sunnuntai 11. tammikuuta 2015

Islam - rauhan uskonto?

Vii­me päi­vi­en ter­ro­ris­ti-is­kut Rans­kas­sa oli­vat kor­si jo­ka kat­kai­si ka­me­lin se­län, ja sai­vat mi­nut kir­joit­ta­maan jo­tain jo­ta blo­gi­ni ei yleen­sä kä­sit­te­le. Us­kon­non pi­täi­si ol­la jo­kai­sen oma asia, mut­ta kun sii­tä al­kaa ol­la hait­taa muil­le ih­mi­sil­le, oli­si aika ken­ties pa­laut­taa us­kon­non ase­ma sil­le kuu­lu­val­le pai­kal­le. Mie­les­tä­ni mus­li­mi­ter­ro­ris­tit ovat to­dis­ta­neet sen, et­tei hei­dän edus­ta­man­sa kä­si­tys islamis­ta edus­ta ai­na­kaan rau­haa.

Kuu­len jo kor­vis­sa­ni mi­ten puo­lus­ta­jat kil­van se­lit­tä­vät, "et­tei yk­sin ter­ro­ris­teis­ta voi ve­tää mi­tään joh­to­pää­tök­siä islamis­ta, ei islam ole vä­ki­val­tai­nen us­kon­to ol­len­kaan". "Nä­mä ovat vain yk­sit­täi­siä te­ki­jöi­tä". Ken­ties näin on­kin. Mut­ta pis­tää se sil­ti miet­ti­mään, on­ko muun us­kon­non edus­ta­jia jot­ka täl­lä het­kel­lä ter­ro­ri­soi­vat elä­mää ym­pä­ri maail­maa? Ei­pä tu­le yh­tään ta­paus­ta mie­leen, jos­sa vaik­ka kris­ti­tyt oli­si­vat ot­ta­neet töi­tään te­ke­viä ih­mi­siä kiin­ni ja kat­ko­neen hei­dän kurk­kun­sa vi­deoil­la. Tai että buddha­lai­set oli­si­vat hyö­kän­neet si­vii­lien kimp­puun ko­ne­tu­li­asein. Tai hindut rä­jäyt­tä­neet it­se­mur­ha­pom­me­ja. Tu­lee­ko si­nul­le? Ei­vät­kö kaik­ki ter­ro­ri­te­ko­jen edus­ta­jat ole kui­ten­kin it­se ker­to­neet edus­ta­van­sa yh­tä ai­noaa us­kon­to­kun­taa?

Niin, näyt­tää kyl­lä vahvas­ti että näitä ter­rori­teko­ja teke­vät edus­tavat vain ja ainos­taan yhtä uskon­toa: islamia. Miksei siis voisi sanoa aina­kin, että islam ei ole kovin­kaan rau­han puoles­ta oleva uskon­to? Eikä ko­vin avara­kat­sei­nen­kaan? Olen to­taa­li­sen kyl­läs­ty­nyt kuu­le­maan uuti­sis­sa miten ter­ro­ris­tit ovat taas tap­pa­neet niin ja noin pal­jon syyt­tö­miä ih­mi­siä täs­sä ja tuos­sa maas­sa. Juuri nyt saam­me kuul­la mi­ten esim. Boko Haram te­ki suu­rim­man is­kun­sa jos­sa kuo­li yli 2000 ih­mis­tä ja 10 000 ih­mi­sen kau­pun­ki on pol­tet­tu maan tasal­le. Niin, mi­täs us­kon­toa se Boko Haram edus­ti­kaan, tar­vit­see­ko edes tar­kis­taa... Vuoden 2014 saldo onkin seuraava: Vuonna 2014 terrorismin uhreina kuoli yli 32 000 ihmistä. Miettikääpä sitä hetken aikaa.

Jos ker­ran islam ei ole vä­ki­val­tai­nen us­kon­to, ja sen edus­ta­jat ko­ke­vat vää­ryy­dek­si ter­ro­ris­min rin­nas­ta­mi­sen islamiin, mik­sei mus­li­mit sa­nou­du sel­vem­min ir­ti kai­kes­ta ter­ro­ris­mis­ta ja nii­tä edus­ta­vis­ta jär­jes­töis­tä. Mik­seiv­ät mus­li­mit nä­ky­väm­min tuo­mit­se näi­tä ter­ro­ris­ti­toi­mia ja ase­ta fatwaa tjsp. näi­den te­ki­jöil­le? Ei­kö ih­mis­ten vä­li­nen rau­ha oli­si sen ar­vois­ta, et­tä mus­li­mit pe­si­si­vät en­sin oman pe­sän­sä. Tar­koi­tan siis to­del­la nä­ky­vää kam­pan­jaa asian puo­les­ta ter­ro­ris­mia vas­taan, ei­kä yk­sit­täi­siä "ter­ro­ris­tit ei­vät edus­ta­neet ai­toa islamia" -sut­kau­tuk­sia.

Itse sa­non suo­raan et­tä en ha­lua yh­tään mus­li­mia ker­to­maan mi­nul­le, mi­ten mei­dän län­si­mais­sa asu­vien tu­li­si elää tääl­lä, vaik­ka pal­jon kor­jat­ta­vaa meil­lä var­mas­ti on­kin. Maas­sa maan taval­la, tai maas­ta pois. Ei tääl­lä ole pak­ko har­taan mus­li­min asua, jos län­si­mai­nen val­tio on niin in­hot­ta­va paik­ka ol­l et­tä sen al­ku­pe­räis­väes­tö jou­tuu tai­pu­maan kuo­le­man pe­los­sa vie­rai­siin ta­poi­hin. Ai­na­han voi muut­taa sin­ne ISISin ihan­ne ka­li­faat­tiin. Mi­tä muu­ten ajat­te­let: kan­nat­tai­si­ko siel­lä ka­li­faa­tis­sa vaa­tia muu­tok­sia, jos ei pidä jos­tain asian­ti­las­ta siel­lä? Niinpä. Siel­lä ai­van var­mas­ti to­teu­tuu tuo "maas­sa maan ta­val­la" -ajat­te­lu ei­kä sii­tä kes­kus­tel­la tai ää­nes­te­tä?


Sananvapaus vai itsesensuuri

Mie­les­tä­ni näis­tä asi­oi­sta pi­täi­si kes­kus­tel­la nyt ja laa­jas­ti. Oli­si pi­tä­nyt kes­kus­tel­la jo vuo­sia sit­ten. Mut­ta mitä te­ke­vät suo­ma­lai­set. Tääl­lä vaie­taan epä­kohdis­ta mie­luum­min kuin otet­tai­siin vaik­eat asiat kes­kus­te­luun. Ns. su­vait­se­vai­set, mil­lä ni­mel­lä tä­tä kai­ken ym­mär­tä­jien po­ruk­kaa kut­sui­si­kaan, ovat aina tu­kah­dut­ta­mas­sa kes­kus­te­lun al­kuun­sa. Jos esi­mer­kik­si maa­han­muut­ta­jien aiheut­ta­mis­ta ongel­mis­ta pitäi­si kes­kus­tella, suvait­se­vai­set kyl­lä huo­leh­ti­vat että olet ra­sis­ti eikä asi­ois­ta vaan kan­na­ta ra­sis­tien kans­sa edes kes­kus­tel­la. Työn­ne­tään sor­met kor­viin ja puhu­taan äänek­kääs­ti pääl­le, niin kyllä asiat hoituu. En vaan voi käsit­tää miksi näin on. Onko mei­dän tääl­lä Suomes­sa koet­tava samat ongel­mat kuin esim. Ruot­sis­sa ja Rans­kas­sa?

Jos mi­ten­kään voin vai­kut­taa, esi­mer­kik­si vaik­ka äänes­tä­mäl­lä, tän­ne ei tule enää yh­tään mus­li­mia yhteis­kun­nan elä­tik­si ar­vos­te­le­maan mi­ten me län­si­maa­lai­set tääl­lä eläm­me. Sel­lai­set mus­li­mit, jot­ka to­del­la yrit­tä­vät integroi­tua suo­ma­lai­seen yh­teis­kun­taan, eli opet­te­le­vat suo­men kie­len, hy­väk­sy­vät mei­dän al­ku­pe­räis­kan­san ta­vat toi­mia, te­ke­vät päi­vit­täi­sen työn­sä it­sen­sä, per­heen­sä ja tä­män yh­teis­kun­nan eteen, ovat ter­ve­tul­lei­ta.

Muu­ten toi­vo­tan on­nel­lis­ta ja rau­hai­saa elä­mää, jos­sain muual­la. En mi­nä­kään me­ne se­lit­tä­mään ja pro­tes­toi­maan hei­dän mai­hin­sa mi­ten hei­dän tu­li­si elää niis­sä, pu­hu­mat­ta­kaan siitä että al­kai­sin tap­pa­maan hei­tä.

Hei hei. Ei tule ikävä.

Jaaha, onkohan henkeni nyt vaarassa...


Lisäys 15.1.15 

Tässäpä hyvä kirjoitus Hesarissa: Salaliittoteorioissa vellovat muslimit eivät katso ongelmia suoraan silmiin


Lisäys 21.1.15 

Paljon on taas ehtinyt tapahtua terroristien murhia. Ja aina näiden tekojen jälkeen kuulee uutisissa paikallisten muslimien kommentteja että "muslimit ovat huolissaan siitä miten terroristi-iskut vaikuttavat muslimien asemaan" kussakin maassa missä asuvat. Mutta muuten ilmeisesti ei niin kovin välitetä: tekoja ei tuomita koskaan. Niistä voidaan irtisanoutua (ettei vain muu väestö alkaisi syrjimään) mutta murhia ei tuomita. Oletteko huomanneet?

Kaikki muslimit eivät ole terroristeja, mutta kaikki viimeaikaiset terroristit ovat olleet muslimeja.


Linkkejä

2 kommenttia:

mina vaan kirjoitti...

Todella hyvä kirjoitus, nyt puhutaan totta eikä selvitellä jotain epämääräistä suvaitsevaisuus politiikka hölinää jolla ei tulla saavuttamaan todellisuudessa yhtään mitään, pikku Muhammadeja laahataan tänne vain lisää.

Joita voi hyvin mielestäni verrata aikansa natseihin, ne teot joita tekevät voi verrata hyvin natsien tekoihin, Muhammad taisi olla aikansa Hitler.

Korkeintaan saavutus on se jonka tuot uhkakuvana, se mitä voi olla tulevaisuus Suomessa.

Eiköhän meillä ole jo lähinaapurina riittävän suuri tekijä, jonka kanssa on aika pitkä matka yhteistä rajaviivaa, ja suuri uhka jos he sitä haluavat olla.

Mitä on Ukrainan tilanteesta vielä todellisuudessa kehkeytymässä, sitä ei varmasti monikaan vielä tiedä, vaikka syttyisi suuri sota.

man with desire kirjoitti...

http://www.kotipetripaavola.com/islammitalannentuleetietaa.html

Islamin todellinen luonne