lauantai 27. joulukuuta 2014

Dolphin - paras web-selain Androidille 🐬

Androidil­le on saa­ta­vil­la jos jon­kin­lais­ta web-se­lain­ta, jo­ten va­lin­nan va­raa riit­tää. Lä­hin­nä va­lin­taan vai­kut­taa omat tar­peet. Oma va­lin­ta­ni on Dolphin. Se on mie­les­tä­ni pa­ras se­lain Androidil­le. Se on no­pea, var­sin­kin jos ny­kyään si­sään­ra­ken­ne­tun Jet­packin ot­taa käyt­töön ja se on yk­si har­vois­ta se­lai­mis­ta jon­ka kans­sa Flash player toi­mii.

Var­sin­kin jos tyk­kää se­lail­la net­tiä ns. työ­pöy­tä-ti­las­sa, jol­loin siis se­lai­mel­le tar­jo­taan näy­tet­tä­väk­si työ­pöy­tä-se­lai­mil­le tar­koi­te­tut nor­maa­li­si­vut mo­bii­li­ver­si­oi­den si­jaan, Dolphin on hy­vä va­lin­ta. Se ei se­koi­le sa­mal­la ta­val­la eri ko­kois­ten kir­jai­sin­ten kans­sa ku­ten esi­mer­kik­si suo­sit­tu Chrome (jo­ka mo­bii­li-ver­sio­na on mi­nus­ta yk­si huo­noim­mis­ta el­lei huo­noin se­lain Androidil­le).

Vielä yksi hyvä puoli Dolphinis­sa on sen hyö­dyl­li­set ja toi­mi­vat laa­jen­nuk­set. Dolphinil­le on saa­ta­vis­sa mm. Last­Pass ja Stylish laa­jen­nuk­set.

Ja it­sel­le­ni tär­keim­pä­nä: Dolphin on to­del­la no­pea se­lain, var­sin­kin jos kyt­ket Dolphin Jetpackin pääl­le. Vaik­ka Doplhin Jetpack löy­tyy Google Playstä, si­tä ei tar­vit­se enää asen­taa uusim­pien Dolphin ver­sioi­den kans­sa, vaan se tu­lee ny­kyään se­lai­men mu­ka­na suo­raan ja se on vain kyt­ket­tä­vä pääl­le.


Flash player toimii Dolphinissa

Mo­nen kai­paa­ma Flash toi­mii myös Dolphinis­sa. Flash playerin kuo­le­mas­ta­han on vou­ho­tet­tu kuin Linuxin maail­man val­loi­tuk­ses­ta, kum­man­kin an­taes­sa edel­leen odot­taa to­teu­tu­mis­taan. Niin­pä on kyl­lä käte­vää saa­da mo­bii­li­se­lain jos­sa Flash toi­mii.


Yksityisyys

Sit­ten vielä niil­le joil­la folio on kiris­tetty pään ympäril­le ehkä liian­kin tiukal­le. Kyllä, muut­kin selaimet kuin Dolphin kerää­vät tie­toja käytös­tä. Itse asias­sa, suosit­telen todella­kin tutustu­maan mitä selaimet ylipää­tään koti­palveli­melle rapor­toi. Chrome ei liene siel­tä hil­jaisim­masta päästä? Ilmaista lou­nasta ei taida olla.

Niin tai näin, suo­sit­te­len ko­kei­le­maan Dolphinia itse ja te­ke­mään omat joh­to­pää­tök­set onko se selain sinun Androidiin.
Linkkejä

Ei kommentteja: