sunnuntai 21. joulukuuta 2014

GTask - nopeaa ja yksinkertaista tehtävienhallintaa Androidille

Käy­tän pal­jon Google Keepiä muis­tiin­pa­no­jen te­ke­mi­seen, ku­ten myös Ever­no­tea. Jäl­kim­mäi­nen vain on pai­su­nut sen ver­ran suu­rek­si oh­jel­mak­si et­tä koen sil­lä no­pei­den muis­tiin­pa­no­jen te­ke­mi­sen hie­man köm­pe­lök­si. Niin­pä tal­len­nan­kin Ever­noteen lä­hin­nä val­mii­ta jut­tu­ja net­ti­si­vuil­ta yms. kun taas Google Keepiin tu­lee nop­sas­ti kir­joi­tel­tua kai­ken­lai­sia muis­tiin­pa­no­ja.

Olen kai­van­nut Google Keepiin mah­dol­li­suut­ta sel­lai­seen todo-lis­taan, joka muis­tut­tai­si ha­lut­tu­na ajan­koh­ta­na teh­tä­väs­tä. Nyt sen pi­täi­si olla mah­dol­lis­ta, mutta jos­tain syys­tä Keep ei il­moi­ta mi­tään va­lit­tu­na ajan­koh­ta­na. Niinpä läh­din met­säs­tä­mään eril­lis­tä todo-teh­tä­vä­oh­jel­maa. Pit­kän haun jäl­keen voit­ta­jak­si sel­vi­si Googlen työ­lis­tan kans­sa in­te­groi­tu­va GTask.


GTask on erin­omai­sen yk­sin­ker­tai­nen käyt­tää, asia jota en voi lii­kaa ar­vos­taa. Sii­nä missä monet suo­si­tut todo-oh­jel­mat ovat pai­su­neet han­ka­lik­si ja mo­ni­vai­hei­sik­si käyt­tää, GTask on rai­kas tuu­lah­dus kas­voil­le. Li­sää muis­tu­tus ja se on siinä. Myös ajas­tet­tu muis­tu­tus käy no­peas­ti.

Esim. Trello oli vahva suo­sik­ki todo-teh­tä­vä­oh­jel­mak­si käyt­töö­ni, mutta se ettei itse lis­taan pääs­syt suo­raan ja se että muis­tu­tuk­sen aset­ta­mi­nen oli teh­ty nau­ret­ta­van mo­ni­mut­kai­sek­si (sinun tulee ti­la­ta oma teh­tä­vä­si, wtf) ajoi jat­ka­maan vie­lä et­si­mis­tä. On­nek­si.

GTaskis­sa yh­dis­tyy yk­sin­ker­tai­suus ja ke­veys. Ja jos käytät jo muu­ten­kin Googlen ka­len­ter­ia, saat niis­sä ole­vat tapah­tu­mat myös GTaskiin näy­til­le, mu­ka­va li­sä.

Luon­nol­li­ses­ti Googlen teh­tä­vä toi­mii myös selain-käyt­tö­liit­ty­mäl­lä, mu­ka­va li­sä se­kin.

Ja se mis­sä moni suo­sit­tu todo-teh­tä­vä­oh­jel­ma (esim. Wunderlist, Todoist) ajoi minut kar­kuun, oli ai­kaan si­do­tut mak­sut. Mo­nes­sa oli joko maksu kuu­kau­dek­si tai vuo­dek­si. Itse suosin ker­ta­mak­sua. Ol­laan­han täs­sä tal­len­ta­mas­sa vain muis­tu­tet­ta­via toi­mia, eikä esim. Ever­noten kal­tais­ta laa­jaa tie­to­kan­taa. Niin­pä kaik­ki vuo­sit­tai­sen mak­sun oh­jel­mis­tot pu­to­si­vat aika no­peas­ti ko­keil­ta­vien lis­tal­ta. Ja sit­ten löy­tyi­kin il­mai­nen oh­jel­ma: GTask.


Linkkejä

Ei kommentteja: