perjantai 9. tammikuuta 2015

Bluelight Filter for Eye Care - Sinivalosuodatin Androidille

Tie­to­ko­nei­den ja mo­bii­li­­näyt­tö­jen vä­ri­­läm­pö­­ti­lak­si si­ner­tä­vä va­lo on hy­vä va­lin­ta päi­väs­ai­kaan, se muis­tut­taa päi­vän­va­loa. Mut­ta mo­ni meis­tä käyt­tää kan­net­ta­via lait­tei­ta vie­lä il­lal­la, ken­ties jo­pa sän­gys­sä­kin hie­man en­nen nuk­ku­maan me­noa. Tie­sit­hän et­tä tut­ki­muk­sis­sa on pal­jas­tu­nut et­tä näy­tön lä­het­tämä si­ni­sen aal­lon­pi­tuu­den va­lon vai­ku­tuk­ses­ta eli­mis­tööm­me erit­tyy vä­hem­män uni­ryt­min sää­te­lyyn liit­ty­vää me­la­to­nii­nia ja jat­ku­va si­ner­tä­vä va­lo se­koit­taa ai­vo­jen vuo­ro­­kau­si­­ryt­miä. Nii­npä on yleis­tä et­tä myö­hään lait­tei­taan nä­pe­löi­vät nuk­ku­vat hel­pos­ti huo­nom­min.

Google Play on täynnä erilai­sia sini­sen valon vähen­tämi­seen tar­koi­tet­tuja ohjel­mia, tähän esit­te­lyyn pää­tyi käyt­töön­otta­mani Bluelight Filter for Eye Care (suo­men­net­tuna kaupas­sa nimel­lä Sini­valo­suodatin). Idea on se, että illal­la napsau­tat helpos­ti ohjel­man pääl­le, jol­loin sini­sen valon määrää vähen­netään asetta­miesi valinto­jen mukaan. Esim. netti­selailus­sa tällä ei ole merkit­tävää vaiku­tusta, mutta esim. eloku­via katsoes­sa värit saatta­vat olla erikoi­sen tuntui­set. Mutta tämä liit­tyy taas tosiaan niihin säätöi­hin.

Ero ilmai­sessa ja Pro -versios­sa on vain se, että ilmai­nen näyt­tää ruudun alalaidas­sa teks­tinä että suoda­tin on käytös­sä. Eurol­la tekstin saa pois, jos haluaa sil­lä teks­tin voi valita näky­viin myös maksul­lises­sa versios­sa.

Niin tai näin, ohjel­maa kannat­taa harki­ta jos on uni­vaikeuk­sia. Kan­nat­taa myös ottaa selvää, sopii­ko tällai­nen ohjelma sinun lait­teel­lesi, sillä olen joskus lukenut, tosin risti­riitai­sia tietoja, että tällai­set ohjel­mat olisi­vat joten­kin haital­lisia OLED-näy­töil­le. Itse en asias­ta tiedä enem­pää eikä oikeas­taan kiinnos­takaan, ja itse käytän tätä OLED -näytölli­sessä laittees­sa.

Windowsissa käytän samaan asiaan F.lux -ohjelmaa.


Linkkejä

Ei kommentteja: