tiistai 2. joulukuuta 2014

Stylish for Dolphin - muokkaa sivustojen tyylejä myös Android-selaimessa

Stylish for Dolphin on näp­pä­rä laa­jen­nus Androidin Dolphin se­lai­mel­le*. Se tuo työ­pöy­tä-se­lai­mis­ta tu­tun Stylish -laa­jen­nuk­sen omi­nai­suu­det käyt­töö­si Androidiin Dolphin-se­lai­meen. En äk­ki­sel­tään löy­tä­nyt Stylish -laa­jen­nus­ta muil­le Android-se­lai­mil­le. Työ­pöy­tä-käy­tös­sä­hän Stylish on saa­ta­vil­la useil­le eri Windows-se­lai­mil­le.


Muokkaa sivustojen tyylit mieleiseksesi

Stylishin idea on muut­taa si­vus­ton tyy­le­jä, tai jos­kus jo­pa toi­min­taa, ot­ta­mal­la käyt­töön omia CSS-tyy­le­jä ja näin muo­ka­ta si­vus­to omaan käyt­töön so­pi­vak­si. Esi­mer­kik­si it­se ha­lu­sin joku aika sit­ten käyt­töö­ni työ­pöy­tä-se­lai­mis­sa Google-haun en­ti­sen, sel­keäm­män ja yk­sin­ker­tai­sem­man nä­ky­män ja Stylish for Dolphinil­la tyy­lien muok­kaus on­nis­tuu myös mo­bii­lis­ti Dolphin-se­lai­mel­la.

Helppo käyttää

Stylish for Dolphin osaa ha­kea työ­pöy­tä-se­lain­ten vas­taa­vien laa­jen­nus­ten ta­voin si­vus­tol­le mah­dol­li­ses­ti teh­ty­jä tyy­le­jä, tai voit itse kir­joit­taa/muo­ka­ta omat tyy­li­si. Voit myös ko­pi­oi­da työ­pöy­tä-se­lai­mis­ta hy­vik­si ha­vait­se­mi­asi tyy­le­jä Stylish for Dolphiniin ja ne toi­mi­vat sel­lai­se­naan.*
Dolphin on mie­les­tä­ni paras se­lain Androidille. Sii­hen saa suo­raan mm. Last­Passin laa­jen­nuk­sen (vaa­tii to­sin Premium ti­lin Last­Passis­ta, jo­ka mi­nul­la luon­nol­li­ses­ti on). Dolphin toi­mii no­pea­sti, var­sin­kin kun Jetpack (tu­lee ny­kyään si­sään­ra­ken­net­tu­na) on otet­tu käyt­töön, ja ns. Desktop-ti­las­sa on pa­ras se­lain Androidil­le. Esi­mer­kik­si Chrome on ai­van toi­vo­ton ta­paus, niin mo­bii­lis­ti mut­ta eten­kin desktop-ti­las­sa. Suo­sit­te­len tu­tus­tu­maan Dolphiniin läm­pi­mäs­ti.Linkkejä

Ei kommentteja: