lauantai 31. tammikuuta 2015

FlickFetchiin mukavia uudistuksia

FlickFetch on mai­nio net­ti-tv la­taa­ja, jon­ka ver­sio 2.3.0.0 toi muu­ta­man kä­te­vän omi­nai­suu­den jo en­nes­tään­kin mai­ni­oon oh­jel­maan.

En­sik­si­kin, FlickFetch tal­len­taa nyt ole­tuk­se­na tie­don la­dat­tu­jen vi­deoi­den osoit­teis­ta tal­teen, jo­ten se osaa tar­vit­ta­es­sa il­moit­taa jos video on jo la­dat­tu jos­kus ai­kai­sem­min. Tar­vit­ta­es­sa la­tauk­sen voi täs­sä ta­pauk­ses­sa hy­pä­tä yli tai la­da­ta uudes­taan. Täs­sä­kin on va­lit­ta­vis­sa ase­tuk­sis­ta joko au­to­maat­ti­nen toi­min­ta, et­tä myös va­lin­ta et­tä käyt­tä­jäl­tä ky­sy­tään mi­ten toi­mi­taan.

Li­sää tie­toa täs­tä omi­nai­suu­des­ta FlickFetchin si­säi­ses­tä oh­jees­ta tai kir­joit­ta­mas­ta­ni FlickFetch oh­jees­ta.


Toi­nen uudis­tus on ns. la­taus­lis­ta. La­taus­lis­ta on ta­val­li­nen teks­ti­tie­dos­to jon­ne li­sä­tään osoit­tei­ta vi­deoi­hin, yk­si osoi­te per ri­vi. Osoit­tei­ta lis­tal­la voi ol­la vaik­ka kuin­ka mon­ta. FlickFetch la­taa sit­ten yk­si ker­ral­laan nä­mä vi­deot. Lis­ta voi­daan la­da­ta FlickFetchiin jo­ko FlickFetchin käyt­tö­liit­ty­mäs­tä kä­sin tai sit­ten ko­men­to­ri­vi-ik­ku­nas­ta käyt­täen ko­men­to­ri­vi­pa­ra­met­re­ja.

Li­sää tie­toa jäl­leen FlickFetchin si­säi­ses­tä oh­jees­ta tai kir­joit­ta­mas­ta­ni FlickFetch oh­jees­ta.


Kol­mas uudis­tus jo mai­nit­tiin­kin edel­lä, eli ko­men­to­ri­vi­pa­ra­met­rit. FlickFetchiä voi nyt käyn­nis­tää ja oh­jail­la ko­men­to­ri­vi-ik­ku­nas­ta kä­sin. Ko­men­to­ri­vil­lä voi la­da­ta sekä yk­sit­täi­siä osoit­tei­ta että myös­kin la­taus­lis­taa hy­väk­si käyt­täen.

Li­sää tie­toa käy­tet­tä­vis­tä ko­men­to­ri­vi­pa­ra­met­rei­sta löy­dät FlickFetchin si­säi­ses­tä oh­jees­ta tai kir­joit­ta­mas­ta­ni FlickFetch oh­jees­ta.


Ja vie­lä lo­puk­si FlickFetch v2.3.1.0 li­sä­si vie­lä lu­kui­sia mah­dol­li­suuk­sia muo­ka­ta la­da­tun tie­dos­ton ni­meä, mm. voi­daan au­to­maat­ti­ses­ti luo­da jo­pa kan­sio­ra­ken­ne. Täs­tä­kin li­sää FlickFetchin si­säi­ses­tä oh­jees­ta, sekä täs­sä ke­hit­tä­jän kir­joit­ta­mas­sa vies­tis­sä.

Huom! 

Katsomosta lataaminen ei ole enää mahdollista millään lataajalla.


Linkkejä

Ei kommentteja: