja valitsin sitten kaikki tekstit näppäi­mistöl­lä Ctrl+a (tai valikosta Edit/Select all) ja sitten valikosta Synchronization/Adjust all times (show earlier/later). Sitten muutin tekstien ajoitusta 15 sekuntia aikaisem­maksi ja tallensin srt-tiedos­ton. Ja kas, tekstit olivat nyt oikein ajas­tettu videossa.

Ensimmäisessä kuvassa Ylen näkemys tekstityksenä mistä kandi vastaanotolla puhuu. Jälkimmäisessä kuvassa korjauksen jälkeen tekstitykset ovat yhteneväiset se kanssa mitä kandin suusta tulee ulos.
En­sim­mäi­ses­sä ku­vas­sa Ylen nä­ke­mys teks­ti­tyk­se­nä mis­tä kan­di vas­taan­otol­la pu­huu. Jäl­kim­mäi­ses­sä ku­vas­sa kor­jauk­sen jäl­keen teks­ti­tyk­set ovat yh­te­ne­väi­set sen kans­sa mi­tä kan­din suus­ta tu­lee ulos.

Kuten sanoin, mainio ilmainen Subtitle Edit vaikut­taa todella moni­puolisel­ta ohjel­malta, johon kannat­taa tutustua teksti­tyksen muokkauk­sen ollessa tarpeel­lista. Itse tutus­tuin toistai­seksi vain tämän Ylen srt-teks­ti­tyk­sen ajoi­tus­vir­heen kor­jauk­sen osal­ta, mutta ohjel­malla lienee vain viit­si­mi­nen ja opet­te­lu on ra­ja­na. Eh­dot­to­mas­ti vii­kon sof­ta -aines­ta.

Btw. 

Jos joku ih­met­te­lee mik­si ha­luan suo­men­kie­li­set teks­tit suo­men­kie­li­seen oh­jel­maan, joh­tuu se sii­tä, et­tä ha­lu­sin ne tä­ssä ta­pauk­ses­sa sil­tä va­ral­ta jos oh­jel­mas­sa käy­te­tään jo­tain lää­ke­tie­teel­li­siä sa­no­ja joi­ta en tun­nis­ta kuun­te­le­mal­la. Ja jos­kus suo­ma­lai­sis­sa tuo­tan­nois­sa teks­tit ovat ihan pai­kal­laan muu­ten­kin huo­non äänen­ta­son vuok­si.

Linkkejä

Ei kommentteja: